Duteronomi 23:1-25

23  “Akukho muntu othenwé+ ngokuchotshozwa amasende+ noma ositho sobudoda bakhe sinqunyiwe ongangena ebandleni likaJehova.  “Akukho ndodana engumlanjwana+ engangena ebandleni likaJehova. Ngisho nasesizukulwaneni seshumi akekho ongowayo ongangena ebandleni likaJehova.  “Akekho umAmoni noma umMowabi ongangena ebandleni likaJehova.+ Ngisho nasesizukulwaneni seshumi akekho ongowabo ongangena ebandleni likaJehova kuze kube nini nanini,  ngenxa yokuthi abazange banisize+ ngesinkwa nangamanzi endleleni lapho niphuma eGibhithe,+ nangenxa yokuthi bakuqashela uBhalami indodana kaBheyori wasePethori eMesophothamiya ukuba akuqalekise.+  UJehova uNkulunkulu wakho akafunanga ukumlalela uBhalami;+ kodwa uJehova uNkulunkulu wakho washintsha isiqalekiso saba isibusiso ngenxa yakho,+ ngoba uJehova uNkulunkulu wakho ekuthanda.+  Akumelwe usebenzele ukuthula kwabo nokuchuma kwabo zonke izinsuku zakho kuze kube nini nanini.+  “Unganengwa ngumEdomi, ngoba ungumfowenu.+ “Unganengwa ngumGibhithe, ngoba waba umfokazi ezweni lakhe.+  Abantwana besizukulwane sesithathu abangase babathole bangazingenela ebandleni likaJehova.  “Uma kwenzeka uphuma uya ekamu uyokulwa nezitha zakho, kumelwe uzigcine kukho konke okubi.+ 10  Uma kungenzeka kube khona umuntu phakathi kwenu ongaqhubeki ehlanzekile, ngenxa yokungcola okwenzeka ebusuku,+ kumelwe futhi aphumele ngaphandle kwekamu. Akanakungena ngaphakathi kwekamu.+ 11  Kuyothi lapho ilanga lithambama ageze ngamanzi, futhi lapho ilanga lishona angangena ngaphakathi kwekamu.+ 12  Kufanele kube khona indawo yangasese ehlale ilungele ukusetshenziswa ngaphandle kwekamu, kumelwe uphumele kuyo. 13  Kufanele kube khona isimbo phakathi kwamathuluzi akho esiyohlale silungele ukusetshenziswa, futhi kuyothi lapho uqoshama ngaphandle, umbe ngaso umgodi futhi uphenduke ugqibe indle yakho.+ 14  Ngoba uJehova uNkulunkulu wakho uhambahamba phakathi kwekamu lakho ukuba akukhulule+ futhi anikele izitha zakho kuwe;+ ikamu lakho kumelwe libe ngcwele,+ ukuze angaboni lutho oluyihlazo kuwe bese ngokuqinisekile esuka kuwe angabe esahambisana nawe.+ 15  “Ungasinikeli isigqila enkosini yaso lapho sibaleka enkosini yaso siza kuwe.+ 16  Kumelwe siqhubeke sihlala nawe phakathi kwakho kunoma iyiphi indawo esingase siyikhethe komunye wemizi yakini,+ nomaphi lapho sithanda khona. Akumelwe usiphathe kabi.+ 17  “Makungabikho noyedwa emadodakazini ka-Israyeli oba yisifebe sasethempelini,+ nanoma ubani emadodaneni ka-Israyeli oba yisifebe sasethempelini.+ 18  Akumelwe ulethe imali yokuqasha+ isifebe noma intengo yenja+ endlini kaJehova uNkulunkulu wakho nganoma isiphi isithembiso, ngoba kuyanengeka kuJehova uNkulunkulu wakho, yebo kokubili. 19  “Akumelwe ukhokhise umfowenu inzalo,+ inzalo ngemali, inzalo ngokudla,+ inzalo nganoma yini enye umuntu angase abize inzalo kuyo. 20  Ungamkhokhisa owesinye isizwe+ inzalo, kodwa akumelwe ukhokhise umfowenu inzalo;+ ukuze uJehova uNkulunkulu wakho akubusise kunoma yimuphi umzamo wakho ezweni oya kulo ukuyolidla.+ 21  “Uma kwenzeka wenza isithembiso kuJehova+ uNkulunkulu wakho, akumelwe wephuze ukusigcwalisa,+ ngoba uJehova uNkulunkulu wakho uyosifuna nakanjani kuwe, futhi empeleni kuyoba isono kuwe.+ 22  Kodwa uma ungasenzi isithembiso, ngeke kube yisono kuwe.+ 23  Kufanele uwagcine amazwi ezindebe zakho,+ futhi kumelwe wenze njengoba nje wenzé isithembiso kuJehova uNkulunkulu wakho njengomnikelo wokuzithandela okhulume ngawo ngomlomo wakho.+ 24  “Uma kwenzeka uya esivinini somuntu wakini, kumelwe udle kuphela amagilebhisi anele ukwanelisa umphefumulo wakho, kodwa akumelwe ufake amanye emgodleni wakho.+ 25  “Uma kwenzeka uya kokusanhlamvu okusamile komuntu wakini, kumelwe ukhe izikhwebu ezivuthiwe kuphela ngesandla sakho, kodwa akumelwe ufake isikela kokusanhlamvu okusamile komuntu wakini.+

Imibhalo yaphansi