Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Duteronomi 28:1-68

28  “Kuyothi uma ulilalela nokulilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ngokuqaphela ukuba wenze yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla,+ uJehova uNkulunkulu wakho naye ngokuqinisekile akuphakamise ngaphezu kwazo zonke ezinye izizwe zomhlaba.+  Futhi zonke lezi zibusiso ziyokwehlela phezu kwakho zikufice,+ ngoba uqhubeka ulilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho:  “Uyobusiswa emzini,+ ubusiswe nasensimini.+  “Siyobusiswa isithelo sesisu sakho+ nesithelo somhlabathi wakho nesithelo sesilwane sakho osifuyile,+ amathole ezinkomo zakho nenzalo yomhlambi wakho wezimvu nowezimbuzi.+  “Uyobusiswa ubhasikidi wakho+ nomkhombe wakho wokuxovela.+  “Uyobusiswa lapho ungena, ubusiswe nalapho uphuma.+  “UJehova uyobangela ukuba izitha zakho ezikuvukelayo zihlulwe phambi kwakho.+ Ziyophuma zizolwa nawe zihamba ngendlela eyodwa, kodwa ziyokubalekela ngezindlela eziyisikhombisa.+  UJehova uyoyaleza ukuba uthole isibusiso ezindaweni zakho zokugcina impahla+ nakuwo wonke umzamo wakho,+ ngokuqinisekile uyokubusisa ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona.  UJehova uyokumisa njengesizwe esingcwele kuye,+ njengoba nje afunga kuwe,+ ngoba uqhubeka ugcina imiyalo+ kaJehova uNkulunkulu wakho, futhi uhamba ezindleleni zakhe. 10  Zonke izizwe zomhlaba ziyobona ukuthi igama likaJehova libizwé phezu kwakho,+ futhi impela ziyokwesaba.+ 11  “UJehova futhi uyokwenza ukuba uchume uchichime esithelweni sesisu sakho+ nasesithelweni semfuyo yakho nasesithelweni somhlabathi wakho,+ emhlabathini uJehova afunga kokhokho bakho ukukunika wona.+ 12  UJehova uyokuvulela inqolobane yakhe enhle, amazulu, ukuba akunike imvula ezweni lakho ngenkathi yayo+ nokuba abusise zonke izenzo zesandla sakho;+ futhi ngokuqinisekile wena uyoboleka izizwe eziningi, kodwa wena ngeke uboleke.+ 13  UJehova impela uyokubeka ube phambili hhayi emsileni; futhi uyoba phezulu kuphela,+ ngeke ube ngaphansi, ngoba uqhubeka ulalela imiyalo+ kaJehova uNkulunkulu wakho, engikuyala namuhla ukuba uyigcine futhi uyenze. 14  Akumelwe uphambuke kuwo wonke la mazwi engikuyala ngawo namuhla, uye kwesokunene noma kwesobunxele,+ ukuba ulandele abanye onkulunkulu ukuze ubakhonze.+ 15  “Kuyothi uma ungalilaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ngokuqaphela ukuba wenze yonke imiyalo yakhe nezimiso zakhe engikuyala ngakho namuhla, zonke lezi ziqalekiso ziyokwehlela futhi zikufice:+ 16  “Uyoqalekiswa emzini,+ uqalekiswe nasensimini.+ 17  “Uyoqalekiswa ubhasikidi+ wakho nomkhombe wakho wokuxovela.+ 18  “Siyoqalekiswa isithelo sesisu sakho+ nesithelo somhlabathi wakho,+ amathole ezinkomo zakho nenzalo yomhlambi wakho wezimvu.+ 19  “Uyoqalekiswa lapho ungena, uqalekiswe nalapho uphuma.