Eksodusi 12:1-51

12  UJehova wathi kuMose no-Aroni ezweni laseGibhithe:  “Le nyanga izoba ngeyokuqala ezinyangeni kini. Izoba ngeyokuqala ezinyangeni zonyaka kini.+  Khuluma nayo yonke inhlangano ka-Israyeli, uthi, ‘Ngosuku lweshumi lwale nyanga kumelwe lowo nalowo athathele indlu yokhokho bakhe imvu,+ kube yimvu ngendlu ngayinye.  Kodwa uma indlu incane kakhulu ukuba iyiqede imvu, khona-ke umuntu nomakhelwane wakhe oseduze kumelwe bayiyise endlini yakhe ngokwesibalo semiphefumulo; ngokuqondene nemvu kufanele nibale umuntu ngamunye ngokulingana nokudla kwakhe.  Leyo mvu kufanele kube ephilile+ kini, eyeduna, ibe nonyaka ubudala.+ Ningakhetha emawundlwini angamaduna noma ezimbuzini.  Kumelwe niyilonde kuze kube usuku lweshumi nane lwale nyanga,+ futhi lonke ibandla lenhlangano ka-Israyeli kumelwe liyihlabe phakathi kokuhlwa okubili.+  Elinye igazi layo kumelwe lilibhece ezinsikeni zombili zomnyango nasekhothameni lomnyango wezindlu elizoyidlela kuzo.+  “‘Le nyama kumelwe liyidle ngalobu busuku.+ Kumelwe liyidle yosiwe ngomlilo kanye namaqebelengwane angenamvubelo+ kanye nemifino ebabayo.+  Ingabi khona kuyo eniyidla iluhlaza noma ibilisiwe, iphekwé ngamanzi, kodwa niyose ngomlilo, inhloko yayo kanye namanqina ayo nezibilini zayo. 10  Futhi ingabi khona kuyo eniyishiya kuze kube sekuseni, kodwa esalayo kuyo kuze kube sekuseni kufanele niyishise ngomlilo.+ 11  Kumelwe niyidle ngale ndlela, izinkalo zenu ziboshiwe,+ izimbadada+ zisezinyaweni zenu nodondolo lwenu lusesandleni; futhi kumelwe niyidle ngokushesha. Yiphasika likaJehova.+ 12  Mina ngizodabula ezweni laseGibhithe ngalobu busuku+ ngishaye wonke amazibulo ezweni laseGibhithe, kusukela kumuntu kuya esilwaneni;+ futhi ngizokhipha izahlulelo kubo bonke onkulunkulu baseGibhithe.+ NginguJehova.+ 13  Leli gazi lizoba yisibonakaliso senu phezu kwezindlu enikuzo; ngizobona igazi bese ngidlula phezu kwenu,+ khona-ke inhlupho ngeke ifike kini njengencithakalo lapho ngigalela izwe laseGibhithe. 14  “‘Lolu suku kumelwe lube yisikhumbuzo kini, futhi kumelwe nilugubhe njengomkhosi kuJehova kuzo zonke izizukulwane zenu. Kufanele nilugubhe njengesimiso kuze kube nini nanini. 15  Kumelwe nidle amaqebelengwane angenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa. Yebo, ngosuku lokuqala kufanele nisuse inhlama ebilisiwe ezindlini zenu, ngoba noma ngubani odla okufakwe imvubelo, kusukela ngosuku lokuqala kwehle kuze kube ngolwesikhombisa,+ lowo mphefumulo kumelwe unqunywe kwa-Israyeli.+ 16  Ngosuku lokuqala kufanele nibe nombuthano ongcwele, nangosuku lwesikhombisa kube nombuthano ongcwele.+ Akukho msebenzi okumelwe wenziwe ngazo.+ Kuphela lokho yonke imiphefumulo edinga ukukudla, yilokho kuphela eningenzelwa kona.