Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Daniyeli 11:1-45

11  “Ngonyaka wokuqala kaDariyu umMede,+ mina ngama njengomqinisi nanjengenqaba kuye.  Manje ngizokutshela okuyiqiniso:+ “Bheka! Kusazoba namakhosi amathathu azomela iPheresiya,+ eyesine+ izoqongelela ingcebo enkulu kunawo wonke amanye.+ Iyothi nje ingaba namandla engcebweni yayo, yenze ukuba konke kuvukele umbuso waseGrisi.+  “Inkosi enamandla iyokuma ibuse ngokubusa okuhlanganisa indawo ebanzi+ futhi yenze ngokwentando yayo.+  Lapho isimile,+ umbuso wayo uyokwaphuka futhi uhlukaniselwe emimoyeni emine+ yamazulu,+ kodwa kungabi senzalweni yesizukulwane sayo+ futhi kungabi ngokuvumelana nokubusa kwayo ebibusé ngakho; ngoba umbuso wayo uyosishulwa, unikwe abanye ngaphandle kwalaba.  “Inkosi yaseningizimu iyoba namandla, yebo esinye sezikhulu zayo; iyoyinqoba futhi ngokuqinisekile iyobusa ngokubusa okuhlanganisa indawo ebanzi okungaphezu kwamandla okubusa kwaleyo.  “Ekupheleni kweminyaka ethile bayozihlanganisa omunye komunye, futhi indodakazi yenkosi yaseningizimu iyoya enkosini yasenyakatho ukuze yenze ilungiselelo elikahle. Kodwa le ndodakazi ngeke iwalondoloze amandla engalo yayo;+ futhi le nkosi ngeke ime, nengalo yayo ngeke ime; indodakazi iyonikelwa, yona, nalabo abayilethayo, naye owayizala, naye owayenza ukuba ibe namandla ngalezo zikhathi.  Othile ovela ehlumeleni+ lezimpande zayo ngokuqinisekile uyokuma esikhundleni sayo, futhi uyoza ebuthweni lempi eze amelane nenqaba yenkosi yasenyakatho futhi ngokuqinisekile uyothatha isinyathelo ngokumelene nabo anqobe.  Futhi uyoza eGibhithe kanye nonkulunkulu babo,+ nemifanekiso yabo encibilikisiwe, nezinto zabo ezifiselekayo zesiliva nezegolide, kanye nezithunjwa. Uyodeda enkosini yasenyakatho iminyaka ethile.  “Empeleni yona iyoza ingene embusweni wenkosi yaseningizimu futhi ibuyele emhlabathini wayo. 10  “Ngokuqondene namadodana ayo, ayozivusa futhi empeleni abuthele ndawonye isixuku samabutho amakhulu empi. Lapho iza ngokuqinisekile iyoza ikhukhule futhi idlule. Kodwa iyophindela emuva, futhi izivuse ize ifike enqabeni yayo. 11  “Inkosi yaseningizimu iyovutha ngolaka futhi kuyomelwe iphume ilwe nayo, okungukuthi, nenkosi yasenyakatho; ngokuqinisekile inkosi yasenyakatho iyomisa isixuku esikhulu, futhi lesi sixuku siyonikelwa esandleni salena enye.+ 12  Lesi sixuku kuyomukwa naso. Inhliziyo yayo iyophakama,+ empeleni iwise amashumi ezinkulungwane; kodwa ngeke isisebenzise isikhundla sayo esinamandla. 13  “Inkosi yasenyakatho iyobuya imise isixuku esikhulu kunesokuqala; futhi ekupheleni kwezikhathi, iminyaka ethile, iyoza, iza nebutho elikhulu lempi+ nezimpahla eziningi kakhulu.+ 14  Ngalezo zikhathi kuyoba nabaningi abayomelana nenkosi yaseningizimu. “Amadodana abaphangi angawabantu bakini, wona, ayothatheka ukuba azame ukwenza umbono ugcwaliseke;+ kodwa ayokhubeka.