+ 20  “UJehova uyothumela phezu kwakho isiqalekiso,+ isiphithiphithi+ nokukhuzwa+ kuwo wonke umzamo wakho ozama ukuwufeza, kuze kube yilapho usubhuqwe washabalala ngokushesha, ngenxa yobubi bemikhuba yakho ngoba ungishiyile.+ 21  UJehova uyobangela ukuba isifo esiwumshayabhuqe sinamathele kuwe kuze kube yilapho esekuqothule waphela ezweni oya kulo ukuyolidla.+ 22  UJehova uyokushaya ngesifo sofuba+ nangomkhuhlane ovuthayo nangokushisa komzimba nokushisa okunomkhuhlane nangenkemba+ nangokuhanguka+ nangesikhunta,+ futhi ngokuqinisekile kuyokuxosha uze ushabalale. 23  Isibhakabhaka sakho ngaphezu kwekhanda lakho kumelwe naso sibe yithusi, nomhlaba ongaphansi kwakho ube yinsimbi.+ 24  UJehova uyokwenza ukuba ubhuqu nothuli lube imvula yezwe lakini. Kuyokwehlela phezu kwakho kuvela emazulwini kuze kube yilapho usubhuqiwe. 25  UJehova uyobangela ukuba uhlulwe phambi kwezitha zakho.+ Uyophuma ukuyolwa nazo uhamba ngendlela eyodwa, kodwa uyozibalekela ngezindlela eziyisikhombisa; uyoba yinto esabekayo kuyo yonke imibuso yomhlaba.+ 26  Isidumbu sakho siyoba ngukudla kwazo zonke izidalwa ezindizayo zamazulu nokwezilwane zasendle, kungekho muntu wokuzenza zithuthumele.+ 27  “UJehova uyokushaya ngethumba laseGibhithe+ nangomhlume nangokhwekhwe nangokuqubuka kwesikhumba, ongeke ukwazi ukuphulukiswa kukho. 28  UJehova uyokushaya ngobuhlanya+ nangokungaboni+ nangokudideka kwenhliziyo.+ 29  Impela uyophumputha emini bebade, njengoba nje impumputhe iphumputha esigayegayeni,+ futhi ngeke wenze izindlela zakho ziphumelele; futhi kumelwe ube umuntu ophanjwayo nophangwayo kuphela ngaso sonke isikhathi, kungekho muntu wokukusindisa.+ 30  Uyothembisa owesifazane umshado, kodwa omunye umuntu amdlwengule.+ Uyokwakha indlu, kodwa ngeke uhlale kuyo.+ Uyotshala isivini, kodwa ngeke usisebenzise.+ 31  Inkomo yakho iyohlatshwa phambi kwamehlo akho—kodwa ngeke udle lutho lwayo. Imbongolo yakho ithathwe ngokuphangwa phambi kobuso bakho—kodwa ngeke ibuyele kuwe. Imvu yakho inikwe izitha zakho—kodwa ngeke ube namsindisi.+ 32  Amadodana akho namadodakazi akho anikwé esinye isizwe+ namehlo akho ebuka futhi ewalangazelela ngaso sonke isikhathi—kodwa izandla zakho ziyobe zingenamandla.+ 33  Isithelo somhlabathi wakho nawo wonke umkhiqizo wakho kuyodliwa isizwe ongasazi;+ uyoba umuntu ophanjwayo nochotshozwayo nje kuphela ngaso sonke isikhathi.+ 34  Ngokuqinisekile uyohlanyiswa umbono wamehlo akho oyowubona.+ 35  “UJehova uyokushaya ngethumba elibulalayo emadolweni akho womabili nasemilenzeni yakho yomibili, ongeke ukwazi ukuphulukiswa kukho, kusukela ematheni onyawo lwakho kuya okhakhayini lwekhanda lakho.+ 36  UJehova uyokwenza uhambe wena+ nenkosi yakho+ oyoyimisa phezu kwakho niye esizweni eningasazi, nina noma okhokho benu; lapho kuyomelwe ukhonze abanye onkulunkulu, bokhuni nabetshe.