IHubo 98:1-9

Ihubo. 98  Hlabelelelani uJehova ingoma entsha,+Ngoba ziyamangalisa izinto azenzile.+Isandla sakhe sokunene, yebo ingalo yakhe engcwele, imzuzele insindiso.+   UJehova wenzé insindiso yakhe yaziwa;+Ukulunga kwakhe ukwambulile emehlweni ezizwe.+   Uwukhumbulile umusa wakhe wothando nokuthembeka kwakhe endlini ka-Israyeli.+Yonke imikhawulo yomhlaba iyibonile insindiso kaNkulunkulu wethu.+   Memezani uJehova ngokunqoba, nonke nina bantu basemhlabeni.+Yenamani nikhamuluke ngenjabulo nihube.+   Hubelani uJehova ngehabhu,+Ngehabhu nangezwi lokuhuba.+   Ngamacilongo nangomsindo wophondo+Memezani ngokunqoba phambi kweNkosi, uJehova.   Ulwandle maludume nalokho okulugcwalisile,+Izwe elikhiqizayo nabahlala kulo.+   Imifula mayishaye ihlombe;Izintaba mazikhamuluke ngenjabulo kanyekanye+   Phambi kukaJehova, ngoba uzé ezokwahlulela umhlaba.+Uzokwahlulela izwe elikhiqizayo ngokulunga+Nezizwe ngobuqotho.+

Imibhalo yaphansi