IHubo 96:1-13

96  Hlabelelelani uJehova ingoma entsha.+Hlabelelelani uJehova, nonke nina bantu basemhlabeni.+   Hlabelelelani uJehova, tusani igama lakhe.+Usuku nosuku khulumani ngezindaba ezinhle zensindiso yakhe.+   Memezelani inkazimulo yakhe phakathi kwezizwe,+Phakathi kwazo zonke izizwe imisebenzi yakhe emangalisayo.+   Ngoba uJehova mkhulu+ futhi kumelwe adunyiswe kakhulu.Uyesabeka ngaphezu kwabo bonke abanye onkulunkulu.+   Ngoba bonke onkulunkulu bezizwe bangonkulunkulu abangasizi ngalutho;+Kepha uJehova, wenzé wona kanye amazulu.+   Isithunzi nobukhazikhazi kuphambi kwakhe;+Izikhwepha nobuhle kusendlini yakhe engcwele.+   O nina mindeni yamaqembu abantu, thanini kungokukaJehova,+Thanini inkazimulo nezikhwepha kungokukaJehova.+   Thanini ingekaJehova inkazimulo yegama lakhe;+Phathani isipho ningene emagcekeni akhe.+   Khothamani kuJehova nihlobé ngobungcwele;+Yibani sezinhlungwini ezinzima ngenxa yakhe, nonke nina bantu bomhlaba.+ 10  Thanini phakathi kwezizwe: “UJehova usebé yinkosi.+Izwe elikhiqizayo nalo lima liqine kangangokuba alinakuntengantengiswa.+Uyomela udaba lwezizwe ngobuqotho.”+ 11  Amazulu mawathokoze, nomhlaba mawujabule.+Ulwandle maludume nalokho okulugcwalisayo.+ 12  Malwethabe ukhalo nakho konke okukulo.+Ngesikhathi esifanayo yonke imithi yehlathi mayiqhumuke ngenjabulo+ 13  Phambi kukaJehova. Ngoba uzile;+Ngoba uzile ukuzokwahlulela umhlaba.+Uyokwahlulela izwe elikhiqizayo ngokulunga+Nezizwe ngokuthembeka kwakhe.+

Imibhalo yaphansi