Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Daniyeli 4:1-37

4  “UNebukhadinezari inkosi, kuzo zonke izizwe, amaqembu ezizwe nezilimi ezihlala emhlabeni wonke:+ Kwangathi ukuthula kwenu kungakhula kube kukhulu.+  Izibonakaliso nezimangaliso uNkulunkulu oPhezukonke azenzile ngami, kubonakalé kukuhle kimi ukuzimemezela.+  Yeka ukuthi izibonakaliso zakhe zinkulu kangakanani, futhi yeka ukuthi izimangaliso zakhe zinamandla kangakanani!+ Umbuso wakhe ungumbuso kuze kube nini nanini,+ nobubusi bakhe bungobezizukulwane ngezizukulwane.+  “Mina, Nebukhadinezari, ngangikhululekile+ endlini yami futhi ngichuma esigodlweni sami.+  Kukhona iphupho engalibona, futhi langesabisa.+ Kwaba khona imifanekiso engqondweni yami ngisembhedeni wami nemibono yekhanda lami eyangethusa.+  Futhi ngakhipha umyalo wokuba kulethwe phambi kwami bonke abantu abahlakaniphile baseBhabhiloni, ukuba bangazise incazelo yaleli phupho.+  “Ngaleso sikhathi abapristi abenza imilingo, abalumbi, amaKhaledi+ nababhula ngezinkanyezi+ babengena; ngangilisho kubo leli phupho, kodwa babengangazisi incazelo yalo.+  Ekugcineni kwangena phambi kwami uDaniyeli, ogama lakhe linguBheliteshazari+ ngokwegama likankulunkulu wami+ futhi okukhona kuye umoya wonkulunkulu abangcwele;+ ngalisho kuye leli phupho, ngathi:  “‘O Bheliteshazari nduna yabapristi abenza imilingo,+ ngoba mina ngokwami ngazi kahle ukuthi umoya wonkulunkulu abangcwele ukuwe+ nokuthi akukho mfihlo eyinkinga kuwe,+ ngitshele imibono yephupho lami engilibonile nencazelo yalo.+ 10  “‘Manje ngiboné imibono yekhanda lami ngisembhedeni wami,+ bheka! umuthi+ maphakathi nomhlaba, okuphakama kwawo bekukukhulu.+ 11  Lo muthi uye wakhula waba namandla, futhi ukuphakama kwawo ekugcineni kufinyelele emazulwini, futhi ubonakala nasemkhawulweni wawo wonke umhlaba.+ 12  Amahlamvu awo abemahle, izithelo zawo ziyinsada, futhi bekukhona ukudla kwabo bonke kuwo. Ngaphansi kwawo isilwane sasendle+ besithola umthunzi,+ futhi emagatsheni awo bekuhlala izinyoni zamazulu,+ yonke inyama izondla kuwo. 13  “‘Ngiqhubekile ngibona emibonweni yekhanda lami embhedeni wami, bheka! umlindi,+ yebo ongcwele,+ ehla evela emazulwini uqobo. 14  Ubememeza kakhulu, futhi yilokhu abekusho: “Gawulani umuthi,+ ninqume amagatsha awo. Vuthululani amahlamvu awo, nisakaze izithelo zawo. Masibaleke isilwane sisuke ngaphansi kwawo, nezinyoni emagatsheni awo.+ 15  Nokho, shiyani isiphunzi sawo emhlabathini, yebo nisishiye siboshwé ngebhande lensimbi nelethusi, phakathi kotshani basendle; futhi masimanziswe ngamazolo ezulu, isabelo saso sibe phakathi kwezimila zomhlaba kanye nezilwane.+ 16  Inhliziyo yaso mayishintshwe ekubeni ngeyomuntu, sinikwe inhliziyo yesilwane,+ futhi makudlule phezu kwaso izikhathi eziyisikhombisa.+ 17  Le nto ikhona ngesinqumo sabalindi,+ lesi sicelo sikhona ngezwi labangcwele, ngenhloso yokuba abantu abaphilayo bazi ukuthi oPhezukonke unguMbusi embusweni wabantu+ nokuthi uwunika lowo afuna ukumnika wona,+ futhi umisa phezu kwawo ngisho nophansi kunabo bonke besintu.”+ 18  “‘Leli yiphupho mina, Nkosi Nebukhadinezari, engilibonile; futhi wena Bheliteshazari, yisho incazelo yalo, njengoba nje bonke abanye abantu abahlakaniphile bombuso wami behluleka ukungazisa incazelo.+ Kodwa wena uyakwazi, ngoba umoya wonkulunkulu abangcwele ukuwe.’+ 19  “Ngaleso sikhathi uDaniyeli, ogama lakhe linguBheliteshazari,+ wamangala okomzuzwana, futhi imicabango yakhe yaqala ukumethusa.+ “Inkosi yakhuluma yathi, ‘O Bheliteshazari, ungalivumeli iphupho nencazelo yalo kukwethuse.’+ “UBheliteshazari waphendula wathi, ‘O nkosi yami, kwangathi leli phupho lingasebenza kulabo abakuzondayo, nencazelo yalo kwabaphikisana nawe.