Daniyeli 12:1-13

12  “Ngaleso sikhathi uMikayeli+ uyokuma, isikhulu esikhulu+ esimi+ ngenxa yabantwana babantu bakini.+ Futhi ngokuqinisekile kuyoba khona isikhathi sosizi olungakaze lwenziwe ukuba lube khona olunjengalo selokhu kwaba khona isizwe kuze kube yileso sikhathi.+ Ngaleso sikhathi abantu bakini bayophunyuka,+ bonke abatholakala belotshiwe encwadini.+  Futhi kuyoba nabaningi balabo abalele othulini lomhlabathi abayovuka,+ laba bavukele ekuphileni okumi njalo njalo+ nalabo bavukele esihlambeni nasekwenyanyweni okumi njalo njalo.+  “Abanokuqondisisa bayokhanya njengokukhanya komkhathi;+ nalabo abaletha abaningi ekulungeni,+ njengezinkanyezi kuze kube nini nanini, yebo kuze kube phakade.  “Kepha wena Daniyeli, yenza la mazwi abe yimfihlo futhi uyivale incwadi,+ kuze kube isikhathi sokuphela.+ Abaningi bayozulazula, futhi ulwazi lweqiniso luyoba luningi.”+  Futhi ngabona, mina Daniyeli, bheka! kwakunabanye ababili ababemi,+ omunye osebeni olunganeno lomfudlana kanti omunye osebeni olungaphesheya lomfudlana.+  Khona-ke omunye wathi kumuntu owayembethe ilineni,+ owayengaphezu kwamanzi omfudlana: “Kuyothatha isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba kuphele lezi zinto ezimangalisayo?”+  Ngezwa umuntu owayembethe ilineni, owayengaphezu kwamanzi omfudlana, njengoba ayephakamisela isandla sakhe sokunene nesandla sakhe sobunxele emazulwini efunga+ Lowo ophila kuze kube nini nanini:+ “Kuyoba ngokwesikhathi esimisiwe, izikhathi ezimisiwe nengxenye.+ Futhi ngokushesha nje lapho sekuqediwe ukuphahlazwa kwamandla abangcwele,+ zonke lezi zinto ziyopheleliswa.”  Mina ngezwa, kodwa ngangingaqondi;+ kangangokuba ngathi: “O nkosi yami, iyoba yini ingxenye yokugcina yalezi zinto?”+  Wathi: “Hamba, Daniyeli, ngoba la mazwi enziwe aba yimfihlo futhi avaliwe kuze kube sesikhathini sokuphela.+ 10  Abaningi bayozihlanza+ bazenze mhlophe+ futhi bayocwengwa.+ Ababi ngokuqinisekile bayokwenza kabi,+ futhi abekho nhlobo ababi abayoqonda;+ kodwa abanokuqondisisa bayoqonda.+ 11  “Kusukela esikhathini okususwé+ ngaso isici esihlala sikhona+ futhi kwabekwa isinengiso+ esibangela incithakalo, kuyoba izinsuku eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisishiyagalolunye. 12  “Uyajabula+ ohlala elindele nofinyelela ezinsukwini eziyinkulungwane namakhulu amathathu namashumi amathathu nanhlanu! 13  “Kepha wena, hamba uye ekupheleni;+ uyophumula,+ kodwa uyosukuma umele isabelo sakho ekupheleni kwezinsuku.”+

Imibhalo yaphansi