Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Daniyeli 8:1-27

8  Ngonyaka wesithathu wobukhosi bukaBhelishazari+ inkosi, kukhona umbono owabonakala kimi, yebo mina, Daniyeli, ngemva kwalowo owawubonakele kimi ekuqaleni.+  Ngaqala ukubona embonweni; futhi njengoba ngangibona, ngangiseShushani+ inqaba, ese-Elamu+ okuyisifunda sombuso; ngabona embonweni, futhi mina ngangingasemseleni wamanzi wase-Ulayi.+  Lapho ngiphakamisa amehlo, khona-ke ngabona, bheka! inqama+ imi phambi komsele wamanzi, inezimpondo ezimbili. Lezi zimpondo ezimbili zazizinde, kodwa olunye lwalulude kunolunye, futhi olude kunolunye yilolo olwalumile kamuva.+  Ngabona inqama iqhubukushela ngasentshonalanga nangasenyakatho nangaseningizimu, futhi akukho zilo zasendle ezakwazi ukuqhubeka zimile phambi kwayo, futhi akukho muntu owayekhulula esandleni sayo.+ Yenza ngokwentando yayo, yaziphakamisa.  Kodwa mina, ngaqhubeka ngibhekile, bheka! kwakukhona impongo+ ivela entshonalanga ebusweni bawo wonke umhlaba, futhi yayingawuthinti umhlaba. Ngokuqondene nale mpongo, kwakunophondo olugqamile phakathi kwamehlo ayo.+  Futhi yaqhubeka iza lonke lelo banga iqondé enqameni enezimpondo ezimbili, engangiyibone imi phambi komsele wamanzi; yeza kuyo igijima ngokufutheka kwayo okunamandla.  Ngayibona isondela eduze kwenqama, futhi yaqala ukubonisa ulaka olubabayo kuyo, yayishaya inqama yephula izimpondo zayo ezimbili, futhi inqama ayibanga namandla okuma phambi kwayo. Ngakho yayiphonsa emhlabathini yayinyathela, futhi inqama ayibanga namkhululi wokuyikhulula esandleni sayo.+  Impongo yona, yaziphakamisa+ ngokwedlulele; kodwa ngokushesha lapho iba namandla, uphondo olukhulu lwaphuka, kwavela ngokugqamile ezine esikhundleni salo, zibheke emimoyeni yomine yamazulu.+  Kolunye lwazo kwamila olunye uphondo, oluncane,+ futhi lwaqhubeka luba lukhulu kakhulu ngaseningizimu nangasempumalanga nangaseMhlobisweni.+ 10  Lwaqhubeka luba lukhulu lwaze lwafinyelela ebuthweni lamazulu,+ kangangokuba lwabangela abanye balelo butho nezinye zezinkanyezi+ ukuba bawele emhlabeni, futhi lwabanyathela.+ 11  Lwaziphakamisa kwaze kwafinyelela eSikhulwini+ sebutho, kwasuswa kuso isici esihlala sikhona,+ kwathi indawo emisiwe yendlu yaso engcwele yadilizwa.+ 12  Kancane kancane ibutho ngokwalo lanikelwa,+ kanye nesici esihlala sikhona,+ ngenxa yeseqo;+ lwaqhubeka ludicilela iqiniso+ emhlabathini,+ futhi lwaphumelela ekwenzeni kwalo.+ 13  Ngezwa othile ongcwele+ ekhuluma, nomunye ongcwele wathi kulo owayekhuluma: “Uyothatha isikhathi esingakanani umbono wesici esihlala sikhona+ noweseqo esibangela incithakalo,+ ukuze kokubili indawo engcwele nebutho kwenziwe izinto zokunyathelwa?”+ 14  Ngakho wathi kimi: “Kuze kube ngukuhlwa nokusa okuyizinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu; futhi ngokuqinisekile indawo engcwele iyokwenziwa ibe sesimweni sayo esifanele.”+ 15  Khona-ke kwathi lapho mina Daniyeli ngibona lo mbono futhi ngifuna ukuwuqonda,+ bheka! kwakumi phambi kwami othile obonakala njengendoda enamandla.+ 16  Ngaqala ukuzwa izwi lomuntu wasemhlabeni phakathi kwe-Ulayi,+ futhi wamemeza wathi: “Gabriyeli,+ yenza lowo olapho aqonde into ayibonayo.”+ 17  Ngakho weza eceleni kwalapho ngangimi khona, kodwa lapho eza ngesaba kakhulu kangangokuba ngawa ngobuso. Wathi kimi: “O ndodana yomuntu,+ qonda+ ukuthi lo mbono ungowesikhathi sokuphela.”+ 18  Futhi lapho esakhuluma nami, ngase ngizumeke ngokuphelele ngilele ngobuso emhlabathini.+ Ngakho wangithinta wangimisa lapho ngangimi khona.+ 19  Waqhubeka wathi: “Bheka ngikwenza ukuba wazi lokho okuyokwenzeka engxenyeni yokugcina yesahlulelo sokulahla, ngoba ungowesikhathi esimisiwe sokuphela.+ 20  “Inqama oyibonile enezimpondo ezimbili imelela amakhosi aseMediya nasePheresiya.+ 21  Kanti impongo enoboya obude imelela inkosi yaseGrisi;+ ngokuqondene nophondo olukhulu olwaluphakathi kwamehlo ayo, lumelela inkosi yokuqala.+ 22  Njengoba lolo lwephukile, kwathi ekugcineni kwama ezine esikhundleni salo,+ kukhona imibuso emine eyokuma ivela esizweni sayo, kodwa ingenamandla ayo. 23  “Futhi engxenyeni yokugcina yombuso wayo, njengoba izeqamthetho zenza kuze kube sesilinganisweni esiphelele, kuyokuma inkosi enobuso obunolaka neqonda izisho ezingacacile.+ 24  Amandla ayoba makhulu, kodwa kungabi ngamandla ayo.+ Iyobangela incithakalo ngendlela emangalisayo,+ ngokuqinisekile ibe nempumelelo futhi yenze ngendlela ephumelelayo. Empeleni iyochitha abanamandla, nesizwe esakhiwa ngabangcwele.+ 25  Ngokuvumelana nokuqondisisa kwayo ngokuqinisekile iyobangela futhi ukuba inkohliso iphumelele esandleni sayo.+ Iyoziphakamisa+ enhliziyweni yayo, futhi ngesikhathi sokukhululeka ekukhathazekeni+ iyochitha abaningi. Iyokuma imelane neSikhulu sezikhulu,+ kodwa iyophulwa kungengasandla.+ 26  “Futhi into oyibonile ngokuphathelene nokuhlwa nokusa, eye yashiwo, iyiqiniso.+ Wena, gcina lo mbono uyimfihlo, ngoba usazothatha izinsuku eziningi.”+ 27  Mina Daniyeli, ngazizwa ngiphelelwa amandla futhi ngagula izinsuku ezithile.+ Ngemva kwalokho ngavuka ngenza umsebenzi wenkosi;+ kodwa ngaqhubeka ngindikindiki ngenxa yale nto engangiyibonile, futhi kwakungekho muntu oyiqondayo.+

Imibhalo yaphansi