Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Duteronomi 2:1-37

2  “Khona-ke saphenduka futhi sasuka salibangisa ehlane ngendlela yasoLwandle Olubomvu, njengoba nje uJehova ayekhulumile kimi;+ futhi sathatha izinsuku eziningi sihamba sizungeza iNtaba iSeyiri.  Ekugcineni uJehova wathi kimi,  ‘Seniyizungeze isikhathi eside ngokwanele le ntaba.+ Jikani niye enyakatho.  Futhi yala abantu, uthi: “Nidlula ngasemngceleni wabafowenu,+ abantwana bakwa-Esawu,+ abahlala eSeyiri;+ bazokwesaba ngenxa yenu,+ ngakho kumelwe niqaphelisise.  Ningalwi nabo, ngoba ngeke ngininike ngisho nokungangobubanzi bamathe onyawo kwezwe labo; ngoba iNtaba iSeyiri ngiyinike u-Esawu njengefa.+  Ukudla eningakuthenga kubo ngemali, yikho eniyokudla; namanzi eningawathenga kubo ngemali, yiwo eniyowaphuza.+  Ngoba uJehova uNkulunkulu wakho ukubusisile kuzo zonke izenzo zesandla sakho.+ Ukwazi kahle ukuhamba kwenu nidabula leli hlane elikhulu. Kule minyaka engamashumi amane+ uJehova uNkulunkulu wenu ubelokhu enani. Anizange nintule lutho.”’+  Ngakho sadlulela phambili sisuka kubafowethu, abantwana bakwa-Esawu,+ abahlala eSeyiri, sasuka endleleni yase-Araba,+ e-Elati nase-Eziyoni-gebheri.+ “Ngokulandelayo saphenduka sadlulela phambili ngendlela yasehlane lakwaMowabi.+  Khona-ke uJehova wathi kimi, ‘Ungamhlukumezi uMowabi noma ulwe naye, ngoba angiyikukunika lutho lwezwe lakhe njengefa, ngoba i-Ari+ ngiliniké abantwana bakwaLoti+ njengefa. 10  (Ezikhathini zangaphambili kwakuhlala ama-Emi+ kulo, isizwe esikhulu nesinabantu abaningi, abade njengama-Anaki.+ 11  AmaRefa+ nawo ayebhekwa njengama-Anaki,+ kanti abakwaMowabi babewabiza ngokuthi ama-Emi. 12  Ezikhathini ezingaphambili kwakuhlala amaHori+ eSeyiri, kodwa abantwana bakwa-Esawu+ bawaphuca ifa lawo bawabhuqa aphela phambi kwabo base behlala endaweni yawo,+ njengoba nje no-Israyeli kumelwe enze kanjalo ezweni eliyifa lakhe, uJehova ayomnika lona nakanjani.) 13  Manje vukani niwele isigodi sesifufula saseZeredi.’ Ngakho sasiwela isigodi sesifufula saseZeredi.+ 14  Izinsuku esazihamba sisuka eKadeshi-barineya saze sawela isigodi sesifufula saseZeredi zaziyiminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili, saze saphela sonke isizukulwane samadoda empi phakathi kwekamu, njengoba nje uJehova ayefungile kuso.+ 15  Isandla+ sikaJehova saba phezu kwaso ukuze sisincishe ukuthula phakathi kwekamu, kwaze kwaba yilapho siphela.+ 16  “Kwathi ngokushesha nje lapho wonke amadoda empi esefe aphela phakathi kwabantu,+ 17  uJehova waqhubeka ekhuluma nami, ethi, 18  ‘Namuhla udlula ngasendaweni kaMowabi, okungukuthi i-Ari,+ 19  futhi kumelwe usondele phambi kwabantwana bakwa-Amoni. Ungabahlukumezi noma ulwe nabo, ngoba ngeke ngikunike lutho lwezwe labantwana bakwa-Amoni njengefa, ngoba ngiliniké abantwana bakwaLoti njengefa.