IHubo 94:1-23

94  O Nkulunkulu wempindiselo, Jehova,+O Nkulunkulu wempindiselo, khanya!+   Phakama, Mahluleli womhlaba.+Buyisela impindiselo kwabazidlayo.+   Kuyoze kube nini abantu ababi, Jehova,+Kuyoze kube nini ababi bethaba?+   Balokhu bephuphuma, balokhu bekhuluma bengavinjwa lutho;+Bonke abakwenza umkhuba okulimazayo balokhu bezigabisa.+   O Jehova, balokhu bechoboza abantu bakho,+Futhi balokhu behlupha ifa lakho.+   Babulala umfelokazi nomfokazi,+Babulala nezintandane.+   Balokhu bethi: “UJah akaboni;+UNkulunkulu kaJakobe akakuqondi.”+   Qondani, nina eningacabangiyo phakathi kwabantu;+Nina eniyiziphukuphuku, niyoba nini nokuqondisisa?+   Obeka indlebe endaweni yayo angezwe yini?+Noma lowo obumba iso, angebone yini?+ 10  Oqondisa izizwe, angesole yini,+Yebo Yena ofundisa abantu ulwazi?+ 11  UJehova uyayazi imicabango yabantu, ukuthi injengomoya okhishwa ngamakhala.+ 12  O Jah, iyajabula indoda enamandla oyiqondisayo,+Noyifundisa ngomthetho wakho,+ 13  Ukuze uyinike ukuzola ezinsukwini zenhlekelele,+Kuze kube yilapho omubi egujelwa igodi.+ 14  Ngoba uJehova ngeke abashiye abantu bakhe,+Noma ashiye ifa lakhe.+ 15  Ngoba isinqumo sokwahlulela siyobuyela ekulungeni,+Futhi bonke abaqotho enhliziyweni bayosilandela. 16  Ubani oyongisukumela amelane nabenzi bokubi?+Ubani oyongimela amelane nabakwenza umkhuba okulimazayo?+ 17  Ukube uJehova ubengazange abe lusizo kimi,+Ngesikhashana nje umphefumulo wami ubuzobe usuhleli ekuthuleni.+ 18  Lapho ngithi: “Ngokuqinisekile unyawo lwami luzohamba ngokuntenga,”+Jehova, umusa wakho wothando wawulokhu ungisekela.+ 19  Lapho imicabango yami engincisha ukuthula iba miningi ngaphakathi kimi,+Induduzo yakho yaqala ukuwotawota umphefumulo wami.+ 20  Ingabe isihlalo sobukhosi esibangela ukuhlupheka siyohlanganiswa nawe+Kuyilapho sibiyela inkathazo ngesinqumo somthetho?+ 21  Bahlasela umphefumulo wolungile ngeziqubu ezinamandla+Bathi lilitshelwe ngisho negazi lomsulwa.+ 22  Kodwa uJehova uzoba yindawo yami ephakeme elondekile,+UNkulunkulu wami abe yidwala lesiphephelo sami.+ 23  Futhi uzobuyisela kubo ukulimaza kwabo+Abathulise ngenhlekelele yabo.+UJehova uNkulunkulu wethu uzobathulisa.+

Imibhalo yaphansi