Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Eksodusi 1:1-22

1  Yilawa amagama abantwana bakwa-Israyeli abafika eGibhithe kanye noJakobe; indoda ngayinye yeza nendlu yayo:+  URubeni,+ uSimeyoni,+ uLevi+ noJuda,+  u-Isakare,+ uZebhuloni+ noBhenjamini,+  uDani+ noNafetali,+ uGadi+ no-Asheri.+  Yonke imiphefumulo eyaphuma ethangeni likaJakobe+ yaba yimiphefumulo engamashumi ayisikhombisa, kodwa uJosefa yena wayeseseGibhithe kakade.+  Ekugcineni uJosefa wafa,+ nabo bonke abafowabo naso sonke leso sizukulwane.  Abantwana bakwa-Israyeli banda, baqala ukuphithizela; futhi babelokhu banda, beba namandla ngokwengeziwe ngesilinganiso esingaphezulu kakhulu kwesivamile, kangangokuthi izwe lagcwala bona.+  Ngokuhamba kwesikhathi kwavela inkosi entsha eGibhithe eyayingamazi uJosefa.+  Yathi kubantu bayo: “Bhekani! Abantu babantwana bakwa-Israyeli baningi kunathi futhi banamandla kunathi.+ 10  Wozani! Masisebenzelane nabo ngokuhlakanipha,+ funa bande, bese kuthi uma kwenzeka sihlaselwa, nakanjani banezelwe kulabo abasizondayo futhi balwe nathi bakhuphuke baphume ezweni.” 11  Ngakho babeka phezu kwabo izinduna zomsebenzi ophoqelelwe ngenjongo yokubacindezela ekuthwaleni kwabo imithwalo esindayo;+ futhi bakha imizi eyizindawo zikaFaro zokugcina izinto, okuwukuthi, iPhithomu neRamsesi.+ 12  Kodwa lapho bebacindezela kakhulu, kwaba yilapho banda khona kakhulu, futhi besakazeka kabanzi, kangangokuthi bezwa ingebhe ecanuzelisayo ngenxa yabantwana bakwa-Israyeli.+ 13  Ngakho abaseGibhithe benza abantwana bakwa-Israyeli izigqila ngaphansi kobushiqela.+ 14  Futhi babelokhu bekwenza kube munyu ukuphila kwabo ngokubagqilaza kanzima odakeni lobumba+ nasezitinini nangazo zonke izinhlobo zokugqilazeka ensimini,+ yebo, ngazo zonke izinhlobo zobugqila ababebasebenzisa kuzo njengezigqila ngaphansi kobushiqela.+ 15  Kamuva inkosi yaseGibhithe yathi kubabelethisi abangamaHebheru,+ igama lomunye kunguShifira igama lomunye kunguPhuwa, 16  yebo, yathi: “Lapho nisiza abesifazane abangamaHebheru ukuba babelethe futhi nibabona bephezu kwesihlalo sokubelethisa, uma kuyindodana, kumelwe niyibulale; kodwa uma kuyindodakazi, kumelwe iphile.” 17  Nokho ababelethisi babemesaba uNkulunkulu weqiniso,+ abenzanga njengoba inkosi yaseGibhithe yayikhulumile kubo,+ kunalokho babebalonda abantwana besilisa.+ 18  Ngokuhamba kwesikhathi inkosi yaseGibhithe yababiza laba babelethisi yathi kubo: “Niyenzeleni le nto, ukuba nibalonde abantwana besilisa?”+ 19  Ababelethisi bona bathi kuFaro: “Kungenxa yokuthi abesifazane bamaHebheru abafani nabesifazane baseGibhithe. Ngenxa yokuthi bayimiqemane, basuke sebebelethile kakade lapho umbelethisi efika kubo.” 20  Ngakho uNkulunkulu wasebenzelana kahle nalaba babelethisi;+ futhi abantu baqhubeka banda beba baningi ngokwengeziwe futhi beba namandla kakhulu. 21  Kwathi ngenxa yokuthi ababelethisi babeye bamesaba uNkulunkulu weqiniso, kamuva wabapha imikhaya.+ 22  Ekugcineni uFaro wayala bonke abantu bakhe wathi: “Wonke amadodana asanda kuzalwa kumelwe niwaphonse emfuleni iNayile, kodwa wonke amadodakazi kumelwe niwalonde.+

Imibhalo yaphansi