+ 17  “‘Futhi kumelwe nigcine umkhosi wamaqebelengwane angenamvubelo,+ ngoba ngalo kanye lolu suku kumelwe ngikhiphe amabutho enu ezweni laseGibhithe. Futhi kumelwe nigcine lolu suku kuzo zonke izizukulwane zenu njengesimiso kuze kube nini nanini. 18  Ngenyanga yokuqala, ngosuku lweshumi nane lwenyanga, kusihlwa kumelwe nidle amaqebelengwane angenamvubelo kuqhubeke kuze kube kusihlwa ngosuku lwamashumi amabili nanye lwenyanga.+ 19  Akukho nhlama ebilisiwe okumelwe itholakale ezindlini zenu izinsuku eziyisikhombisa, ngoba noma ngubani onambitha okufakwe imvubelo, kungakhathaliseki ukuthi ungumfokazi noma ungowokuzalwa ezweni,+ lowo mphefumulo kumelwe unqunywe enhlanganweni ka-Israyeli.+ 20  Akumelwe nidle lutho olufakwe imvubelo. Kuzo zonke izindawo zenu zokuhlala kumelwe nidle amaqebelengwane angenamvubelo.’” 21  Ngokushesha uMose wabiza wonke amadoda amadala akwa-Israyeli+ wathi kuwo: “Khiphani futhi nithathe amathole ngokwemikhaya yenu, nihlabe isisulu sephasika.+ 22  Kumelwe nithathe isithungu sehisopi+ nisigcobhoze egazini emcengezini nibhece ikhothamo lomnyango nezinsika zombili zomnyango ngelinye legazi elisemcengezini; akekho noyedwa kini okufanele aphume ngomnyango wendlu yakhe kuze kuse. 23  Khona-ke lapho uJehova edlula ukuba ashaye abaseGibhithe ngenhlupho abese ebona igazi engxenyeni engenhla yomnyango nasezinsikeni zombili zomnyango, ngokuqinisekile uJehova uzowudlula lowo mnyango, ngeke ayivumele incithakalo ukuba ingene ezindlini zenu inihluphe.+ 24  “Le nto kumelwe niyigcine njengesiqondiso+ kini nasemadodaneni enu kuze kube nini nanini.+ 25  Kuyothi lapho nifika ezweni uJehova azoninika lona, njengoba nje eshilo, niyigcine le nkonzo.+ 26  Kuyothi lapho amadodana enu ethi kini, ‘Isho ukuthini le nkonzo kini?’+ 27  nithi, ‘Ngumhlatshelo wephasika esiwenzela uJehova,+ owadlula phezu kwezindlu zabantwana bakwa-Israyeli eGibhithe lapho eshaya abaseGibhithe ngenhlupho, kodwa wazikhulula izindlu zethu.’” Khona-ke abantu bakhothama, bawa ngobuso.+ 28  Ngemva kwalokho abantwana bakwa-Israyeli bahamba benza njengoba nje uJehova ayeyale uMose no-Aroni.+ Benza kanjalo nje. 29  Kwathi phakathi kwamabili uJehova washaya wonke amazibulo ezweni laseGibhithe,+ kusukela ezibulweni likaFaro ohlezi esihlalweni sakhe sobukhosi kuya ezibulweni lesithunjwa esasisemgodini wetilongo, nawo wonke amazibulo ezilwane.+ 30  Khona-ke uFaro wavuka ebusuku, yena nazo zonke izinceku zakhe nabo bonke abanye baseGibhithe; kwaba khona ukukhala okukhulu phakathi kwabaseGibhithe,+ ngoba kwakungekho ndlu okwakungekho ofileyo kuyo. 31  Ngokushesha wabiza+ uMose no-Aroni ebusuku wathi: “Sukani, phumani phakathi kwabantu bami, kokubili nina kanye nabanye abantwana bakwa-Israyeli, nihambe, niyokhonza uJehova, njengoba nishilo.