Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Duteronomi 21:1-23

21  Uma kwenzeka kutholakala umuntu ebulewe ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona ukuba ulithathe, ewile esigangeni, futhi kungakaziwa ukuthi ngubani omshayé wafa,+  amadoda akini amadala nabahluleli bakini+ kumelwe baphume balinganise kuze kufike emizini ezungeze umuntu obulewe;  kumelwe kube ngumuzi oseduze kakhulu nomuntu obulewe. Amadoda amadala akulowo muzi kumelwe athathe isithokazi emhlambini wezinkomo okungakaze kusetshenzwe ngaso, esingakaze sidonse ejokeni;  amadoda amadala akulowo muzi kumelwe aholele lesi sithokazi esigodini sesifufula esigeleza amanzi okungakaze kulinywe kuso noma kuhlwanyelwe kuso imbewu njengokujwayelekile, aphule intamo yalesi sithokazi lapho esigodini sesifufula.+  “Abapristi, amadodana kaLevi, kumelwe basondele, ngoba yibo uJehova uNkulunkulu wakho abakhethile ukuba bamkhonze+ nokuba babusise+ egameni likaJehova nokufanele kunqunywe ngomlomo wabo konke ukuphikisana nganoma yisiphi isenzo sobudlova.+  Khona-ke wonke amadoda amadala alowo muzi aseduze kakhulu nomuntu obulewe kufanele ageze izandla zawo+ phezu kwalesi sithokazi, intamo yaso eyephulwé esigodini sesifufula;  kumelwe aphendule athi, ‘Izandla zethu azizange zilichithe leli gazi, namehlo ethu awazange abone lapho lichithwa.+  O Jehova, ungakubaleli kubantu bakho, u-Israyeli, obakhululile,+ futhi ungabeki icala legazi elingenacala+ phakathi kwabantu bakho u-Israyeli.’ Khona-ke akumelwe icala legazi libalelwe kubo.  Wena—wena uyosusa icala legazi elingenacala phakathi kwakho,+ ngoba uyokwenza okulungile emehlweni kaJehova.+ 10  “Uma kwenzeka uphuma uya empini uyokulwa nezitha zakho futhi uJehova uNkulunkulu wakho ezinikelé esandleni sakho+ futhi uye wazithumba wamuka nazo;+ 11  futhi uboné phakathi kwezithunjwa owesifazane onomzimba omi kahle, futhi uye wanamathela kuye+ wabe usumthatha ukuba abe ngumkakho, 12  khona-ke kumelwe umlethe phakathi kwendlu yakho. Kumelwe aphuce ikhanda,+ anakekele nezinzipho zakhe, 13  asuse kuye isiphuku sakhe sokuthunjwa futhi ahlale endlini yakho akhalele uyise nonina inyanga yonke;+ ngemva kwalokho ungalala naye, umthathe abe ngumakoti wakho, uyoba ngumkakho. 14  Kuyothi uma ungajabuli ngaye, khona-ke ummukise,+ ngokuthanda komphefumulo wakhe; kodwa akumelwe neze umthengise ngemali. Ungamphathi ngobushiqela+ ngemva kokuba usumlulazile. 15  “Uma kwenzeka indoda iba nabafazi ababili, omunye ethandwa omunye ezondwa, futhi bona, othandwayo nozondwayo, beyizalele amadodana, futhi kwenzeka izibulo kuba elalowo ozondwayo,+ 16  ngosuku ewanika ngalo amadodana ayo lokho okwenzeka ibe nakho njengefa, ngeke ivunyelwe ukuba yenze indodana yothandwayo ibe yizibulo layo kulahlekelwe indodana yozondwayo, eyizibulo.+ 17  Ngoba kufanele iyiqaphele njengezibulo indodana yomfazi ozondwayo ngokuyinika izingxenye ezimbili kukho konke etholakala inakho,+ ngoba yona ingukuqala kwamandla ayo okuzala.+ Ilungelo lesikhundla sezibulo lingelayo.+ 18  “Uma kwenzeka umuntu eba nendodana enenkani nedlubulundayo,+ engalilaleli izwi likayise noma izwi likanina,+ futhi beyiqondisile kodwa ingafuni ukubalalela,+ 19  uyise nonina kumelwe bayibambe bayikhiphele emadodeni amadala omuzi wakubo nasesangweni lendawo yakubo,+ 20  bathi emadodeni amadala omuzi wakubo, ‘Le ndodana yethu inenkani futhi iyadlubulunda; ayililaleli izwi lethu,+ iyisiminzi+ nesidakwa.’+ 21  Khona-ke wonke amadoda omuzi wakubo kumelwe ayishaye ngamatshe, ife. Kanjalo kumelwe ususe okubi phakathi kwakho, futhi wonke u-Israyeli uyokuzwa futhi esabe impela.+ 22  “Futhi uma kwenzeka umuntu eba nesono esithile esifanelwe yisigwebo sokufa, wayesebulawa,+ umlengisé esigxotsheni,+ 23  isidumbu sakhe akufanele sihlale ubusuku bonke esigxotsheni;+ kodwa kufanele nakanjani umngcwabe ngalo lolo suku, ngoba umuntu olengisiwe+ uyinto eqalekiswe uNkulunkulu; ungalingcolisi izwe lakho, uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona njengefa.+

Imibhalo yaphansi