+ 15  “Inkosi yasenyakatho iyoza yakhe igoqo lokuvimbezela+ futhi empeleni ithumbe umuzi onezinqaba. Kepha izingalo zaseningizimu, ngeke zime, nabantu babakhethiweyo bayo ngeke bame; ngeke abe khona amandla okuqhubeka bemi. 16  Lena eza ukuzomelana nayo iyokwenza ngokwentando yayo, futhi akekho oyoma phambi kwayo. Iyokuma ezweni loMhlobiso,+ iqothule ngesandla sayo.+ 17  Iyomisa ubuso bayo+ ukuba ize ngamandla ombuso wayo wonke, futhi kuyokwenziwa izivumelwano ezikahle+ nayo; iyokwenza ngokuphumelelayo.+ Ngokuqondene nendodakazi ezalwe ngowesifazane, iyoyinikwa ukuba iyichithe. Le ndodakazi ngeke ime, futhi ngeke iqhubeke ingeyayo.+ 18  Iyophendulela ubuso bayo emazweni asogwini+ futhi empeleni iyothumba amaningi. Umlawuli uyosisusa kuye isihlamba esivela kuyo, kangangokuba isihlamba sayo ngeke sibe khona. Uyosibuyisela kuyo leyo. 19  Iyophendulela ubuso bayo ezinqabeni zezwe layo siqu, futhi ngokuqinisekile iyokhubeka iwe, ingabe isaba khona.+ 20  “Esikhundleni sayo kuyokuma obangela+ umthelisi+ ukuba adabule embusweni owubukhazikhazi, futhi ezinsukwini ezimbalwa uyokwephuka, kodwa hhayi ngentukuthelo noma ngempi. 21  “Esikhundleni sakhe kuyokuma oyodelelwa,+ futhi ngokuqinisekile ngeke bamnike isithunzi sombuso; empeleni uyofika ngesikhathi sokukhululeka ekukhathazekeni+ awuthathe umbuso ngokusebenzisa ubushelelezi.+ 22  Ngokuqondene nezingalo+ zesikhukhula, ziyokhukhulwa ngenxa yakhe, ziphulwe;+ njengoba kuyoba njalo+ nangoMholi+ wesivumelwano.+ 23  Ngenxa yokuzihlanganisa kwabo naye uyoqhuba inkohliso futhi empeleni akhuphuke abe namandla ngesizwe esincane.+ 24  Ngesikhathi sokukhululeka ekukhathazekeni,+ uyongena ngisho nasemanonini esifunda sombuso, enze lokho oyise noyise boyise abangazange bakwenze. Impango nengcugco nezimpahla uyokuhlakaza phakathi kwabo; futhi uyoceba amacebo+ ngezindawo ezinezivikelo eziqinile, kodwa kuze kube yisikhathi esithile. 25  “Uyophakamisa amandla akhe nenhliziyo yakhe ukuba alwe nenkosi yaseningizimu ngebutho elikhulu lempi; inkosi yaseningizimu, yona, iyozivusela impi ngebutho elikhulu nelinamandla ngokwedlulele. Kodwa ngeke ame, ngoba bayomcebela amacebo. 26  Bona kanye abadla izibiliboco zakhe bayobangela ukuwa kwakhe. “Ngokuqondene nebutho lakhe lempi, liyokhukhulwa, futhi ngokuqinisekile abaningi bayowa bebulewe. 27  “Ngokuqondene nala makhosi amabili, inhliziyo yawo iyothambekela ekwenzeni okubi, futhi ayoqhubeka ekhuluma+ amanga etafuleni linye.+ Kodwa akukho lutho oluyophumelela,+ ngoba isiphelo sisazoba sesikhathini esimisiwe.+ 28  “Iyophindela emuva ezweni layo nenani elikhulu lezimpahla, futhi inhliziyo yayo iyomelana nesivumelwano esingcwele.+ Iyokwenza ngokuphumelelayo+ futhi ngokuqinisekile iphindele ezweni layo. 29  “Iyophindela emuva ngesikhathi esimisiwe,+ futhi empeleni iyoza imelane neningizimu;+ kodwa kulokhu kokugcina ngeke kube njengasekuqaleni. 30  Iyohlaselwa imikhumbi yaseKitimi,+ futhi kuyomelwe idangale. “Empeleni iyophindela emuva futhi isivumelwano+ esingcwele iyosijikijela ngamazwi asilahlayo,+ yenze ngokuphumelelayo; kuyomelwe iphindele emuva futhi iyobanaka labo abashiya isivumelwano esingcwele. 