+ 20  Nalo lalibhekwa njengezwe lamaRefa.+ (AmaRefa ayehlala kulo ezikhathini ezingaphambili, futhi abakwa-Amoni babewabiza ngokuthi amaZamzumi. 21  Ayeyisizwe esikhulu nesinabantu abaningi abade njengama-Anaki;+ uJehova wawabhuqa+ aphela phambi kwabo, ukuze bawaphuce ifa lawo futhi bahlale endaweni yawo; 22  njengoba nje enza nangabantwana bakwa-Esawu, bahlala eSeyiri,+ lapho ebhuqa amaHori+ phambi kwabo, ukuze awaphuce ifa lawo futhi bahlale endaweni yawo kuze kube yilolu suku. 23  Kepha ama-Avi,+ ayehlala emizaneni kuze kufike eGaza,+ abhuqwa ngamaKhafitori+ ayevela eKhafitori,+ ukuze ahlale endaweni yawo.) 24  “‘Sukumani, sukani niwele isigodi sesifufula sase-Arinoni.+ Bheka, nginikele esandleni sakho uSihoni+ inkosi yaseHeshibhoni, umAmori. Ngakho qala ukudla ifa lezwe lakhe, futhi ulwe naye. 25  Namuhla ngizobeka ingebhe nokwesaba ngawe phambi kwezizwe ezingaphansi kwawo wonke amazulu, eziyokuzwa umbiko ngawe; ngempela ziyoyaluza zibe nezinhlungu zokubeletha ngenxa yakho.’+ 26  “Khona-ke ngathumela izithunywa sisehlane laseKedemoti+ kuSihoni+ inkosi yaseHeshibhoni namazwi okuthula,+ ngathi, 27  ‘Ngivumele ngidabule ezweni lakho. Ngizohamba ngomgwaqo kuphela. Ngeke ngiphendukele kwesokunene noma kwesobunxele.+ 28  Ukudla ozongithengisela kona ngemali, yikho engizokudla; namanzi ozonginika wona ngemali, yiwo engizowaphuza. Kuphela ngivumele ngidabule ngezinyawo zami,+ 29  ngendlela nje okwenza ngayo kimi abantwana bakwa-Esawu abahlala eSeyiri+ nabakwaMowabi+ abahlala e-Ari, ngize ngiwele iJordani ngingene ezweni uJehova uNkulunkulu wethu asinika lona.’+ 30  USihoni inkosi yaseHeshibhoni akavumanga ukuba sidabule kuye, ngoba uJehova uNkulunkulu wakho wayevumele umoya wakhe ukuba ube nobujaka+ nenhliziyo yakhe ibe lukhuni, ukuze amnikele esandleni sakho njengakulolu suku.+ 31  “UJehova wayesethi kimi, ‘Bheka, sengiqalile ukunikela uSihoni nezwe lakhe kuwe. Qala ukuthatha izwe lakhe.’+ 32  Lapho uSihoni ephuma, yena nabo bonke abantu bakhe, esihlangabeza empini eJahazi,+ 33  uJehova uNkulunkulu wethu wamnikela kithi,+ samhlula yena+ namadodana akhe nabo bonke abantu bakhe. 34  Sathumba yonke imizi yakhe ngaleso sikhathi futhi sanikela yonke imizi ekubhujisweni,+ amadoda nabesifazane nabantwana. Asishiyanga noyedwa osindileyo. 35  Yimfuyo kuphela esazithathela yona njengempango, kanye nempango yemizi esasiyithumbile.+ 36  Ukusuka e-Aroweri,+ elingasosebeni lwesigodi sesifufula sase-Arinoni, nomuzi osesigodini sesifufula, kuze kufike eGileyadi, akubanga namuzi owawuphakeme kakhulu ukuthi sasingewufinyelele.+ UJehova uNkulunkulu wethu wayinikela yonke kithi. 37  Kuphela anizange nisondele ezweni labantwana bakwa-Amoni,+ lonke usebe lwesigodi sesifufula saseJabhoki,+ noma emizini yesifunda sezintaba, nakunoma yini uJehova uNkulunkulu wethu ayeyale ngayo.

Imibhalo yaphansi