IHubo 92:1-15

Ihubo, ingoma, langosuku lwesabatha. 92  Kuhle ukumbonga uJehova+Nokuhubela igama lakho, wena oPhezukonke;+   Ukulandisa ngomusa wakho wothando ekuseni+Nangokuthembeka kwakho ngezikhathi zasebusuku,+   Ensimbini yomculo enezintambo eziyishumi nasemqangaleni ontamboningi,+Ngomculo onkenenezayo ehabhwini.+   Ngoba wenzé ukuba ngijabule, Jehova, ngenxa yomsebenzi wakho;Ngiyakhamuluka ngenjabulo ngenxa yemisebenzi yezandla zakho.+   O Jehova, yeka ukuthi imisebenzi yakho mikhulu kangakanani!+Imicabango yakho ijule kakhulu.+   Akekho umuntu ongacabangi ongase ayazi,+Futhi akekho oyisiphukuphuku ongakuqonda lokhu.+   Lapho ababi behluma njengezimila+Nabo bonke abakwenza umkhuba okulimazayo beqhakaza,Kungenjongo yokuba babhuqwe kuze kube phakade.+   Kodwa wena uphakeme kuze kube nini nanini Jehova.+   Ngoba, bheka! izitha zakho, Jehova,+Ngoba, bheka! izitha zakho ziyoshabalala;+Bonke abakwenza umkhuba okulimazayo bayohlukaniswa omunye komunye.+ 10  Kodwa uyoluphakamisa uphondo lwami njengolwenkunzi yasendle;+Ngiyoziswakamisa ngamafutha amasha.+ 11  Iso lami liyozibukela izitha zami;+Izindlebe zami ziyozwa ngabo kanye abangivukelayo, abenzi bokubi. 12  Olungileyo uyoqhakaza njengomuthi wesundu;+Uyokhula njengomsedari eLebhanoni.+ 13  Labo abatshalwé endlini kaJehova,+Emagcekeni kaNkulunkulu wethu,+ bayoqhakaza. 14  Basayoqhubeka bechuma nasebumpungeni,+Bayohlala bekhuluphele bencwaba,+ 15  Ukuze balandise ukuthi uJehova uqotho.+UyiDwala lami,+ okungekho ukungalungi kuye.+

Imibhalo yaphansi