Efesu 4:1-32

4  Ngakho-ke, mina siboshwa+ eNkosini, ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele+ ukubizwa enabizwa ngakho,+  ngokuthobeka kwengqondo+ okuphelele nobumnene, ngokubekezela,+ nibekezelelana ngothando,+  nizama ngenkuthalo ukugcina ubunye bomoya esibophweni esihlanganisayo sokuthula.+  Kukhona umzimba owodwa,+ nomoya owodwa,+ njengoba nje nabizelwa kuleli themba+ elilodwa enabizelwa kulo;  iNkosi eyodwa,+ ukholo olulodwa,+ ubhapathizo olulodwa;+  uNkulunkulu oyedwa+ futhi onguYise wabo bonke abantu, ophezu kwabo bonke, okubo bonke futhi ophakathi kwabo bonke.  Yilowo nalowo kithi waphiwa umusa ongafanelwe+ ngokwendlela uKristu asilinganisa ngayo lesi sipho sesihle.+  Ngakho-ke uthi: “Lapho enyukela phezulu wathumba izithunjwa; waphana ngezipho ezingabantu.”+  Isho ukuthini inkulumo ethi “wanyuka,”+ uma kungekhona ukuthi wehlela futhi ezindaweni eziphansi, okuwukuthi, emhlabeni?+ 10  Yena kanye owehla nguye futhi owanyukela+ ngaphezulu kakhulu kunawo wonke amazulu,+ ukuze anikeze ukugcwala+ kuzo zonke izinto. 11  Futhi waphana ngabanye njengabaphostoli,+ abanye njengabaprofethi,+ abanye njengabavangeli,+ abanye njengabelusi nanjengabafundisi,+ 12  enombono wokulungiswa+ kwabangcwele, ngenjongo yomsebenzi wokukhonza, ngenjongo yokwakhiwa komzimba kaKristu,+ 13  kuze kube yilapho sonke sesifinyelele ubunye okholweni nasolwazini olunembile ngeNdodana kaNkulunkulu, ekubeni yindoda ekhule ngokugcwele,+ esilinganisweni sobukhulu esingesokugcwala kukaKristu;+ 14  ukuze singabe sisaba yizingane sijikijeleka ngapha nangapha+ sengathi sijikijelwa amagagasi futhi siyiswa lé nalé yiyo yonke imimoya yemfundiso+ ngokukhohlisa+ kwabantu, ekuklameni isiphambeko ngobuqili. 15  Kodwa sikhuluma iqiniso,+ masikhule+ ngothando kuzo zonke izinto sikhulele kuye oyinhloko,+ uKristu. 16  Wonke umzimba ubangela ukukhula komzimba usuka kuye ukuze uzakhe othandweni,+ ngokuhlanganiswa ndawonye ngokuvumelanayo nangokwenziwa ukuba ubambisane ngawo wonke amalunga anikeza lokho okudingekayo, ngokokusebenza kwelungu ngalinye ngokuhluka kwalo ngesilinganiso esifanele.+ 17  Ngakho-ke, lokhu ngikusho futhi ngikufakazele eNkosini, ukuthi ningabe nisaqhubeka nihamba njengoba nje izizwe+ zihamba ebuzeni bezingqondo zazo,+ 18  lapho zisebumnyameni ngengqondo,+ futhi zihlukanisiwe+ nokuphila okungokukaNkulunkulu, ngenxa yokungazi+ okukuzo, ngenxa yokungazweli+ kwezinhliziyo zazo. 19  Njengoba zazingasenawo nhlobo umuzwa wokuziphatha okuhle,+ zazinikela ekuziphatheni okubi+ ukuze zenze zonke izinhlobo zokungcola+ ngokuhaha.+ 20  Kodwa nina anifundanga ukuthi uKristu unjalo,+ 21  uma kodwa, impela, nimzwile futhi nifundisiwe ngaye,+ njengoba nje iqiniso+ likuJesu, 22  ukuthi kufanele nilahle ubuntu obudala+ obuvumelana nenkambo yenu yokuziphatha yangaphambili futhi obonakaliswayo+ ngokwezifiso zabo zenkohliso;+ 23  kodwa ukuthi kufanele nenziwe basha emandleni ashukumisa ingqondo yenu,+ 24  futhi nigqoke+ ubuntu+ obusha obadalwa+ ngokwentando kaNkulunkulu ngokulunga kweqiniso+ nokuthembeka. 25  Ngakho-ke, njengoba seniwalahlile amanga,+ yilowo nalowo kini makakhulume iqiniso nomakhelwane wakhe,+ ngoba singamalungu elinye nelinye.+ 26  Thukuthelani, kodwa ningoni;+ ilanga malingashoni nisesimweni sokucasuka,+ 27  futhi ningamniki uDeveli indawo.+ 28  Owebayo makangabe eseba,+ kodwa kunalokho makasebenze kanzima, enze umsebenzi omuhle ngezandla zakhe,+ ukuze abe nokuthile kokwabela umuntu oswele.+ 29  Makungaphumi lizwi elibolile emilonyeni yenu,+ kodwa noma yiliphi izwi elakhayo kuye ngokwesidingo, ukuze lidlulisele okuhle kwabezwayo.+ 30  Futhi, ningawenzi lusizi umoya ongcwele+ kaNkulunkulu, okungawo niye naphawulelwa+ usuku lokukhululwa ngesihlengo.+ 31  Makususwe kini konke ukufutheka okubi+ nentukuthelo nolaka nokuklabalasa nokuhlambalaza+ kanye nabo bonke ububi.+ 32  Kodwa yibani nomusa+ komunye nomunye, ninobubele besisa,+ nithethelelane ngokukhululekile njengoba nje noNkulunkulu anithethelela ngokukhululekile ngoKristu.+

Imibhalo yaphansi