31  Kuyoba khona izingalo eziyokuma, zivela kuyo; futhi ziyoyingcolisa indlu engcwele,+ inqaba, zisuse isici esihlala sikhona.+ “Ngokuqinisekile ziyomisa isinengiso+ esibangela incithakalo.+ 32  “Labo abenza ngokonakala esivumelwaneni,+ iyobaholela ekuhlubukeni+ ngamazwi abushelelezi.+ Kodwa abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo,+ bayonqoba+ futhi benze ngokuphumelelayo. 33  Labo abanokuqondisisa+ phakathi kwabantu, bayodlulisela ukuqonda kwabaningi.+ Ngokuqinisekile bayokhutshekiswa ngenkemba nangelangabi, ngokuthunjwa nangokuphangwa,+ izinsuku ezithile. 34  Kodwa lapho bekhutshekiswa bayosizwa ngosizo oluncane;+ futhi abaningi bayozihlanganisa nabo ngobushelelezi.+ 35  Abanye balabo abanokuqondisisa bayokhutshekiswa,+ ukuze kwenziwe umsebenzi wokucwenga ngenxa yabo futhi ukuze kwenziwe ukuhlanza futhi kwenziwe mhlophe,+ kuze kube sesikhathini sokuphela;+ ngoba sisazoba sesikhathini esimisiwe.+ 36  “Le nkosi empeleni iyokwenza ngokwentando yayo, iyoziphakamisa izikhulise ngaphezu kwabo bonke onkulunkulu;+ iyokhuluma izinto ezimangalisayo ngokumelene noNkulunkulu wonkulunkulu.+ Iyophumelela kuze kube yilapho ukulahlwa kuyobe sekuphelelisiwe;+ ngoba okunqunyiwe kumelwe kwenziwe. 37  Ngeke imnake uNkulunkulu wawoyise; futhi ngeke isinake isifiso sabesifazane nabo bonke abanye onkulunkulu, kodwa iyoziphakamisa ngaphezu kwawo wonke umuntu.+ 38  Kodwa kulesi sikhundla sayo iyonika unkulunkulu wezinqaba inkazimulo; futhi iyonika unkulunkulu oyise abangazange bamazi inkazimulo ngegolide nangesiliva nangetshe eliyigugu nangezinto ezifiselekayo. 39  Iyokwenza ngokuphumelelayo ngokumelene neziphephelo ezinezivikelo eziqine kunazo zonke, ikanye nonkulunkulu wezinye izizwe. Noma yibaphi abayiqaphelayo iyobenza bavame inkazimulo, futhi iyobenza babuse phakathi kwabaningi; empeleni iyokwaba umhlaba ngentengo. 40  “Esikhathini sokuphela inkosi yaseningizimu+ iyoqhubukushana nayo, futhi inkosi yasenyakatho iyoyihlasela njengesivunguvungu ngezinqola nangezinkweli zamahhashi nangemikhumbi eminingi; futhi ngokuqinisekile iyongena emazweni ikhukhule idlule. 41  Empeleni iyongena+ nasezweni loMhlobiso,+ futhi kuyoba namazwe amaningi ayokhutshekiswa.+ Kodwa yilawa ayophunyuka esandleni sayo, i-Edomi noMowabi+ nengxenye eyinhloko yamadodana akwa-Amoni. 42  Iyoqhubeka yelulela isandla sayo emazweni; izwe laseGibhithe+ ngeke liphunyuke. 43  Empeleni iyobusa phezu komcebo ofihliwe wegolide nesiliva naphezu kwazo zonke izinto ezifiselekayo zaseGibhithe. AbaseLibhiya namaTopiya bayoba sezinyathelweni zayo. 44  “Kodwa kuyoba nemibiko eyoyiphazamisa,+ eyovela empumalanga+ nasenyakatho, futhi iyophuma ngokufutheka okukhulu ukuze ibhuqe futhi inikele abaningi ekubhujisweni.+ 45  Iyomisa amatende ayo anjengesigodlo phakathi nolwandle olukhulu nentaba engcwele yoMhlobiso;+ kuyomelwe ifike ekupheleni kwayo,+ futhi ngeke ibe namsizi.+

Imibhalo yaphansi