Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Duteronomi 13:1-18

13  “Uma kungenzeka kuvuke phakathi kwakho umprofethi+ noma umphuphi+ wephupho akunike isibonakaliso noma ibika,+  bese sigcwaliseka leso sibonakaliso noma ibika akhulume ngalo kuwe,+ ethi, ‘Masilandele abanye onkulunkulu, ongazange ubazi, sibakhonze,’  akumelwe uwalalele amazwi alowo mprofethi noma lowo mphuphi walelo phupho,+ ngoba uJehova uNkulunkulu wenu uyanivivinya+ ukuze azi ukuthi niyamthanda yini uJehova uNkulunkulu wenu ngayo yonke inhliziyo yenu nangawo wonke umphefumulo wenu.+  Kufanele nilandele uJehova uNkulunkulu wenu, futhi nguye okufanele nimesabe, yimiyalo yakhe okufanele niyigcine, futhi yizwi lakhe okufanele nililalele, nguye okufanele nimkhonze, futhi nguye okufanele ninamathele kuye.+  Futhi lowo mprofethi+ noma umphuphi wephupho kufanele abulawe,+ ngoba ekhulume ngokuvukela uJehova uNkulunkulu wenu, onikhiphe ezweni laseGibhithe nonikhulule endlini yezigqila, ukuba akuphambukise endleleni uJehova uNkulunkulu wakho akuyale ukuba uhambe ngayo;+ kumelwe ususe okubi phakathi kwakho.+  “Uma kungenzeka umfowenu, indodana kanyoko, noma indodana yakho noma indodakazi yakho noma umkakho omazisayo noma umngane wakho onjengomphefumulo wakho,+ azame ukukuyenga ekusithekeni, athi, ‘Masihambe siyokhonza abanye onkulunkulu,’+ obungabazi, wena noma okhokho bakho,  abanye bonkulunkulu bezizwe ezinizungezile, eziseduze kwakho noma ezikude nawe, kusukela komunye umkhawulo wezwe kuya komunye umkhawulo wezwe,  ungavumelani nesifiso sakhe futhi ungamlaleli,+ neso lakho lingamhawukeli, futhi ungabi nabubele,+ noma umfihle umvikela;  kodwa kufanele umbulale nakanjani.+ Yisandla sakho kuqala kunazo zonke okufanele sehlele phezu kwakhe ukuba simbulale, isandla sabo bonke abantu size kamuva.+ 10  Kumelwe umkhande ngamatshe, afe,+ ngoba uye wafuna ukukuphambukisa kuJehova uNkulunkulu wakho, okukhiphe ezweni laseGibhithe, endlini yezigqila.+ 11  Khona-ke wonke u-Israyeli uyokuzwa futhi esabe, futhi ngeke aphinde enze into embi njengale phakathi kwakho.+ 12  “Uma kungenzeka uzwe komunye wemizi yakho, uJehova uNkulunkulu wakho akunika ukuba uhlale kuyo, kuthiwa, 13  ‘Kuphumé amadoda angelusizo lwalutho phakathi kwakho+ ukuze azame ukuphambukisa abakhileyo emzini wakubo,+ athi: “Masihambeni siyokhonza abanye onkulunkulu,” ebeningabazi,’ 14  kumelwe futhi ufune, uphenye futhi ubuzisise;+ uma le nto itholakala iyiqiniso, le nto enengekayo yenziwe phakathi kwakho, 15  kufanele nakanjani ubashaye abakhileyo kulowo muzi ngosiko lwenkemba.+ Wunikele ekubhujisweni ngosiko lwenkemba, wona nakho konke okukuwo, nemfuyo yawo.+ 16  Yonke impango yawo kufanele uyiqoqele maphakathi nesigcawu sawo, uwushise ngomlilo umuzi+ nayo yonke impango yawo njengomnikelo ophelele oya kuJehova uNkulunkulu wakho, ube yinqwaba yezincithakalo kuze kube nini nanini.+ Akufanele nanini uphinde wakhiwe kabusha. 17  Futhi akukho lutho okufanele lunamathele esandleni sakho entweni eyenziwe yaba ngcwele ngokunqatshelwa,+ ukuze uJehova aphenduke entukuthelweni yakhe evuthayo,+ impela akunike isihe, ngokuqinisekile akubonise isihe+ futhi akwandise, njengoba nje efungile kokhokho bakho.+ 18  Ngoba kufanele ulilalele izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ngokugcina yonke imiyalo yakhe+ engikuyala ngayo namuhla, ukuba wenze okulungile emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakho.+

Imibhalo yaphansi