Daniyeli 10:1-21

10  Ngonyaka wesithathu kaKoresi+ inkosi yasePheresiya kunendaba eyambulelwa uDaniyeli, ogama lakhe kwakuthiwa uBheliteshazari;+ futhi le ndaba yayiyiqiniso, futhi yayiphathelene nombhidlango omkhulu wempi.+ Wayiqonda le ndaba, futhi wayeyiqonda into ayibonayo.+  Kwathi ngalezo zinsuku mina, Daniyeli, ngalila+ amasonto amathathu agcwele.  Angizange ngisidle isinkwa esimnandi, futhi akungenanga nyama nawayini emlonyeni wami, futhi angizange ngigcobe mafutha kwaze kwaphela lawo masonto amathathu agcwele.+  Ngosuku lwamashumi amabili nane lwenyanga yokuqala, ngesikhathi ngisosebeni lomfula omkhulu, okungukuthi iHidekeli,+  ngaphakamisa amehlo ami ngabona, futhi bheka kwakunomuntu othile owayembethe ilineni,+ ebhince igolide lase-Ufazi+ okhalweni.+  Umzimba wakhe wawunjengekhrisolithe,+ ubuso bakhe bunjengokubonakala kombani,+ amehlo akhe enjengezimbaqa ezivuthayo,+ izingalo zakhe nendawo yezinyawo zakhe kwakunjengokubonakala kwethusi eliphucuziwe,+ futhi umsindo wamazwi ayewakhuluma wawunjengomsindo wesixuku.  Ngawubona lo mbono, mina Daniyeli ngedwa; abantu ababenami abawubonanga lo mbono.+ Nokho, behlelwa ngukuthuthumela okukhulu, kangangokuba babaleka bazifihla.  Mina—mina ngasala ngedwa, ngawubona lo mbono omkhulu. Akusalanga mandla kimi, futhi isithunzi sami sashintshwa sonakala, angibanga namandla.+  Futhi ngaqala ukuzwa umsindo wamazwi ayewakhuluma; futhi lapho ngilalele umsindo wamazwi akhe, ngangizumeke ngokuphelele,+ ubuso bami bubheke emhlabathini.+ 10  Bheka! kwaba khona isandla esangithinta,+ futhi sanginyakazisa kancane kancane ukuba ngizimelele ngamadolo nangezintende zezandla zami. 11  Wathi kimi: “O Daniyeli, wena muntu ofiseleka kakhulu,+ waqonde amazwi engiwakhuluma kuwe,+ futhi ume lapho ubumi khona, ngoba manje ngithunywe kuwe.” Futhi lapho ekhuluma nami leli zwi, ngasukuma, ngithuthumela. 12  Waqhubeka wathi kimi: “Ungesabi+ Daniyeli, ngoba kusukela osukwini lokuqala owanikela ngalo inhliziyo yakho ekuqondeni+ nasekuzithobeni phambi kukaNkulunkulu wakho+ amazwi akho aye ezwakala, futhi mina ngizile ngenxa yamazwi akho.+ 13  Kodwa isikhulu+ sombuso wobukhosi wasePheresiya+ sasimelene+ nami izinsuku ezingamashumi amabili nanye, futhi, bheka! uMikayeli,+ omunye wezikhulu eziphambili,+ weza ezongisiza; mina, ngasala lapho eceleni kwamakhosi asePheresiya.+ 14  Ngizé ukuzokwenza uqonde lokho okuyokwehlela abantu bakini+ engxenyeni yokugcina yezinsuku,+ ngoba kungumbono+ wezinsuku ezizayo.”+ 15  Lapho ekhuluma nami amazwi afana nalawa, ngangibhekise ubuso bami emhlabathini+ futhi ngiphelelwe ngamazwi. 16  Bheka! othile ofana namadodana abantu wayethinta izindebe zami,+ ngaqala ukuvula umlomo wami ngakhuluma+ ngathi kulowo owayemi phambi kwami: “O nkosi yami,+ ngenxa yombono ngifikelwe ukudlikizela ngaphakathi kimi, futhi angibanga nawo amandla.+ 17  Pho kwenzeke kanjani ukuba inceku yale nkosi yami ikwazi ukukhuluma nale nkosi yami?+ Kepha mina, kuze kube manje kwakulokhu kungekho mandla kimi, futhi akusalanga kuphefumula kimi.”+ 18  Futhi lona onesimo esifana nesomuntu wasemhlabeni waphinde wangithinta futhi wangiqinisa.+ 19  Khona-ke wathi: “Ungesabi+ muntu ofiseleka kakhulu.+ Kwangathi ungaba nokuthula.+ Yiba namandla, yebo, yiba namandla.”+ Futhi ngokushesha nje lapho esekhulumé nami ngakhama amandla ami ekugcineni ngathi: “Inkosi yami mayikhulume,+ ngoba ingiqinisile.”+ 20  Ngakho waqhubeka wathi: “Ingabe ngempela uyazi ukuthi kungani ngize kuwe? Manje ngizophindela emuva ngiyolwa nesikhulu sasePheresiya.+ Lapho ngiphuma, bheka! nesikhulu saseGrisi siyeza.+ 21  Nokho, ngizokutshela izinto ezibhalwe phansi embhalweni weqiniso,+ futhi akukho muntu ongisekela ngokuqinile kulezi zinto ngaphandle kukaMikayeli,+ isikhulu senu.+

Imibhalo yaphansi