Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Daniyeli 1:1-21

1  Ngonyaka wesithathu wobukhosi bukaJehoyakimi+ inkosi yakwaJuda, uNebukhadinezari inkosi yaseBhabhiloni weza eJerusalema walivimbezela.+  Ngemva kwesikhathi uJehova wanikela esandleni sakhe uJehoyakimi inkosi yakwaJuda+ nengxenye yezinto+ zendlu kaNkulunkulu weqiniso, wakuletha ezweni laseShinari+ endlini kankulunkulu wakhe; lezi zinto waziyisa endlini yengcebo kankulunkulu wakhe.+  Khona-ke inkosi yatshela u-Ashipenazi isikhulu sayo segceke esiyinhloko+ ukuba alethe abathile emadodaneni akwa-Israyeli nasenzalweni yasebukhosini nasezicukuthwaneni,+  abantwana ababengenaso+ neze isici, kodwa ababukeka kahle nabanokuqondisisa kukho konke ukuhlakanipha+ nabanolwazi, abanekhono lokwahlukanisa izinto ezaziwayo,+ abakwaziyo ukuma esigodlweni senkosi;+ abafundise umbhalo nolimi lwamaKhaledi.  Ngaphezu kwalokho, inkosi yabamisela isabelo sansuku zonke ezibilibocweni+ zenkosi nasewayinini layo, ukuba bondliwe nokondliwa iminyaka emithathu, ukuze kuthi ekupheleni kwayo bame phambi kwenkosi.  Manje phakathi kwabo kwakunabathile bamadodana akwaJuda, uDaniyeli,+ uHananiya, uMishayeli no-Azariya.+  Isikhulu segceke esiyinhloko sabetha amagama.+ UDaniyeli sametha igama elithi Bheliteshazari;+ uHananiya sathi uShadiraki; uMishayeli sathi uMeshaki; no-Azariya sathi u-Abhedinego.+  Kodwa uDaniyeli wanquma enhliziyweni yakhe ukuthi wayengeke azingcolise+ ngezibiliboco zenkosi nangewayini layo. Futhi wayelokhu ecela esikhulwini segceke esiyinhloko ukuba angazingcolisi.+  Ngalokho uNkulunkulu weqiniso wanika uDaniyeli ukuba athole umusa wothando nesihe phambi kwesikhulu segceke esiyinhloko.+ 10  Ngakho isikhulu segceke esiyinhloko sathi kuDaniyeli: “Ngiyayesaba inkosi yami, eye yamisa ukudla kwenu neziphuzo zenu.+ Khona-ke kungani kufanele ibone ubuso benu bubukeka budangele uma buqhathaniswa nobabantwana abangontanga yenu, futhi kungani kufanele nenze ikhanda lami libe necala enkosini?” 11  Kodwa uDaniyeli wakhuluma nomqaphi isikhulu segceke esiyinhloko+ esasimmise phezu kukaDaniyeli, uHananiya, uMishayeli, no-Azariya wathi: 12  “Sicela uvivinye izinceku zakho izinsuku eziyishumi, basinike imifino+ ukuba sidle namanzi ukuba siphuze; 13  bese kubonakala phambi kwakho ubuso bethu nobuso babantwana abadla izibiliboco zenkosi, futhi wenze ezincekwini zakho ngokuvumelana nalokho okubonayo.” 14  Ekugcineni wabalalela ngokuphathelene nale ndaba wabavivinya izinsuku eziyishumi. 15  Ekupheleni kwezinsuku eziyishumi babebukeka kangcono futhi benonophele kunabo bonke abanye abantwana ababedla izibiliboco zenkosi.+ 16  Ngakho umqaphi waqhubeka ezisusa izibiliboco zabo newayini labo futhi ebanika imifino.+ 17  La bantwana bona, bobane, uNkulunkulu weqiniso wabanika ulwazi nokuqondisisa kuyo yonke imibhalo nokuhlakanipha;+ futhi uDaniyeli yena wayenokuqonda kuzo zonke izinhlobo zemibono namaphupho.+ 18  Ekupheleni kwezinsuku inkosi eyayithé mabangeniswe ngazo,+ isikhulu segceke esiyinhloko sabangenisa phambi kukaNebukhadinezari. 19  Inkosi yaqala ukukhuluma nabo, futhi kubo bonke akekho owatholakala efana noDaniyeli, uHananiya, uMishayeli no-Azariya;+ futhi baqhubeka bema phambi kwenkosi.+ 20  Ngokuqondene nazo zonke izindaba zokuhlakanipha nokuqonda+ inkosi eyababuza zona, yabathola behlakaniphe ngokuphindwe kayishumi kunabo bonke abapristi abenza imilingo+ nabalumbi+ ababekuwo wonke umbuso wayo wobukhosi. 21  UDaniyeli waqhubeka kwaze kwaba ngunyaka wokuqala wenkosi uKoresi.+

Imibhalo yaphansi