Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Duteronomi 15:1-23

15  “Njalo ekupheleni kweminyaka eyisikhombisa kufanele ukhulule.  Nansi indlela yalokho kukhulula:+ wonke umuntu okweletwayo uyomkhulula esikweletwini umuntu wakubo abemvumele ukuba asenze. Akufanele amxine umuntu wakubo noma umfowabo ukuba akhokhe,+ ngoba kumelwe kubizwe ngokuthi ukukhululelwa uJehova.+  Owesinye isizwe+ ungamxina ukuba akhokhe; kodwa noma yini engeyakho okungenzeka ibe kumfowenu vumela isandla sakho siyikhulule.  Nokho, akekho okufanele abe mpofu phakathi kwenu, ngoba uJehova uyokubusisa nokukubusisa+ ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona njengefa ukuba ulithathe,+  kuphela nje uma uyolilalela nokulilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ukuba uqaphele ukwenza wonke lo myalo engikuyala ngawo namuhla.+  Ngoba uJehova uNkulunkulu wakho uyokubusisa impela njengoba nje ekuthembisile, futhi ngokuqinisekile uyotshelekisa+ ngesibambiso ezizweni eziningi, kuyilapho wena ungeke uboleke; futhi uyobusa phezu kwezizwe eziningi, kanti zona ngeke zibuse phezu kwakho.+  “Uma kwenzeka omunye wabafowenu eba mpofu phakathi kwenu komunye wemizi yakini, ezweni lakini uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, ungayenzi lukhuni inhliziyo yakho noma ube nesandla esivalekile kumfowenu ompofu.+  Ngoba kufanele umvulele isandla sakho ngokukhululekile+ futhi kumelwe nakanjani umboleke ngesibambiso konke akudingayo, lokho akusweleyo.  Ziqaphele funa kube khona izwi eliyichilo enhliziyweni yakho,+ uthi, ‘Unyaka wesikhombisa, unyaka wokukhulula, usondele,’+ bese iso lakho lincishana kumfowenu ompofu,+ ungamniki lutho, bese kudingeka ukuba akhale kuJehova ngawe,+ kube yisono kuwe.+ 10  Kufanele nakanjani umnike,+ futhi inhliziyo yakho ingancishani ekumnikeni kwakho, ngoba ngenxa yalokhu uJehova uNkulunkulu wakho uyokubusisa kuzo zonke izenzo zakho nakuwo wonke umzamo wakho.+ 11  Ngoba umuntu ompofu akasoze ayeka ukuba khona phakathi kwezwe.+ Yingakho ngikuyala, ngithi, ‘Kufanele umvulele isandla sakho ngokukhululekile umfowenu ohluphekile nompofu ezweni lakini.’+ 12  “Uma kwenzeka ukuba uthengiselwe umfowenu, umHebheru noma umHebherukazi,+ futhi esekukhonze iminyaka eyisithupha, khona-ke ngonyaka wesikhombisa kufanele ummukise kuwe njengokhululiwe.+ 13  Uma kwenzeka ummukisa kuwe njengokhululiwe, akumelwe ummukise elambatha.+ 14  Kufanele nakanjani umhlomise ngokuthile okuvela emhlambini wakho wezimvu nezimbuzi nasesibuyeni sakho nasesikhamweni sakho samafutha nesewayini. Kufanele umnike njengoba nje uJehova uNkulunkulu wakho ekubusisile.+ 15  Kumelwe ukhumbule ukuthi waba yisigqila ezweni laseGibhithe uJehova uNkulunkulu wakho wakukhulula.+ Yingakho ngikuyala ngale nto namuhla. 16  “Kuyothi uma ethi kuwe, ‘Ngeke ngiphume kuwe!’ ngoba ekuthanda wena nendlu yakho, njengoba kwakukuhle kuye lapho ekanye nawe,+ 17  uthathe usungulo ulufake endlebeni yakhe nasesicabheni, abe yisigqila sakho kuze kube nini nanini.+ Kufanele wenze ngale ndlela nasesigqilakazini sakho. 18  Akufanele kube yinto elukhuni emehlweni akho lapho ummukisa kuwe njengokhululiwe;+ ngoba ukukhonze iminyaka eyisithupha ngenani eliwukuphindwa kabili kwelesisebenzi esiqashiwe,+ futhi uJehova uNkulunkulu wakho ukubusisile kukho konke owawukwenza.+ 19  “Wonke amazibulo angamaduna ayozalwa emhlambini wakho wezinkomo nasemhlambini wakho wezimvu nezimbuzi kufanele uwangcwelisele uJehova uNkulunkulu wakho.+ Akukho msebenzi okumelwe wenziwe ngezibulo lenkomo yakho, futhi akumelwe ugunde izibulo lomhlambi wakho wezimvu noma wezimbuzi.+ 20  Kufanele ulidle phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho unyaka nonyaka endaweni uJehova ayoyikhetha,+ wena nendlu yakho. 21  Uma kungenzeka kube khona isici kulo, libe unyonga noma impumputhe, noma isiphi isici esibi, akumelwe ulihlabele uJehova uNkulunkulu wakho.+ 22  Kufanele ulidlele ngaphakathi kwamasango akho, ongcolile nohlanzekile ndawonye,+ njengensephe nendluzele.+ 23  Yigazi lalo kuphela okungamelwe ulidle.+ Kufanele ulithulule emhlabathini njengamanzi.+

Imibhalo yaphansi