Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Duteronomi 25:1-19

25  “Uma kwenzeka kuvela ukuphikisana phakathi kwabantu,+ futhi beye baziletha ukuba bahlulelwe,+ kumelwe bahlulelwe, olungileyo kuthiwe ulungile nomubi kuthiwe mubi.+  Uma omubi kufanele ashaywe,+ umahluleli kumelwe ayale ukuba alaliswe abheke phansi futhi ashaywe phambi kwakhe imivimbo+ ngesibalo esifanelana nesenzo sakhe esibi.  Angamshaya imivimbo engamashumi amane. Akufanele enezele nowodwa, funa aqhubeke emshaya imivimbo eminingi ngaphezu kwale+ bese umfowenu ehlazeka emehlweni akho.  “Ungayifaki isifonyo inkabi lapho ibhula.+  “Uma izelamani zihlala ndawonye futhi esinye sazo sifé singakabi nandodana, umkamufi akufanele abe ngowomunye umuntu wangaphandle. Umfowabo womyeni wakhe kufanele aye kuye, amthathe abe ngumkakhe, amngene.+  Futhi izibulo ayolizala kufanele libizwe ngegama lomfowabo ofile,+ ukuze igama lakhe lingacinywa kwa-Israyeli.+  “Manje uma umuntu engakujabuleli ukuthatha umfelokazi womfowabo, khona-ke umfelokazi womfowabo kumelwe aye esangweni emadodeni amadala+ athi, ‘Umfowabo womyeni wami wenqabile ukulondoloza igama lomfowabo kwa-Israyeli. Akavumanga ukungingena.’  Amadoda amadala omuzi wakubo kumelwe ambize akhulume naye, asukume athi, ‘Angikujabuleli ukumthatha.’+  Kulokho umfelokazi womfowabo kumelwe asondele kuye phambi kwamehlo amadoda amadala futhi amkhumule imbadada onyaweni lwakhe,+ amkhafulele ebusweni,+ aphendule athi, ‘Kufanele enziwe kanje umuntu ongafuni ukwakha indlu yomfowabo.’+ 10  Futhi igama lakhe kwa-Israyeli kumelwe libizwe ngokuthi ‘Indlu yalowo owakhunyulwa imbadada.’ 11  “Uma abantu belwa bodwa, futhi umfazi womunye eye wasondela ukuba akhulule umyeni wakhe esandleni salowo omshayayo, futhi eye welula isandla sakhe wambamba ngezitho zakhe zangasese,+ 12  khona-ke kumelwe usinqume isandla sakhe. Iso lakho akumelwe lidabuke.+ 13  “Esikhwameni sakho akumelwe kube nezinhlobo ezimbili zesisindo,+ esikhulu nesincane. 14  Endlini yakho akumelwe ube nezinhlobo ezimbili zama-efa,+ elikhulu nelincane. 15  Kufanele uqhubeke unesisindo esinembile nesobulungisa. Kufanele uqhubeke une-efa elinembile nelobulungisa, ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona.+ 16  Ngoba wonke umuntu owenza lezi zinto, wonke umuntu ongumenzi wokungabi nabulungisa, uyanengeka kuJehova uNkulunkulu wakho.+ 17  “Kufanele kukhunjulwe lokho u-Amaleki akwenza kuwe endleleni lapho niphuma eGibhithe,+ 18  indlela akuhlangabeza ngayo endleleni futhi wabulala ngemva kwakho bonke ababekulandela behlakazekile, lapho uphelé amandla futhi ukhathele; akamesabanga uNkulunkulu.+ 19  Kuyothi lapho uJehova uNkulunkulu wakho esekunike ukuphumula kuzo zonke izitha zakho ezikuzungezile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona njengefa ukuba ulidle,+ umsule nyá u-Amaleki angabe esaphathwa nokuphathwa phansi kwamazulu.+ Ungakhohlwa.

Imibhalo yaphansi