Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Eksodusi 10:1-29

10  Khona-ke uJehova wathi kuMose: “Yana kuFaro, ngoba mina—mina ngivumele inhliziyo yakhe nezinhliziyo zezinceku zakhe ukuba zingasabeli,+ ukuze ngibeke lezi zibonakaliso zami khona kanye phambi kwakhe,+  futhi ukuze umemezele ezindlebeni zendodana yakho nezendodana yendodana yakho indlela engasebenzelana kanzima ngayo neGibhithe nezibonakaliso zami engazimisa phakathi kwabo;+ futhi niyokwazi ngokuqinisekile ukuthi nginguJehova.”+  Ngakho uMose no-Aroni baya kuFaro bathi kuye: “Yilokhu uJehova uNkulunkulu wamaHebheru akushilo, ‘Kuyoze kube nini wenqaba ukuzithoba kimi?+ Mukisa abantu bami ukuze bangikhonze.  Ngoba uma uqhubeka wenqaba ukumukisa abantu bami, bheka ngiletha izinkumbi phakathi kwemingcele yakho kusasa.+  Zizomboza ubuso obubonakalayo bomhlaba futhi umhlaba ngeke ubonakale; zizomane zikudle zikuqede konke okusindile, ebenikushiyelwe yisichotho, futhi zizoyidla yonke imithi yenu ehlumayo endle.+  Izindlu zakho nezindlu zazo zonke izinceku zakho nezindlu zalo lonke iGibhithe zizogcwala ngezinga oyihlo noyise boyihlo abangazange balibone kusukela osukwini lokuba khona kwabo phezu komhlaba kuze kube yilolu suku.”+ Wabe esephenduka ephuma kuFaro.+  Ngemva kwalokho izinceku zikaFaro zathi kuye: “Kuyoze kube nini lo muntu eba njengogibe kithi?+ Mukisa laba bantu ukuze bayokhonza uJehova uNkulunkulu wabo. Awukakazi namanje ukuthi iGibhithe lishabalele?”+  Ngakho uMose no-Aroni babuyiselwa kuFaro, wathi kubo: “Hambani nikhonze uJehova uNkulunkulu wenu.+ Obani ngokukhethekile abahambayo?”  UMose wathi: “Sizohamba nabasha bethu nabadala bethu. Sizohamba namadodana ethu namadodakazi ethu,+ nezimvu zethu nezinkomo zethu,+ ngoba sinomkhosi okumelwe siwenzele uJehova.”+ 10  Yena wathi kubo: “Makube ukuthi uJehova uyobe enani uma nginganimukisa nina kanye nabancane benu!+ Bheka, ngokuphambene nalokho, nihlosé okubi.+ 11  Ngeke! Ngicela kuhambe nina eningamadoda anamandla, niyokhonza uJehova, ngoba yilokho enikufunayo.” Khona-ke baxoshwa phambi kukaFaro.+ 12  Manje uJehova wathi kuMose: “Yelulela+ isandla sakho phezu kwezwe laseGibhithe ukuze kuvele izinkumbi, zikhuphukele phezu kwezwe laseGibhithe zizidle ziziqede zonke izimila zezwe, konke okushiywe isichotho.”+ 13  Ngaso leso sikhathi uMose welulela induku yakhe phezu kwezwe laseGibhithe, uJehova wabangela ukuba kuvunguze umoya wasempumalanga+ phezu kwezwe lonke lolo suku nobusuku bonke. Kwafika ukusa, umoya wasempumalanga wazithwala izinkumbi. 14  Izinkumbi zaqala ukukhuphukela phezu kwalo lonke izwe laseGibhithe futhi zahlala phezu kwayo yonke indawo yaseGibhithe.+ Zazinzima kakhulu.+ Ngaphambi kwazo kwakungakaze kuvele ngale ndlela izinkumbi ezinjengazo, futhi azisoze zavela ngale ndlela ezinye emva kwazo. 15  Zamboza indawo ebonakalayo yalo lonke izwe,+ izwe laba mnyama;+ futhi zazidla zonke izimila zezwe nazo zonke izithelo zemithi ezazishiywe isichotho;+ akusalanga lutho oluluhlaza emithini noma ezimileni zasendle kulo lonke izwe laseGibhithe.+ 16  Ngakho uFaro washesha wabiza uMose no-Aroni wathi: “Ngonile kuJehova uNkulunkulu wenu nakini.+ 17  Manje ngicela nixolele+ isono sami kulokhu nje kuphela, nincenge+ uJehova uNkulunkulu wenu ukuba asuse nje le nhlupho ebulalayo phezu kwami.” 18  Ngakho waphuma kuFaro wamncenga uJehova.+ 19  Khona-ke uJehova wawuphendula umoya waba yintshonalanga enamandla kakhulu, wazithwala izinkumbi waziyisa oLwandle Olubomvu. Akukho ngisho neyodwa inkumbi eyasala kuyo yonke indawo yaseGibhithe. 20  Nokho, uJehova wayiyeka inhliziyo kaFaro ukuba ibe yisijaka,+ futhi akabamukisanga abantwana bakwa-Israyeli. 21  Khona-ke uJehova wathi kuMose: “Yelulela isandla sakho ngasemazulwini,+ ukuze kufike ubumnyama phezu kwezwe laseGibhithe futhi ubumnyama buphatheke.” 22  Ngokushesha uMose waselulela ngasemazulwini isandla sakhe, kwafika ubumnyama obuyisigayegaye kulo lonke izwe laseGibhithe izinsuku ezintathu.+ 23  Babengabonani, futhi akekho kubo owasukuma endaweni yakhe izinsuku ezintathu; kodwa kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli kwakukhona ukukhanya ezindaweni zabo zokuhlala.+ 24  Ngemva kwalokho uFaro wabiza uMose wathi: “Hambani niyokhonza uJehova.+ Yizimvu zenu nezinkomo zenu kuphela esizozibamba. Abancane benu nabo bangahamba nani.”+ 25  Kodwa uMose wathi: “Wena ngokwakho uzosinika futhi ezandleni imihlatshelo neminikelo yokushiswa, njengoba kufanele siyinikele kuJehova uNkulunkulu wethu.+ 26  Imfuyo yethu izohamba nathi.+ Akukho nenselo eyodwa ezovunyelwa ukuba isale, ngoba sizothatha kuyo enye ukuze sikhulekele uJehova uNkulunkulu wethu,+ futhi thina ngokwethu asazi ukuthi yini esizoyinikela ekukhulekeleni uJehova size sifike khona.”+ 27  UJehova wayiyeka inhliziyo kaFaro ukuba ibe yisijaka futhi akavumanga ukubamukisa.+ 28  Ngakho uFaro wathi kuye: “Suka phambi kwami!+ Qaphela! Ungazami ukuphinde ubone ubuso bami futhi, ngoba mhla ubona ubuso bami uyokufa.”+ 29  Kulokhu uMose wathi: “Yileyo ndlela okhulume ngayo. Ngeke ngizame ukuphinde ngibubone futhi ubuso bakho.”+

Imibhalo yaphansi