IHubo 99:1-9

99  UJehova ngokwakhe usebé yinkosi.+ Izizwe maziyaluze.+Uhlezi phezu kwamakherubi.+ Umhlaba mawuvevezele.+   UJehova mkhulu eZiyoni,+Uphakeme phezu kwazo zonke izizwe.+   Mazidumise igama lakho.+Likhulu liyesabeka, lingcwele.+   Ukuthandile ukwahlulela ngezikhwepha zenkosi.+Wena ngokwakho umisé ubuqotho baqina.+Ukwahlulela nokulunga kuyilokho wena ngokwakho okwenzile kwaJakobe.+   Phakamisani uJehova uNkulunkulu+ wethu nikhothame esenabelweni sezinyawo zakhe;+Ungcwele.+   UMose no-Aroni babephakathi kwabapristi bakhe,+NoSamuweli wayephakathi kwalabo ababiza igama lakhe.+Babembiza uJehova, yena abaphendule.+   Wakhuluma nabo esensikeni yefu.+Bazigcina izikhumbuzo zakhe nesiqondiso abanika kona.+   O Jehova Nkulunkulu wethu, wena wabaphendula.+Kubo waba uNkulunkulu oxolela iziphambeko,+Nokhipha impindiselo ngezenzo zabo eziyihlazo.+   Phakamisani uJehova uNkulunkulu wethu+Nikhothame entabeni yakhe engcwele.+Ngoba uJehova uNkulunkulu wethu ungcwele.+

Imibhalo yaphansi