+ 37  Uyoba yinto eshaqisayo,+ isaga+ nento yokuklolodelwa phakathi kwazo zonke izizwe uJehova ayokuyisa kuzo. 38  “Uyothatha imbewu eningi uye ensimini, kodwa uyobutha okuncane,+ ngoba izinkumbi ziyokushwabadela.+ 39  Uyotshala izivini futhi ngokuqinisekile ulime, kodwa awuyikuphuza wayini futhi ungabuthi lutho,+ ngoba isibungu sikuyokudla sikuqede.+ 40  Uyoba neminqumo kuyo yonke indawo yakho, kodwa ngeke uwagcobe amafutha, ngoba iminqumo yakho iyovuthuluka.+ 41  Uyozala amadodana namadodakazi, kodwa ngeke ahlale engawakho, ngoba ayoya ekuthunjweni.+ 42  Yonke imithi yakho nezithelo zomhlabathi wakho izinambuzane ezibhuzayo ziyokuthatha kube okwazo. 43  Umfokazi ophakathi kwakho uyolokhu enyuka kakhulu ngaphezu kwakho, kanti wena—wena uyolokhu wehla njalo.+ 44  Nguye oyokuboleka, kuyilapho wena—wena ungeke umboleke.+ Yena uyoba yinhloko, kanti wena—wena uyoba umsila.+ 45  “Zonke lezi ziqalekiso+ ngokuqinisekile ziyokwehlela zikuxoshe futhi zikufice kuze kube yilapho usubhuqiwe,+ ngoba ungazange ulilalele izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ngokuba ugcine imiyalo yakhe nezimiso zakhe akuyale ngakho.+ 46  Kumelwe ziqhubeke ziphezu kwakho nenzalo yakho njengesibonakaliso nanjengebika kuze kube nini nanini,+ 47  ngenxa yokuthi awuzange umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho ngokuthokoza nangokujabula+ kwenhliziyo ngenxa yenala yakho konke.+ 48  Futhi kuyomelwe ukuba ukhonze izitha zakho+ uJehova ayozithumela kuwe ngendlala,+ ngokoma, ngokuhamba-ze nangokuswela yonke into; ngokuqinisekile uyobeka ijoka lensimbi entanyeni yakho kuze kube yilapho esekubhuqile.+ 49  “UJehova uyokuvusela isizwe esikude,+ esivela emkhawulweni womhlaba, njengokubhozomela kokhozi,+ isizwe esilulimi lwaso ungeke uluqonde,+ 50  isizwe esinolaka ebusweni,+ esingeke sikhethe ixhegu noma sibonise umusa ensizweni.+ 51  Ngokuqinisekile siyodla izithelo zemfuyo yakho nezithelo zomhlabathi wakho kuze kube yilapho usubhuqiwe,+ futhi ngeke sikushiyele okusanhlamvu, iwayini elisha noma amafutha, nathole lezinkomo zakho nanzalo yomhlambi wakho wezimvu nezimbuzi, kuze kube yilapho sesikubhubhisile.+ 52  Impela siyokuvimbezela ngaphakathi kwawo wonke amasango akho zize ziwe izindonga zakho eziphakeme nezinezivikelo eziqinile othembela kuzo kulo lonke izwe lakho, yebo, ngokuqinisekile siyokuvimbezela ngaphakathi kwawo wonke amasango akho kulo lonke izwe lakho, uJehova uNkulunkulu wakho akuniké lona.+ 53  Khona-ke kuyodingeka udle isithelo sesisu sakho, inyama yamadodana akho namadodakazi akho,+ uJehova uNkulunkulu wakho akuniké bona, ngenxa yobunzima nokucindezela isitha sakho esiyokucindezela ngakho. 