Efesu 3:1-21

3  Ngenxa yalokhu mina, Pawulu, isiboshwa+ sikaKristu Jesu ngenxa yenu, abantu bezizwe+  uma, ngempela, nizwile ngobuphathi+ bomusa ongafanelwe kaNkulunkulu enginikwe bona kucatshangwa ngani,  ukuthi ngaziswa imfihlo engcwele ngesambulo,+ njengoba nje ngaloba kafushane ngaphambili.  Ngalokhu-ke nina, lapho nifunda lokhu, ningakuqaphela ukuqonda+ enginakho kule mfihlo engcwele+ kaKristu.  Kwezinye izizukulwane le mfihlo+ ayizange yaziswe kubantwana babantu njengoba manje yambuliwe+ ngomoya kubaphostoli bakhe abangcwele nabaprofethi,+  ewukuthi, ukuba abantu bezizwe babe yizindlalifa kanye nathi namalungu omzimba+ akanye nathi nabahlanganyeli kanye nathi esithembisweni,+ simunye noKristu Jesu ngezindaba ezinhle.  Ngaba isikhonzi+ salokhu ngokwesipho sesihle somusa ongafanelwe kaNkulunkulu engawunikwa ngokwendlela amandla akhe asebenza ngayo.+  Lo musa ongafanelwe+ waphiwa mina, engingumuntu omncane kunomncane+ kunabo bonke abangcwele, ukuba ngimemezele ezizweni+ izindaba ezinhle zengcebo+ kaKristu engenakuqondakala  futhi ngenze abantu babone ukuthi iqondiswa+ kanjani le mfihlo engcwele+ leyo esikhathini esidlule esingaziwa ebilokhu ifihlwe kuNkulunkulu, owadala zonke izinto.+ 10  Lokhu kwenziwa ngenjongo yokuba ukuhlakanipha kukaNkulunkulu okuhlukahlukene kakhulu+ manje kwenziwe kwaziwe ngebandla+ kohulumeni nasemagunyeni+ asezindaweni zasezulwini, 11  ngokwenjongo engunaphakade ayakha mayelana noKristu,+ uJesu iNkosi yethu, 12  okungaye sinale nkululeko yokukhuluma nokusondela+ ngokuqiniseka ngokholo lwethu kuye. 13  Ngakho-ke, ngiyanicela ukuba ningayeki ngenxa yalezi zinsizi+ zami ngenxa yenu, ngoba zisho inkazimulo kini. 14  Ngenxa yalokhu ngiguqa+ kuBaba,+ 15  eqanjwe+ ngaye yonke imindeni yasezulwini neyasemhlabeni,+ 16  ngenjongo yokuba aninike ngokwengcebo+ yenkazimulo yakhe ukuba nenziwe nibe namandla kumuntu eninguye ngaphakathi+ ngamandla esebenzisa umoya wakhe,+ 17  ukuze uKristu ahlale ngokholo lwenu ezinhliziyweni zenu ngothando;+ ukuze nigxile+ futhi nime esisekelweni,+ 18  ukuze kanye nabo bonke abangcwele nikwazi ngokuphelele ukuqonda+ ububanzi nobude nokuphakama nokujula,+ 19  futhi nilwazi uthando lukaKristu+ oludlula ulwazi, ukuze nigcwaliswe ngakho konke ukugcwala+ uNkulunkulu akunikezayo. 20  Manje kulowo, ngokwamandla akhe asebenza+ kithi, ongenza okungaphezu kakhulu kwazo zonke izinto esizicelayo noma esizicabangelayo,+ 21  kuye makube yinkazimulo ngebandla nangoKristu Jesu kuzo zonke izizukulwane kuze kube phakade naphakade.+ Amen.

Imibhalo yaphansi