Duteronomi 14:1-29

14  “Ningabantwana bakaJehova uNkulunkulu wenu.+ Akumelwe nizisike+ noma niphuce + amabunzi enu ngenxa yomuntu ofile.  Ngoba uyisizwe esingcwele+ kuJehova uNkulunkulu wakho, futhi uJehova ukukhethile ukuba ube yisizwe sakhe, impahla ekhethekile,+ kuzo zonke izizwe ezisebusweni bomhlaba.  “Akumelwe udle into enengekayo yanoma iluphi uhlobo.+  Nantu uhlobo lwesilwane eningaludla:+ inkomo, imvu nembuzi,  indluzele nensephe nenxala+ nembuzi yasendle newula nemvu yasendle negogo;  nazo zonke izilwane ezidabula inselo nezidebeza inselo ihlukane kabili, ezetshisayo phakathi kwezilwane.+ Lolu ningaludla.  Yilolu hlobo kuphela okungamelwe niludle kulezo ezetshisayo noma ezidabula inselo, eziyivulayo: ikamela+ nomvundla+ nembila,+ ngoba ziyetshisa kodwa azidabuli inselo. Zingcolile kini.  Nengulube,+ ngoba idabula inselo kodwa ayetshisi. Ingcolile kini. Akumelwe nidle noma iyiphi inyama yazo, nezidumbu zazo akumelwe nizithinte.+  “Kuzo zonke izinto ezisemanzini yilolu hlobo eningaludla: Konke okunezigwedlo namazenga ningakudla.+ 10  Konke okungenazo izigwedlo namazenga akumelwe nikudle.+ Kungcolile kini. 11  “Noma iyiphi inyoni ehlanzekile ningayidla. 12  Kodwa yilezi okungamelwe nizidle: ukhozi nengqungqulu nenqe elimnyama,+ 13  nonhloyile obomvu nonhloyile omnyama+ nokholwe ngezinhlobo zakhe; 14  nawo wonke amagwababa+ ngezinhlobo zawo; 15  nentshe+ nesikhova nendwandwe noheshe ngezinhlobo zakhe; 16  isikhovana nesikhova esinamadlebe amade+ nefukezi, 17  nevuba+ nenqe nomphishamanzi, 18  nonogolantethe nonozalizingwenya ngezinhlobo zawo, noziningweni nelulwane.+ 19  Zonke izidalwa ezinamaphiko eziswebezelayo zingcolile kini.+ Akufanele zidliwe. 20  Zonke izidalwa ezindizayo ezihlanzekile ningazidla. 21  “Akumelwe nidle noma yini eyingcuba.+ Ungayinika umfokazi ongaphakathi kwamasango akho, ayidle; noma ingathengiselwa owesinye isizwe, ngoba wena uyisizwe esingcwele kuJehova uNkulunkulu wakho. “Ungalibilisi izinyane obisini lukanina.+ 22  “Kufanele nakanjani ukhiphe okweshumi kwawo wonke umkhiqizo wembewu yakho, ophuma ensimini yakho unyaka nonyaka.+ 23  Kumelwe udle okweshumi kokusanhlamvu kwakho,+ iwayini lakho elisha namafutha akho namazibulo omhlambi wakho wezinkomo nawomhlambi wakho wezimvu nowezimbuzi+ phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho, endaweni ayokhetha ukuba igama lakhe lihlale kuyo; ukuze ufunde ukwesaba uJehova uNkulunkulu wakho ngaso sonke isikhathi.+ 24  “Manje uma kwenzeka uhambo luba lude kakhulu kuwe,+ ngoba ngeke ukwazi ukukuthwala, njengoba indawo uJehova uNkulunkulu wakho ayokhetha ukubeka igama lakhe+ kuyo iyobe ikude kakhulu nawe, (ngoba uJehova uNkulunkulu wakho uyokubusisa,)+ 25  khona-ke kumelwe ukuphendule kube yimali, uyisonge leyo mali esandleni sakho uhambe uye endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayoyikhetha. 26  Kumelwe futhi ukhiphe imali kunoma yini umphefumulo wakho ongase uyilangazelele+ kungaba izinkomo noma izimvu noma izimbuzi newayini nophuzo oludakayo+ nanoma yini umphefumulo wakhe ongase uyicele kuwe; kumelwe ukudlele lapho phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho ujabule,+ wena nabendlu yakho. 27  UmLevi ongaphakathi kwamasango akho, akumelwe umlahle,+ ngoba akanasabelo nafa kanye nawe.+ 28  “Ekupheleni kweminyaka emithathu uyokhipha konke okweshumi komkhiqizo wakho ngalowo nyaka,+ ukubeke ngaphakathi kwamasango akho. 29  UmLevi,+ ngoba akanasabelo nafa kanye nawe, nomfokazi+ nentandane nomfelokazi,+ abangaphakathi kwamasango akho, kumelwe beze, badle bazanelise; ukuze uJehova uNkulunkulu wakho akubusise+ kuzo zonke izenzo+ oyozenza ngesandla sakho.

Imibhalo yaphansi