54  “Indoda entekenteke nethambe kakhulu phakathi kwakho, iso layo+ liyothambekela kokubi ngomfowabo nangomkayo emazisayo nangabaseleyo kubantwana bayo esele nabo, 55  ize inganiki noyedwa kubo inyama yabantwana bayo ezoyidla, ngoba ingasasalelwe yilutho ngenxa yobunzima nokucindezela isitha sakho esiyokucindezela ngakho ngaphakathi kwawo wonke amasango akho.+ 56  Owesifazane ontekenteke notetemayo phakathi kwakho ongakaze alokothe azame ukubeka amathe onyawo lwakhe emhlabathini ngoba etetema futhi entekenteke,+ iso lakhe liyothambekela kokubi ngomyeni wakhe amazisayo nendodana yakhe nendodakazi yakhe, 57  ngisho nangomzanyana ophuma phakathi kwemilenze yakhe nangabantwana bakhe abazele,+ ngoba uyobadlela ekusithekeni ngenxa yokuswela yonke into ngenxa yobunzima nokucindezela isitha sakho esiyokucindezela ngakho ngaphakathi kwamasango akho.+ 58  “Uma ungeke uqaphele ukuwafeza wonke amazwi alo mthetho alotshwe kule ncwadi+ ukuze ulesabe leli gama elikhazimulayo+ nelesabekayo,+ yebo uJehova,+ uNkulunkulu wakho, 59  uJehova naye ngokuqinisekile uyokwenza izinhlupho zakho nezinhlupho zenzalo yakho zibe nzima ngokukhethekile, izinhlupho ezinkulu nezihlala njalo,+ ukugula okubulalayo nokuhlala njalo.+ 60  Impela uyobuyisa phezu kwakho zonke izifo zaseGibhithe owawuzesaba, futhi zona ngokuqinisekile ziyokunamathela.+ 61  Futhi, noma ikuphi ukugula nanoma iyiphi inhlupho okungalotshiwe encwadini yalo mthetho, uJehova uyokuletha phezu kwakho kuze kube yilapho usubhuqiwe. 62  Impela niyoshiywa ninabambalwa kakhulu ngesibalo,+ nakuba seniye naba ngangezinkanyezi zamazulu ngobuningi,+ ngoba ungazange ulilalele izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. 63  “Kuyothi njengoba nje uJehova ethaba ngani ukuba anenzele okuhle futhi anandise,+ ngokufanayo uJehova ethabe ngani ukuba anibhubhise futhi anibhuqe;+ niyomane nje nisishulwe ezweni oya kulo ukuyolidla.+ 64  “Ngokuqinisekile uJehova uyokuhlakazela phakathi kwazo zonke izizwe, kusukela komunye umkhawulo womhlaba kuya komunye umkhawulo womhlaba,+ futhi lapho kuyomelwe ukuba ukhonze abanye onkulunkulu ongabazi, wena noma okhokho bakho, ukhuni netshe.+ 65  Phakathi kwalezo zizwe ngeke ube nampumuzo,+ futhi ngeke ibe khona indawo yokuphumula yamathe onyawo lwakho; impela uJehova uyokunika lapho inhliziyo ethuthumelayo+ nokufiphala kwamehlo+ nokuphelelwa ithemba komphefumulo. 66  Ngokuqinisekile ukuphila kwakho kuyoba sengozini enkulu kakhulu ube nengebhe ubusuku nemini, futhi ngeke uqiniseke ngokuphila kwakho.+ 67  Ekuseni uyothi, ‘Ukube bekukusihlwa!’ kusihlwa uthi ‘Ukube bekusekuseni!’ ngenxa yengebhe yenhliziyo yakho eyokugebhezelisa nangenxa yombono wamehlo akho oyowubona.+ 68  Ngokuqinisekile uJehova uyokubuyisela eGibhithe ngemikhumbi ngendlela engithé ngayo kuwe, ‘Ngeke uphinde uyibone,’+ futhi lapho kuyodingeka ukuba nizithengise ezitheni zenu njengezigqila nezincekukazi,+ kodwa ngeke abe khona umthengi.”

Imibhalo yaphansi