Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Eksodusi 13:1-22

13  UJehova wakhuluma noMose, wathi:  “Ngingcwelisele wonke amazibulo esilisa avula isizalo ngasinye phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli, phakathi kwabantu nezilwane. Angawami.”+  UMose wathi kubantu: “Malukhunjulwe lolu suku eniphume ngalo eGibhithe,+ endlini yezigqila, ngoba uJehova unikhiphe lapha ngesandla esinamandla.+ Ngakho akukho lutho olunemvubelo olungase ludliwe.+  Namuhla niyaphuma ngenyanga ka-Abhibhi.+  Kuyothi lapho uJehova esekulethile ezweni lamaKhanani namaHeti nama-Amori namaHivi namaJebusi,+ afunga kokhokho bakho ukukunika lona,+ izwe eligeleza ubisi noju,+ khona-ke wenze le nkonzo ngale nyanga.  Kumelwe nidle amaqebelengwane angenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa,+ ngosuku lwesikhombisa kube umkhosi kuJehova.+  Amaqebelengwane angenamvubelo kumelwe adliwe lezo zinsuku eziyisikhombisa;+ futhi akukho lutho olunemvubelo okumelwe lubonakale kuwe,+ futhi akukho nhlama ebilisiwe okumelwe ibonakale kuwe phakathi kwayo yonke imingcele yakho.+  Kumelwe utshele indodana yakho ngalolo suku, uthi, ‘Kungenxa yalokho uJehova akwenze kimi lapho ngiphuma eGibhithe.’+  Kumelwe lube yisibonakaliso kuwe esandleni sakho nesikhumbuzo phakathi kwamehlo akho,+ ukuze umthetho kaJehova ube semlonyeni wakho;+ ngoba uJehova wakukhipha eGibhithe ngesandla esinamandla.+ 10  Kumelwe ugcine lesi simiso ngesikhathi saso esimisiwe unyaka nonyaka.+ 11  “Futhi kuyothi lapho uJehova ekuletha ezweni lamaKhanani,+ njengoba nje efungile kuwe nakokhokho bakho,+ nalapho ekunika lona, 12  khona-ke unikele kuJehova wonke umuntu ovula isibeletho,+ nawo wonke amazibulo, izinyane lesilwane,+ eliyoba ngelakho. Okwesilisa kungokukaJehova.+ 13  Futhi wonke amazibulo ezimbongolo kumelwe uwahlenge ngemvu, uma ungeke ulihlenge, khona-ke kumelwe ulephule intamo.+ Wonke amazibulo abantu phakathi kwamadodana akho kumelwe uwahlenge.+ 14  “Kuyothi uma indodana yakho ikubuza kamuva,+ ithi, ‘Kusho ukuthini lokhu?’ wena-ke uyothi kuyo, ‘UJehova wasikhipha ngesandla esinamandla eGibhithe,+ endlini yezigqila.+ 15  UFaro wabonisa ubujaka ngokuphathelene nokusimukisa,+ uJehova wabulala wonke amazibulo ezweni laseGibhithe,+ kusukela ezibulweni lomuntu kuya ezibulweni lesilwane.+ Yingakho ngenzela uJehova umhlatshelo ngakho konke okwesilisa okuvula isizalo,+ futhi ngiwahlenga wonke amazibulo emadodaneni ami.’+ 16  Kumelwe kube yisibonakaliso esandleni sakho nebhande lasebunzini phakathi kwamehlo akho,+ ngoba uJehova wasikhipha eGibhithe ngesandla esinamandla.”+ 17  Kwathi ngesikhathi uFaro emukisa abantu, uNkulunkulu akabaholanga ngendlela yezwe lamaFilisti ngenxa nje yokuthi yayiseduze, ngoba uNkulunkulu wathi: “Kungenzeka abantu bazisole lapho bebona impi futhi ngokuqinisekile babuyele eGibhithe.”+ 18  Ngakho uNkulunkulu wenza ukuba abantu bazungeze ngendlela yasehlane lasoLwandle Olubomvu.+ Kodwa abantwana bakwa-Israyeli bakhuphuka ezweni laseGibhithe behlelelwe impi.+ 19  UMose wayephethe amathambo kaJosefa, ngoba wayebafungisile nokubafungisa abantwana bakwa-Israyeli, wathi: “Nakanjani uNkulunkulu uyoninaka,+ futhi kumelwe ninyuke namathambo ami niphume nawo lapha.”+ 20  Basuka eSukoti bakanisa e-Ethamu emaphethelweni ehlane.+ 21  UJehova wayehamba phambi kwabo emini esensikeni yefu ukuze abahole endleleni,+ nasebusuku esensikeni yomlilo ukuze abanike ukukhanya ukuba bahambe emini nasebusuku.+ 22  Insika yefu yayingasuki phambi kwabantu emini nensika yomlilo ebusuku.+

Imibhalo yaphansi