Duteronomi 22:1-30

22  “Akumelwe kuthi ubona inkomo yomfowenu noma imvu yakhe inhlanhlatha bese uziyeka ngamabomu.+ Kufanele nakanjani uzihole uzibuyisele kumfowenu.+  Futhi uma umfowenu engekho eduze nawe, ungamazi, kumelwe uyilethe ekhaya phakathi kwendlu yakho, iqhubeke ikuwe kuze kube yilapho umfowenu eseyifuna. Khona-ke kumelwe uyibuyisele kuye.+  Yileyo ndlela oyokwenza ngayo nangembongolo yakhe, futhi yileyo ndlela oyokwenza ngayo ngesiphuku sakhe, yileyo ndlela oyokwenza ngayo nanganoma yini yomfowenu elahlekile, emlahlekelayo wena oyitholile. Ngeke uvunyelwe ukuba uyiyeke.  “Akumelwe kuthi ubona imbongolo yomfowenu noma inkomo yakhe iwa endleleni bese uyiyeka ngamabomu. Kufanele nakanjani umsize azivuse.+  “Ayikho imvunulo yendoda okufanele yembeswe owesifazane, futhi indoda akufanele igqoke isiphuku sowesifazane;+ ngoba noma ubani owenza lezi zinto uyinto enengekayo kuJehova uNkulunkulu wakho.  “Uma kungenzeka kube khona phambi kwakho isidleke senyoni endleleni, kunoma imuphi umuthi noma phansi sinamaphuphu+ noma amaqanda, futhi unina efukamela amaphuphu noma amaqanda, akumelwe uthathe unina kanye namaphuphu.+  Kufanele nakanjani uyeke unina ahambe kodwa ungazithathela amaphuphu; ukuze kukuhambele kahle, futhi ngempela uzandise izinsuku zakho.+  “Uma kwenzeka wakha indlu entsha, kumelwe futhi wenzele uphahla lwakho uthango lokuvikela,+ ukuze ungabeki icala legazi phezu kwendlu yakho ngoba umuntu owayo angase awe kulo.  “Ungasitshali isivini sakho ngezinhlobo ezimbili zembewu,+ funa sonke isivuno sembewu ongase uyihlwanyele nesivuno sesivini kunikelwe endlini engcwele. 10  “Ungalimi ngenkabi nembongolo ndawonye.+ 11  “Ungagqoki indwangu exube uboya nelineni.+ 12  “Kufanele uzenzele iziyephu emikhawulweni yomine yesembatho sakho osembathayo.+ 13  “Uma kwenzeka umuntu ethatha umfazi futhi alale naye abese emzonda,+ 14  ammangalele ngezenzo eziyihlazo futhi amenzele igama elibi+ ethi, ‘Lona wesifazane ngimthathile, ngase ngingena kuye, nokho angibutholanga ubufakazi bobuntombi kuye’;+ 15  uyise wentombazane nonina nabo kumelwe bakhiphele amadoda amadala omuzi ubufakazi bobuntombi bale ntombazane esangweni lawo;+ 16  uyise wentombazane kumelwe athi emadodeni amadala, ‘Ngaganisela lo muntu indodakazi yami, wabe eseyizonda.+ 17  Nangu manje eseyimangalela ngezenzo eziyihlazo,+ ethi: “Ngitholé ukuthi indodakazi yakho ayinabo ubufakazi bobuntombi.”+ Manje yilobu ubufakazi bobuntombi bendodakazi yami.’ Futhi kumelwe basendlale isiphuku phambi kwamadoda amadala omuzi. 18  Amadoda amadala+ alowo muzi kumelwe amthathe lo muntu amyale.+ 19  Kumelwe amhlawulise amashekeli esiliva ayikhulu awanike uyise wentombazane, ngoba wenzelé intombi yakwa-Israyeli igama elibi;+ iyoqhubeka ingumkakhe. Ngeke avunyelwe ukuba ahlukanise nayo zonke izinsuku zakhe. 20  “Nokho, uma, le nto itholakalé iyiqiniso, ubufakazi bobuntombi bungazange butholakale entombazaneni,+ 21  kumelwe bakhiphele le ntombazane emnyango wendlu kayise, amadoda omuzi wakubo kumelwe ayikhande ngamatshe, ife, ngoba yenze ubuwula obuyichilo+ kwa-Israyeli ngokwenza ubufebe endlini kayise.+ Kanjalo kumelwe ususe okubi phakathi kwakho.+ 22  “Uma kwenzeka kutholakala indoda ilele nowesifazane ongumkamuntu,+ khona-ke bobabili kumelwe bafe kanyekanye, indoda elale nalona wesifazane kanye naye owesifazane.+ Kanjalo kumelwe ususe okubi kwa-Israyeli.+ 23  “Uma kwenzeka kuba khona intombi eyingoduso yomuntu,+ futhi enye indoda empeleni iyithole emzini futhi ilale nayo,+ 24  kumelwe bobabili nibakhiphele esangweni lalowo muzi nibashaye ngamatshe, bafe, intombazane ngesizathu sokuthi ayizange imemeze emzini, nendoda ngesizathu sokuthi ilulaze umfazi womuntu wakubo.+ Kanjalo kumelwe ususe okubi phakathi kwakho.+ 25  “Nokho, uma kuwukuthi le ndoda iyitholé endle le ntombazane eyingoduso, futhi le ndoda yayibamba yalala nayo, indoda elale nayo kumelwe ife yodwa, 26  ungenzi lutho entombazaneni. Intombazane ayinaso isono esiyenza ifanelwe ngukufa, ngoba njengalapho nje umuntu evukela umuntu wakubo ambulale,+ yebo evukela umphefumulo othile, kunjalo nakule ndaba. 27  Ngoba iyitholé endle. Intombazane eyingoduso imemezile, kodwa bekungekho muntu wokuyophula. 28  “Uma kwenzeka indoda ithola intombazane, intombi, engeyona ingoduso, iyibambe ilale nayo,+ futhi betholakele,+ 29  indoda elale nayo kumelwe inike uyise wentombazane amashekeli esiliva angamashumi amahlanu,+ futhi iyoba ngumkayo ngenxa yokuthi iye yayilulaza. Ngeke ivunyelwe ukuba yahlukanise nayo zonke izinsuku zayo.+ 30  “Akukho muntu okufanele athathe umkayise, ukuze angembuli umphetho wengubo kayise.+

Imibhalo yaphansi