Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Duteronomi 12:1-32

12  “Yilezi iziqondiso+ nezimiso zokwahlulela+ okufanele niqaphele ukuba nizifeze+ ezweni uJehova uNkulunkulu wokhokho bakho ngokuqinisekile azokuvumela ukuba ulidle, zonke izinsuku eniziphila phezu komhlaba.+  Kufanele nizibhubhise ngokuphelele+ zonke izindawo izizwe eniziphuca ifa eziye zakhonzela kuzo onkulunkulu bazo, ezintabeni eziphakeme nasemagqumeni nangaphansi kwayo yonke imithi ekhephuzelayo.+  Kumelwe nidilize ama-altare+ azo futhi niphihlize izinsika zazo ezingcwele,+ nishise izigxobo zazo ezingcwele+ emlilweni futhi ninqume imifanekiso ebaziwe+ yonkulunkulu bazo, niwabhubhise amagama azo kuleyo ndawo.+  “Akumelwe nenze ngaleyo ndlela kuJehova uNkulunkulu wenu,+  kodwa indawo uJehova uNkulunkulu wenu ayoyikhetha kuzo zonke izizwe zenu ukuba abeke igama lakhe kuyo, ukuba lihlale khona, niyoyifuna, futhi yilapho okumelwe niye khona.+  Kumelwe niyilethe lapho iminikelo yenu yokushiswa+ nemihlatshelo yenu nokweshumi kwenu+ nomnikelo wesandla senu+ neminikelo yenu yesithembiso+ neminikelo yenu yokuzithandela+ namazibulo omhlambi wenu wezinkomo nawomhlambi wenu wezimvu nezimbuzi.+  Kumelwe nidlele lapho phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu+ futhi nijabule kuyo yonke imizamo yenu,+ nina nabezindlu zenu, ngoba uJehova uNkulunkulu wakho ukubusisile.  “Ningenzi njengakho konke esikwenzayo lapha namuhla, yilowo nalowo ezenzela okulungile emehlweni akhe,+  ngoba anikafiki endaweni yokuphumula+ nasefeni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. 10  Kumelwe niwele iJordani+ futhi nihlale ezweni uJehova uNkulunkulu wenu aninika lona njengefa,+ ngokuqinisekile uyoninika ukuphumula kuzo zonke izitha zenu ezinizungezile, futhi ngempela niyohlala ngokulondeka.+ 11  Kuyothi indawo+ uJehova uNkulunkulu wakho ayoyikhetha ukuba igama lakhe lihlale kuyo kube yilapho niyoletha khona konke lokhu enginiyala ngakho, iminikelo yenu yokushiswa+ nemihlatshelo yenu, okweshumi kwenu+ nomnikelo+ wesandla senu nakho konke okwekhethelo kweminikelo yenu yesithembiso+ eniyoyithembisa kuJehova. 12  Kumelwe nijabule phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu,+ nina namadodana enu namadodakazi enu nezigqila zenu nezigqilakazi zenu nomLevi ongaphakathi kwamasango enu, ngoba akanasabelo nafa kanye nani.+ 13  Ziqaphele funa unikele iminikelo yakho yokushiswa kwenye indawo ongase uyibone.+ 14  Kodwa endaweni uJehova ayoyikhetha kwesinye sezizwe zenu yilapho okufanele unikele khona iminikelo yakho yokushiswa, futhi yilapho okufanele ukwenze khona konke lokhu engikuyala ngakho.+ 15  “Ungahlaba noma nini kuphela nje lapho umphefumulo wakho unxanela inyama,+ uyidle ngokuvumelana nesibusiso sikaJehova uNkulunkulu wakho akunike sona, ngaphakathi kwawo wonke amasango akho. Ongcolile+ nohlanzekile bangayidla, njengensephe nanjengendluzele.+ 16  Yigazi kuphela okungamelwe nilidle.+ Kufanele ulithululele emhlabathini njengamanzi.