Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Duteronomi 29:1-29

29  Lawa ngamazwi esivumelwano uJehova ayala uMose ukuba asenze nabantwana bakwa-Israyeli ezweni lakwaMowabi ngaphandle kwesivumelwano ayesenze nabo eHorebe.+  UMose wabiza u-Israyeli wonke wathi kuye: “Yinina enanibona konke lokho uJehova akwenza phambi kwamehlo enu ezweni laseGibhithe kuFaro nakuzo zonke izinceku zakhe nakulo lonke izwe lakhe,+  ubufakazi obukhulu amehlo enu abubona,+ lezo zibonakaliso ezinkulu+ nezimangaliso.+  Nokho uJehova akaninikanga inhliziyo yokwazi namehlo okubona nezindlebe zokuzwa kuze kube yilolu suku.+  ‘Lapho nganginihola iminyaka engamashumi amane ehlane,+ izingubo zenu azizange zinigugele, nembadada yakho ayizange iguge onyaweni lwakho.+  Anidlanga sinkwa,+ aniphuzanga wayini naphuzo oludakayo, ukuze nazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu.’  Ekugcineni nafika kule ndawo, uSihoni inkosi yaseHeshibhoni+ no-Ogi+ inkosi yaseBhashani baphuma ukusihlangabeza empini, kodwa sabahlula.+  Ngemva kwalokho sathatha izwe labo salinika abakwaRubeni nabakwaGadi nengxenye yesizwe sabakwaManase njengefa.+  Ngakho kumelwe niwagcine amazwi alesi sivumelwano, niwenze, ukuze nenze ukuba konke eniyokwenza kuphumelele kahle.+ 10  “Nina nonke nimi namuhla phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu, izinhloko zezizwe zenu, amadoda enu amadala nezikhulu zenu, wonke umuntu wakwa-Israyeli,+ 11  abancane benu, omkenu,+ nomfokazi+ okuwe ngaphakathi kwekamu lakho, kusukela kumthezi wezinkuni zakho kuya kokha amanzi akho,+ 12  ukuze ungene esivumelwaneni+ sikaJehova uNkulunkulu wakho nasesifungweni sakhe, uJehova uNkulunkulu wakho asenza nawe namuhla;+ 13  ngenjongo yokukumisa namuhla njengesizwe sakhe+ ukuze azibonakalise enguNkulunkulu wakho,+ njengoba nje ekuthembisile nanjengoba efungile kokhokho bakho o-Abrahama,+ u-Isaka+ noJakobe.+ 14  “Angisenzi nawe kuphela lesi sivumelwano nalesi sifungo,+ 15  kodwa ngisenza futhi nalowo olapha omi nathi namuhla phambi kukaJehova uNkulunkulu wethu nalabo futhi abangekho lapha nathi namuhla;+ 16  (ngoba nina ngokwenu nazi kahle ukuthi sahlala kanjani ezweni laseGibhithe nokuthi sadabula kanjani phakathi kwezizwe enadabula kuzo.+ 17  Futhi nanizibona izinengiso zazo nezithombe zazo ezinjengendle,+ ukhuni netshe, isiliva negolide, ezazikuzo;) 18  ukuze kungabi khona phakathi kwenu indoda noma owesifazane noma umndeni noma isizwe esinhliziyo yaso ifulathela uJehova uNkulunkulu wethu namuhla ukuba ihambe iyokhonza onkulunkulu balezo zizwe;+ ukuze kungabikho phakathi kwenu impande ethela isithelo sesitshalo esinobuthi nomhlonyane.+ 19  “Lapho umuntu ezwé amazwi alesi sifungo,+ futhi eye wazibusisa enhliziyweni yakhe, ethi, ‘Ngizoba nokuthula,+ nakuba ngizohamba enkanini yenhliziyo yami,’+ enenhloso yokukhukhula oniselwa kahle kanye nowomileyo, 20  uJehova ngeke afune ukumthethelela,+ kodwa intukuthelo kaJehova+ nentshiseko yakhe+ kuyomthunqela lowo muntu,+ futhi sonke isifungo esilotshwé kule ncwadi+ ngokuqinisekile siyokwehlela phezu kwakhe, futhi uJehova uyolisula impela igama lakhe phansi kwamazulu. 21  Ngakho uJehova kuyomelwe amhlukanisele+ inhlekelele kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli ngokuvumelana naso sonke isifungo sesivumelwano esilotshwe kule ncwadi yomthetho. 22  “Isizukulwane sesikhathi esizayo, abantwana benu abayovela ngemva kwenu, nakanjani siyothi, ngokufanayo nowesinye isizwe oyovela ezweni elikude, yebo lapho sebezibonile izinhlupho zalelo zwe nezifo zalo uJehova aligulisa ngazo,+ 23  isibabule nosawoti+ nokusha,+ kangangokuba lonke izwe lalo ngeke lihlwanyelwe, noma lihlume, nezimila ngeke zimile kulo, njengokugumbuqelwa kweSodoma neGomora,+ i-Adima+ neZebhoyimi,+ uJehova awagumbuqela ngentukuthelo yakhe nangolaka lwakhe;+ 24  yebo, zonke izizwe nakanjani ziyothi, ‘Kungani uJehova enza ngale ndlela kuleli zwe?+ Kungani kuye kwaba nokuvutha kwale ntukuthelo enkulu?’ 25  Khona-ke kuyomelwe zithi, ‘Kungenxa yokuthi basishiya isivumelwano+ sikaJehova uNkulunkulu wokhokho babo, asenza nabo lapho ebakhipha ezweni laseGibhithe.+ 26  Bahamba bakhonza abanye onkulunkulu babakhothamela, onkulunkulu ababengabazi nayengazange ababele bona.+ 27  Khona-ke intukuthelo kaJehova yalivuthela lelo zwe ngokuletha phezu kwalo sonke isiqalekiso esilotshwe kule ncwadi.+ 28  Ngakho uJehova wabasiphula ezweni labo ngentukuthelo+ nangokufutheka nangokucasuka okukhulu wabaphonsa kwelinye izwe njengakulolu suku.’+ 29  “Izinto ezifihlakele+ zingezikaJehova uNkulunkulu wethu, kodwa izinto ezembuliwe+ zingezethu nabantwana bethu kuze kube nini nanini, ukuze sifeze wonke amazwi alo mthetho.+

Imibhalo yaphansi