+ 32  Thathani imihlambi yenu yezimvu nezimbuzi nemihlambi yenu yezinkomo, njengoba nje nishilo,+ nihambe. Futhi, ngaphandle kwalokho kumelwe ningibusise.” 33  AbaseGibhithe bancenga abantu ukuze babamukise masinyane+ ezweni labo, “ngoba,” ngokusho kwabo, “sonke sifana nabafileyo!”+ 34  Ngenxa yalokho abantu bathwala inhlama yabo kafulawa ingakavutshelwa, imikhombe yabo yokuxovela isongwe ngeziphuku zabo beyetshethe. 35  Abantwana bakwa-Israyeli benza ngokwezwi likaMose, bacela kwabaseGibhithe izinto zesiliva nezinto zegolide neziphuku.+ 36  UJehova wanika abantu umusa emehlweni abaseGibhithe,+ babanika ababekucela;+ babaphundla abaseGibhithe.+ 37  Abantwana bakwa-Israyeli basuka eRamesesi+ baya eSukoti,+ kungamadoda anamandla ayizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha ahamba ngezinyawo, ngaphandle kwabancane.+ 38  Futhi iqembu elikhulu eliyingxubevange+ lakhuphuka kanye nabo, kanye nemihlambi yezimvu nezimbuzi nemihlambi yezinkomo, imfuyo eningi kakhulu. 39  Babhaka inhlama kafulawa ababephume nayo eGibhithe bayenza amaqebelengwane ayindilinga, amaqebelengwane angenamvubelo, ngoba yayingabilile, ngoba babexoshiwe eGibhithe futhi bengakwazanga ukulibala kanti futhi babengazange bazilungisele miphako.+ 40  Abantwana bakwa-Israyeli babehlale+ eGibhithe+ iminyaka engamakhulu amane namashumi amathathu.+ 41  Kwathi ekupheleni kwaleyo minyaka engamakhulu amane namashumi amathathu, impela kwathi ngalo kanye lolu suku wonke amabutho kaJehova aphuma ezweni laseGibhithe.+ 42  Buwubusuku okufanele bugcinwe ngokuphathelene noJehova ngoba wawakhipha ezweni laseGibhithe. Ngokuphathelene noJehova lobu busuku bungobokugcinwa yibo bonke abantwana bakwa-Israyeli kuzo zonke izizukulwane zabo.+ 43  UJehova wathi kuMose no-Aroni: “Nasi isimiso sephasika:+ Akukho muntu wesinye isizwe ongalidla.+ 44  Kodwa lapho kukhona noma yimuphi umuntu oyisigqila othengwe ngemali, kumelwe umsoke.+ Khona-ke angaqala ukuhlanganyela ekulidleni. 45  Isifiki nesisebenzi esiqashiwe abanakulidla. 46  Kumelwe lidlelwe endlini eyodwa. Akumelwe ukhiphele ngaphandle kwendlu noma iyiphi yaleyo nyama uyiyise endaweni ethile ngaphandle. Futhi akumelwe wephule thambo kuyo.+ 47  Yonke inhlangano ka-Israyeli kumelwe iligubhe.+ 48  Uma kwenzeka umfokazi egogobala kuwe futhi ngempela ezogubhela uJehova iphasika, makusokwe bonke abesilisa bakhe.+ Khona-ke angaqala ukusondela ukuba aligubhe; futhi kumelwe afane nowokuzalwa ezweni. Kodwa akukho muntu ongasokile ongalidla. 49  Kumelwe kube khona umthetho owodwa kowokuzalwa nakumfokazi ogogobele phakathi kwenu.”+ 50  Ngakho bonke abantwana bakwa-Israyeli benza njengoba nje uJehova ayebayalile oMose no-Aroni. Benza kanjalo nje.+ 51  Kwathi ngalo kanye lolu suku uJehova wabakhipha abantwana bakwa-Israyeli kanye namabutho+ abo ezweni laseGibhithe.

Imibhalo yaphansi