Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Duteronomi 6:1-25

6  “Manje lokhu kungumyalo, iziqondiso nezinqumo zokwahlulela uJehova uNkulunkulu wenu ayale ukuba nifundiswe zona,+ ukuze nikwenze ezweni eniwelela kulo ukuba nilidle;  ukuze umesabe+ uJehova uNkulunkulu wakho kanjalo ugcine zonke izimiso zakhe nemiyalo yakhe engikuyala ngako, wena nendodana yakho nomzukulu wakho,+ zonke izinsuku zokuphila kwakho, ukuze izinsuku zakho zibe zinde.+  O Israyeli kumelwe ulalele, futhi uqaphele ukuba ukwenze,+ ukuze kukuhambele kahle+ futhi wande kakhulu, njengoba nje uJehova uNkulunkulu wokhokho bakho ekuthembisile,+ ngokuqondene nezwe eligeleza ubisi noju.  “O Israyeli, lalela: UJehova uNkulunkulu wethu unguJehova oyedwa.+  Kumelwe uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho+ nangawo wonke umphefumulo wakho+ nangawo onke amandla akho.+  La mazwi engikuyala ngawo namuhla kumelwe abe senhliziyweni yakho;+  kumelwe uwagxilise kubantwana bakho+ futhi ukhulume ngawo lapho uhleli endlini yakho nalapho uhamba endleleni nalapho ulala+ nalapho uvuka.  Kumelwe uwabophe njengophawu esandleni sakho,+ abe yibhande lasebunzini phakathi kwamehlo akho;+  uwalobe ezinsikeni zomnyango wendlu yakho nasemasangweni akho.+ 10  “Kuyothi lapho uJehova uNkulunkulu wakho ekungenisa ezweni afunga kokhokho bakho, u-Abrahama, u-Isaka, noJakobe ukukunika lona,+ imizi emikhulu nebukekayo ongayakhanga,+ 11  nezindlu ezigcwele zonke izinto ezinhle ezingagcwaliswanga nguwe, nemithombo embiwe ongayimbanga, izivini neminqumo ongakutshalanga, futhi uyobe usudle waneliseka,+ 12  uqaphele ukuba ungamkhohlwa+ uJehova, owakukhipha ezweni laseGibhithe, endlini yezigqila. 13  Kufanele umesabe uJehova uNkulunkulu wakho,+ ukhonze yena,+ futhi ufunge igama lakhe.+ 14  Akumelwe nilandele abanye onkulunkulu, noma yibaphi onkulunkulu bezizwe ezinizungezile,+ 15  (ngoba uJehova uNkulunkulu wakho ophakathi kwakho unguNkulunkulu ofuna ukuzinikela kuye kuphela,)+ funa intukuthelo kaJehova uNkulunkulu wakho ikuvuthele+ kudingeke ukuba akubhuqe uphele ebusweni bomhlaba.+ 16  “Ningamvivinyi uJehova uNkulunkulu wenu,+ ngendlela enamvivinya ngayo eMasa.+ 17  Kufanele nakanjani nigcine imiyalo kaJehova uNkulunkulu wenu+ nobufakazi bakhe+ neziqondiso zakhe+ akuyale ngazo.+ 18  Kumelwe wenze okulungile nokuhle emehlweni kaJehova, ukuze kukuhambele kahle+ futhi ngempela ungene ulidle leli zwe elihle uJehova afungé ngalo kokhokho bakho,+ 19  ngokududula zonke izitha zakho phambi kwakho, njengoba nje uJehova ethembisile.+ 20  “Uma kwenzeka indodana yakho ikubuza osukwini oluthile esikhathini esizayo,+ ithi, ‘Busho ukuthini lobu bufakazi neziqondiso nezinqumo zokwahlulela uJehova uNkulunkulu wethu aniyale ngazo?’ 21  khona-ke uyothi endodaneni yakho, ‘Saba yizigqila kuFaro eGibhithe, kodwa uJehova wasikhipha eGibhithe ngesandla esinamandla.+ 22  Ngakho uJehova wenza izibonakaliso nezimangaliso,+ ezinkulu neziletha inhlekelele, phezu kweGibhithe, phezu kukaFaro naphezu kwayo yonke indlu yakhe phambi kwamehlo ethu.+ 23  Wasikhipha lapho ukuze asilethe lapha asinike izwe ayefungé ngalo kokhokho bethu.+ 24  Yingakho uJehova asiyala ukuba sizigcine zonke lezi ziqondiso,+ simesabe uJehova uNkulunkulu wethu ukuze kube kuhle kithi ngaso sonke isikhathi,+ ukuze siqhubeke siphila njengakulolu suku.+ 25  Kuyosho ukulunga kithi,+ ukuba siqaphele ukuwenza wonke lo myalo phambi kukaJehova uNkulunkulu wethu, njengoba nje esiyalile.’+

Imibhalo yaphansi