+ 20  “‘Umuthi owubonile, okhule waba mkhulu futhi waba namandla futhi okuphakama kwawo ekugcineni kufinyelele emazulwini futhi ubonakala emhlabeni wonke,+ 21  amahlamvu awo emahle, izithelo zawo ziyinsada, futhi obekukhona kuwo ukudla kwabo bonke; obekuhlala ngaphansi kwawo izilwane zasendle, kuhlala emagatsheni awo izinyoni zezulu,+ 22  nguwe nkosi,+ ngoba udlondlobele waba namandla, futhi ubukhulu bakho budlondlobele bafinyelela emazulwini,+ nobubusi bakho emkhawulweni womhlaba.+ 23  “‘Ngenxa yokuthi inkosi iboné umlindi, yebo ongcwele,+ ehla evela emazulwini, obethi futhi: “Gawulani umuthi, niwuchithe. Nokho, shiyani isiphunzi sawo emhlabeni, kodwa nisishiye siboshwé ngebhande lensimbi nelethusi phakathi kotshani basendle, futhi masimanziswe ngamazolo ezulu, futhi isabelo saso masibe kanye nezilwane zasendle kuze kudlule phezu kwaso izikhathi eziyisikhombisa,”+ 24  yile incazelo nkosi, futhi isinqumo+ soPhezukonke+ siyilokho okuyokwehlela inkosi yami inkosi.+ 25  Wena uyoxoshwa kubantu, futhi indawo yakho yokuhlala iyoba kanye nezilwane zasendle,+ uyonikwa ngisho nezimila ukuba udle njengezinkomo;+ uyomanziswa amazolo ezulu, kudlule phezu kwakho izikhathi eziyisikhombisa,+ uze wazi ukuthi oPhezukonke unguMbusi embusweni wabantu,+ nokuthi uwunika lowo afuna ukumnika wona.+ 26  “‘Ngenxa yokuthi kuthiwe makushiywe isiphunzi somuthi,+ umbuso wakho ngokuqinisekile uyobuyiselwa kuwe ngemva kokuba sewazi ukuthi amazulu ayabusa.+ 27  Ngakho-ke nkosi, kwangathi iseluleko sami singabonakala sisihle kuwe,+ ususe izono zakho ngokulunga,+ nokona kwakho okukhulu ngokubonisa isihe kwabampofu.+ Mhlawumbe ukuchuma kwakho kuyokwelulwa.’”+ 28  Konke lokhu kwamehlela uNebukhadinezari inkosi.+ 29  Ekupheleni kwezinyanga eziyishumi nambili wayezihambahambela esigodlweni sobukhosi saseBhabhiloni. 30  Inkosi yakhuluma yathi:+ “Akulona yini leli iBhabhiloni Elikhulu, mina ngokwami engilakhele indlu yobukhosi ngezikhwepha zamandla ami+ futhi engilakhele isithunzi sobukhulu bami obubabazekayo?”+ 31  Ngesikhathi leli zwi lisesemlonyeni wenkosi, kwaba khona izwi elehla livela emazulwini lithi: “O nkosi Nebukhadinezari, kuthiwa kuwe, ‘Umbuso usukile kuwe,+ 32  futhi uyaxoshwa wena esintwini, indawo yakho yokuhlala izoba kanye nezilwane zasendle.+ Uzonikwa izimila zasendle ukuba udle njengezinkomo, futhi kuzodlula phezu kwakho izikhathi eziyisikhombisa, uze wazi ukuthi oPhezukonke unguMbusi embusweni wabantu, nokuthi uwunika lowo afuna ukumnika wona.’”+ 33  Ngawo lowo mzuzwana+ leli zwi lagcwaliseka kuNebukhadinezari, futhi waxoshwa esintwini, waqala ukudla izimila njengezinkomo, umzimba wakhe wamanziswa amazolo ezulu, izinwele zakhe zakhula zaze zaba zinde njengezinsiba zezinkozi nezinzipho zakhe njengamazipho ezinyoni.+ 34  “Ekupheleni kwezinsuku,+ mina Nebukhadinezari, ngaphakamisela amehlo ami emazulwini,+ futhi ukuqonda kwami kwaqala ukubuyela kimi; ngamtusa oPhezukonke,+ futhi ngamdumisa ngamkhazimulisa Yena ophila kuze kube nini nanini,+ ngoba ububusi bakhe bungububusi kuze kube nini nanini nombuso wakhe ungowezizukulwane ngezizukulwane.+ 35  Bonke abakhileyo emhlabeni babhekwa njengabangelutho,+ futhi wenza ngokwentando yakhe phakathi kwebutho lamazulu nakwabakhileyo emhlabeni.+ Futhi akukho muntu onganqanda isandla sakhe+ noma ongathi kuye, ‘Ubuwenzani?’+ 36  “Ngaso leso sikhathi ukuqonda kwami kwaqala ukubuyela kimi, futhi ngenxa yesithunzi sombuso wami ubukhulu bami obubabazekayo nokukhanya kwami kwaqala ukubuyela kimi;+ ngisho nezikhulu zami eziphakeme zasebukhosini nabahlonishwa bami baqala ukungifuna ngentshiseko, ngamiswa kabusha embusweni wami, futhi kwenezelwa kimi ubukhulu obungaphezu kobuvamile.+ 37  “Manje mina, Nebukhadinezari, ngidumisa ngiphakamise futhi ngikhazimulise iNkosi yamazulu,+ ngenxa yokuthi yonke imisebenzi yayo iyiqiniso nezindlela zayo ziwubulungisa,+ nangenxa yokuthi labo abahamba ngokuziqhenya iyakwazi ukubathobisa.”+

Imibhalo yaphansi