IHubo 97:1-12

97  UJehova ngokwakhe usebé yinkosi!+ Umhlaba mawujabule.+Iziqhingi eziningi mazithokoze.+   Amafu nesigayegaye kumzungezile nxazonke;+Ukulunga nokwahlulela kuyindawo emisiwe yesihlalo sakhe sobukhosi.+   Phambi kwakhe kuphuma umlilo,+Uqothula abaphikisana naye nxazonke.+   Imibani yakhe yakhanyisa izwe elikhiqizayo;+Umhlaba wabona waba sebuhlungwini obunzima.+   Izintaba ngokwazo zancibilika njengengcina ngenxa kaJehova,+Ngenxa yeNkosi yomhlaba wonke.+   Amazulu azisé ngokulunga kwakhe,+Zonke izizwe ziyibonile inkazimulo yakhe.+   Bonke abakhonza noma imuphi umfanekiso oqoshiwe mababe namahloni,+Abaziqhayisa ngonkulunkulu abangasizi ngalutho.+Mkhothameleni, nonke nina bonkulunkulu.+   IZiyoni lezwa lethaba,+Nemizana ephansi yakwaJuda yajabula+Ngenxa yezinqumo zakho zokwahlulela, Jehova.+   Ngoba wena, Jehova, ungoPhezukonke emhlabeni wonke;+Wenyukele endaweni ephakeme kakhulu ngaphezu kwabo bonke abanye onkulunkulu.+ 10  O nina enithanda uJehova,+ zondani okubi.+Uqapha imiphefumulo yabaqotho bakhe;+Uyabakhulula esandleni sababi.+ 11  Ukukhanya kubanekele olungile,+Nokujabula abaqotho enhliziyweni.+ 12  O nina balungileyo, jabulani ngoJehova,+Nibonge isikhumbuzo sakhe esingcwele.+

Imibhalo yaphansi