Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Eksodusi 18:1-27

18  UJetiro umpristi wakwaMidiyani, umukhwe+ kaMose, wezwa ngakho konke uNkulunkulu ayekwenzele uMose no-Israyeli abantu bakhe, indlela uJehova ayekhiphe ngayo u-Israyeli eGibhithe.+  Ngakho uJetiro, umukhwe kaMose, wathatha uZiphora, umkaMose, ngemva kokuba emukisiwe,  kanye namadodana akhe amabili,+ igama lenye kunguGereshomu,+ “ngenxa yokuthi,” kusho yena, “ngiye ngaba umfokazi kwelinye izwe”;  igama lenye kungu-Eliyezeri,+ “ngenxa yokuthi,” uma simcaphuna, “uNkulunkulu kababa ungumsizi wami ngoba wangikhulula enkembeni kaFaro.”+  Ngakho uJetiro, umukhwe kaMose, namadodana akhe nomkakhe baya kuMose ehlane lapho ayekanise khona, entabeni kaNkulunkulu weqiniso.+  Khona-ke wathumela izwi kuMose wathi: “Mina, umukhwe wakho, uJetiro,+ ngizé kuwe, kanye nomkakho namadodana akhe amabili.”  Ngaso leso sikhathi uMose waphuma wahlangabeza umukhwe wakhe, wawa ngobuso wamanga;+ ngamunye wabuza omunye ukuthi wayeqhuba kanjani. Ngemva kwalokho bangena etendeni.  UMose wamlandisa umukhwe wakhe konke uJehova ayekwenzile kuFaro nakulo iGibhithe ngenxa ka-Israyeli,+ nabo bonke ubunzima obabubehlele endleleni,+ nokho uJehova ebakhulula.+  Khona-ke uJetiro wathokoza ngakho konke okuhle uJehova ayekwenzele u-Israyeli ngokuthi wayemkhululile esandleni saseGibhithe.+ 10  Ngenxa yalokho uJetiro wathi: “Makadunyiswe uJehova, onikhulule esandleni seGibhithe nasesandleni sikaFaro, futhi okhulule laba bantu ngaphansi kwesandla seGibhithe.+ 11  Manje ngiyazi ukuthi uJehova mkhulu kunabo bonke abanye onkulunkulu+ ngenxa yale ndaba abaseGibhithe ababegabadele kuyo kuma-Israyeli.” 12  Khona-ke uJetiro, umukhwe kaMose wathathela uNkulunkulu umnikelo wokushiswa nemihlatshelo;+ u-Aroni nawo wonke amadoda amadala akwa-Israyeli beza bazokudla isinkwa kanye nomukhwe kaMose, phambi kukaNkulunkulu weqiniso.+ 13  Kwathi ngosuku olulandelayo uMose wahlala phansi njengokujwayelekile ukuze akhonze njengomahluleli wabantu,+ abantu babelokhu bemile phambi kukaMose kusukela ekuseni kwaze kwahlwa. 14  Umukhwe kaMose wakubona konke lokho ayekwenzela abantu. Ngakho wathi: “Luhlobo luni lomsebenzi lolu olwenzela abantu? Kungani kunguwe wedwa olokhu ehlezi futhi bonke abantu beqhubeka bemi phambi kwakho kusukela ekuseni kuze kuhlwe?” 15  UMose wathi kumukhwe wakhe: “Kungoba abantu balokhu beza kimi bezobuza kuNkulunkulu.+ 16  Uma kwenzeka kuphakama icala,+ kumelwe lize kimi ngahlulele phakathi kwalolu hlangothi nolunye, futhi kumelwe ngenze izinqumo zikaNkulunkulu weqiniso nemithetho yakhe kwaziwe.”+ 17  Umukhwe kaMose wathi kuye: “Ayiyinhle le ndlela owenza ngayo. 18  Nakanjani uzokhathala, wena nalaba bantu abakanye nawe, ngoba lo msebenzi uwumthwalo omkhulu kakhulu kuwe.+ Awukwazi ukuwenza wedwa.+ 19  Manje lalela izwi lami.+ Ngizokweluleka, futhi uNkulunkulu uzoba nawe.+ Wena sebenza njengommeleli wabantu phambi kukaNkulunkulu weqiniso,+ wena ulethe amacala kuNkulunkulu weqiniso.+ 20  Kumelwe ubaxwayise ukuthi ziyini iziqondiso nemithetho,+ futhi kumelwe ubazise indlela okufanele bahambe ngayo nomsebenzi okufanele bawenze.+ 21  Kodwa wena kufanele ukhethe kubo bonke abantu amadoda anekhono,+ esaba uNkulunkulu,+ amadoda athembekile,+ azonda inzuzo engalungile;+ uwabeke phezu kwabo njengezinduna zezinkulungwane,+ izinduna zamakhulu, izinduna zamashumi amahlanu, nezinduna zamashumi.+ 22  Kumelwe ahlulele abantu ngazo zonke izikhathi ezifanele; kuyokuthi wonke amacala amakhulu awalethe kuwe,+ kodwa wonke amacala amancane awasingathe wona njengabahluleli. Kanjalo zenzele lula, wona athwalisane nawe umthwalo.+ 23  Uma uyenza le nto, futhi uNkulunkulu ukuyalile, khona-ke ngokuqinisekile uzokwazi ukuyimela, futhi, ngaphandle kwalokho, laba bantu bayofika bonke endaweni yabo ngokuthula.”+ 24  Ngokushesha uMose walilalela izwi lomukhwe wakhe wakwenza konke ayekushilo.+ 25  UMose wakhetha amadoda anekhono ku-Israyeli wonke wawanika izikhundla zokuba izinhloko phezu kwabantu,+ njengezinduna zezinkulungwane, izinduna zamakhulu, izinduna zamashumi amahlanu nezinduna zamashumi. 26  Ahlulela abantu ngazo zonke izikhathi ezifanele. Icala elinzima ayeliletha kuMose,+ kodwa wonke amacala amancane ayewasingatha wona ngokwawo njengabahluleli. 27  Ngemva kwalokho uMose wamphelezela umukhwe wakhe,+ wahamba waya ezweni lakubo.

Imibhalo yaphansi