Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Duteronomi 5:1-33

5  UMose wabiza wonke u-Israyeli+ wathi kuye: “O Israyeli, yizwa iziqondiso nezinqumo zokwahlulela+ engizikhuluma ezindlebeni zenu namuhla, nizifunde futhi niqaphele ukuba nizenze.+  UJehova uNkulunkulu wethu wenza isivumelwano nathi eHorebe.+  UJehova akasenzanga nokhokho bethu lesi sivumelwano, kodwa wasenza nathi, thina sonke esiphilayo lapha namuhla.  UJehova wakhuluma nani ubuso nobuso entabeni phakathi komlilo.+  Ngangimi phakathi kukaJehova nani ngaleso sikhathi+ ukuze nginitshele izwi likaJehova, (ngoba nanesaba ngenxa yomlilo futhi anikhuphukelanga entabeni,)+ elithi,  “‘NginguJehova uNkulunkulu wakho,+ owakukhipha ezweni laseGibhithe, endlini yezigqila.+  Ungalokothi ube nabanye onkulunkulu ngokumelene nobuso bami.+  “‘Akumelwe uzenzele umfanekiso oqoshiwe+ nanoma isiphi isimo+ esinjenganoma yini esemazulwini phezulu noma esemhlabeni phansi noma esemanzini ngaphansi komhlaba.  Akumelwe ukukhothamele noma uholelwe ukuba ukukhonze,+ ngoba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu ofuna ukuzinikela kimi kuphela,+ oletha isijeziso ngenxa yesiphambeko soyise kubantwana nasesizukulwaneni sesithathu nesesine, kulabo abangizondayo;+ 10  kodwa obonisa umusa wothando esizukulwaneni senkulungwane kulabo abangithandayo bagcine imiyalo yami.+ 11  “‘Ungaliphathi ngeze+ igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngoba uJehova ngeke angamjezisi umuntu ophatha igama lakhe ngeze.+ 12  “‘Njengoba ugcina usuku lwesabatha ukuze uluphathe njengolungcwele, njengoba nje uJehova uNkulunkulu wakho ekuyalile,+ 13  kumelwe unikele inkonzo futhi wenze wonke umsebenzi wakho ngezinsuku eziyisithupha.+ 14  Kodwa usuku lwesikhombisa luyisabatha kuJehova uNkulunkulu wakho.+ Akumelwe wenze noma imuphi umsebenzi,+ wena noma indodana yakho noma indodakazi yakho noma isigqila sakho noma isigqilakazi sakho noma inkabi yakho noma imbongolo yakho noma isiphi isilwane sakho osifuyile noma umfokazi okuwe ongaphakathi kwamasango akho,+ ukuze isigqila sakho nesigqilakazi sakho baphumule njengawe.+ 15  Kumelwe ukhumbule ukuthi waba yisigqila ezweni laseGibhithe+ futhi uJehova uNkulunkulu wakho wakukhipha lapho ngesandla esinamandla nangengalo eyeluliwe.+ Yingakho uJehova uNkulunkulu wakho akuyala ukuba ugcine usuku lwesabatha.+ 16  “‘Hlonipha uyihlo nonyoko,+ njengoba nje uJehova uNkulunkulu wakho ekuyalile; ukuze izinsuku zakho zibe zinde futhi kukuhambele kahle+ ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. 17  “‘Ungabulali.+ 18  “‘Ungaphingi.+ 19  “‘Ungebi.+ 20  “‘Ungafakazi amanga ngomunye umuntu.+ 21  “‘Ungafisi umfazi+ womunye umuntu. Unganxaneli ngobugovu indlu yomunye umuntu, insimu yakhe noma isigqila sakhe noma isigqilakazi sakhe, inkomo yakhe noma imbongolo yakhe noma yini engeyomunye umuntu.’+ 22  La maZwi uJehova wawakhuluma kulo lonke ibandla lenu entabeni phakathi komlilo,+ ifu nesigayegaye, ngezwi elikhulu, futhi akanezelanga lutho; okwathi ngemva kwalokho wawaloba ezibhebheni ezimbili zamatshe wanginika zona.+ 23  “Kwathi nje lapho senilizwile izwi elaliphuma phakathi kobumnyama, ngesikhathi intaba ivutha umlilo,+ nasondela kimi, zonke izinhloko zezizwe zenu namadoda enu amadala. 24  Khona-ke nathi, ‘Bheka, uJehova uNkulunkulu wethu usibonise inkazimulo yakhe nobukhulu bakhe, futhi sizwé izwi lakhe liphuma phakathi komlilo.+ Namuhla sibonile ukuthi uNkulunkulu angakhuluma nomuntu kodwa aqhubeke ephila.+ 25  Manje kungani kufanele sife, ngoba lo mlilo omkhulu ungase usiqothule?+ Uma singaphinda futhi silizwe izwi likaJehova uNkulunkulu wethu, ngokuqinisekile sizofa.+ 26  Ngoba ngubani kuyo yonke inyama oke wezwa izwi likaNkulunkulu+ ophilayo likhuluma phakathi komlilo kodwa waqhubeka ephila njengoba thina silizwile? 27  Wena ngokwakho sondela uzwe konke uJehova uNkulunkulu wethu azokusho; futhi nguwe ozokhuluma nathi konke lokho uJehova uNkulunkulu wethu azokukhuluma kuwe,+ ngokuqinisekile sizolalela futhi senze.’ 28  “Ngakho uJehova wawezwa amazwi enaniwakhuluma lapho nikhuluma nami, futhi uJehova waqhubeka wathi kimi, ‘Ngiwazwile amazwi akhulunywa yilesi sizwe, esiwakhulumile kuwe. Senzé kahle kukho konke esikukhulumile.+ 29  Ukube nje besiyoyihlakulela le nhliziyo yaso ukuba singesabe+ futhi sigcine yonke imiyalo yami+ ngaso sonke isikhathi, ukuze kusihambele kahle sona nabantwana baso kuze kube nini nanini!+ 30  Hamba uthi kuso: “Buyelani ekhaya ematendeni enu.” 31  Wena yima lapha nami, mangikhulume kuwe wonke umyalo nazo zonke iziqondiso nezinqumo zokwahlulela okufanele usifundise+ zona nalezo okufanele sizenze ezweni engisinika lona ukuba silidle.’ 32  Kumelwe niqaphele ukwenza njengoba nje uJehova uNkulunkulu wenu eniyalile.+ Akumelwe niphendukele kwesokunene noma kwesobunxele.+ 33  Kufanele nihambe ngayo yonke indlela uJehova uNkulunkulu wenu aniyale ngayo,+ ukuze niphile futhi kube kuhle kini+ futhi ngempela nizandise izinsuku zenu ezweni enizolidla.

Imibhalo yaphansi