+ 17  Ngeke uvunyelwe ukuba ukudlele ngaphakathi kwamasango akho okweshumi kokusanhlamvu kwakho+ noma kwewayini lakho elisha noma kwamafutha akho noma kwamazibulo omhlambi wakho wezinkomo noma omhlambi wakho wezimvu nezimbuzi+ nanoma yimiphi iminikelo yakho yesithembiso oyoyithembisa noma iminikelo yakho yokuzithandela+ noma umnikelo wesandla sakho.+ 18  Kodwa uyokudlela phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho, endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayoyikhetha,+ wena nendodana yakho nendodakazi yakho nesigqila sakho nesigqilakazi sakho nomLevi ongaphakathi kwamasango akho; futhi kumelwe ujabule+ phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho kuyo yonke imizamo yakho. 19  Ziqaphele ukuba ungamlahli umLevi+ zonke izinsuku zakho usezweni lakho. 20  “Lapho uJehova uNkulunkulu wakho eyenza ibe banzi indawo yakho,+ njengoba nje ekuthembisile,+ futhi ngokuqinisekile uthi, ‘Mangidle inyama,’ ngoba umphefumulo wakho unxanela ukudla inyama, noma nini lapho umphefumulo wakho uyinxanela ungayidla inyama.+ 21  Uma kuwukuthi indawo uJehova uNkulunkulu wakho ayokhetha ukubeka igama lakhe+ kuyo ikude nawe, khona-ke kumelwe uhlabe emhlambini wakho wezinkomo noma emhlambini wakho wezimvu noma wezimbuzi uJehova akunike wona, njengoba nje ngikuyalile, futhi kumelwe uyidlele ngaphakathi kwamasango akho noma nini lapho umphefumulo wakho uyinxanela.+ 22  Kuphela kumelwe uyidle ngendlela okungase kudliwe ngayo insephe nendluzele:+ ongcolile+ nohlanzekile bangayidla ndawonye. 23  Mane nje unqume ngokuqinile ukuba ungalidli igazi,+ ngoba igazi liwumphefumulo+ futhi akumelwe udle umphefumulo kanye nenyama. 24  Ungalidli. Kufanele ulithululele emhlabathini njengamanzi.+ 25  Ungalidli, ukuze kukuhambele kahle+ wena nabantwana bakho emva kwakho, ngoba uyobe wenza okulungile emehlweni kaJehova.+ 26  Yizinto zakho ezingcwele+ oyoba nazo, neminikelo yakho ethenjiswe ngesifungo+ kuphela okufanele ukuthwale, uye endaweni uJehova ayoyikhetha.+ 27  Kumelwe unikele iminikelo yakho yokushiswa,+ inyama negazi,+ phezu kwe-altare likaJehova uNkulunkulu wakho; igazi lemihlatshelo yakho kufanele lithululwe ngase-altare likaJehova+ uNkulunkulu wakho, kodwa inyama ungayidla. 28  “Qaphela, futhi ulalele wonke la mazwi engikuyala ngawo,+ ukuze kukuhambele kahle+ wena nabantwana bakho emva kwakho kuze kube nini nanini, ngoba uyobe wenza okuhle nokulungile emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakho.+ 29  “Lapho uJehova uNkulunkulu wakho ezinquma phambi kwakho izizwe oya ukuyoziphuca ifa lazo,+ kumelwe uziphuce ifa lazo futhi uhlale ezweni lazo.+ 30  Ziqaphele funa ucushwe ngemva kwazo,+ ngemva kokuba sezibhuqiwe phambi kwakho, futhi funa ubuze ngokuphathelene nonkulunkulu bazo, uthi, ‘Zazibakhonza kanjani lezi zizwe onkulunkulu bazo? Nami, yebo, nami ngizokwenza ngendlela efanayo.’ 31  Akumelwe wenze ngaleyo ndlela kuJehova uNkulunkulu wakho,+ ngoba konke okunengekayo kuJehova, akuzondayo, zikwenzile konkulunkulu bazo, ngoba ngisho namadodana azo namadodakazi azo ziwashisela onkulunkulu bazo njalo emlilweni.+ 32  Wonke amazwi engikuyala ngawo yiwo okufanele uqaphele ukuwenza.+ Unganezeli kuwo noma ususe kuwo.+

Imibhalo yaphansi