IHubo 90:1-17

Umthandazo kaMose, umuntu kaNkulunkulu weqiniso.+ 90  O Jehova, wena ubé yindawo yethu yokuhlala yangempela+Esizukulwaneni ngesizukulwane.+   Zingakazalwa izintaba,+Ungakawuvezi umhlaba+ nezwe elikhiqizayo+ njengokungathi ngemihelo,Yebo, kusukela nini nanini kuze kube nini nanini wena unguNkulunkulu.+   Wenza umuntu ofayo abuye abe luthuli,+Uthi: “Phindelani emuva, bantwana babantu.”+   Ngoba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengolwayizolo seludlulile,+Nanjengomlindo phakathi kobusuku.+   Ubakhukhulile;+ baba ubuthongo nje;+Ekuseni bafana nje notshani obuluhlaza obushintshayo.+   Ekuseni buveza izimbali futhi buyashintsha;+Kusihlwa buyabuna futhi ngokuqinisekile bome.+   Ngoba siphelile ngentukuthelo yakho,+Futhi siphazamisekile ngokufutheka kwakho.+   Ubeké iziphambeko zethu phambi kwakho,+Izinto zethu ezifihliwe phambi kobuso bakho obukhanyayo.+   Ngoba zonke izinsuku zethu zifiké ekupheleni kwazo ngokufutheka kwakho;+Siqedé iminyaka yethu njengokungathi ngomnyenyezo nje.+ 10  Ngokwazo, izinsuku zeminyaka yethu ziyiminyaka engamashumi ayisikhombisa;+Uma kungenxa yamandla akhethekile, ziyiminyaka engamashumi ayisishiyagalombili,+Nokho ukuphikelela kwazo kusezinkathazweni nasezintweni ezilimazayo;+Ngoba kumelwe kudlule masinyane, futhi sindize simuke.+ 11  Ubani owazi amandla entukuthelo yakho+Nokufutheka kwakho ngokuvumelana nokwesabeka kwakho?+ 12  Sibonise ukuthi singazibala kanjani izinsuku zethu ngaleyo ndlela+Ukuze sikwazi ukungenisa inhliziyo enokuhlakanipha.+ 13  O Jehova, buya!+ Kuyoze kube nini?+Dabukela izinceku zakho.+ 14  Sanelise ngomusa wakho wothando ekuseni,+Ukuze sikhamuluke ngenjabulo futhi sithokoze ngazo zonke izinsuku zethu.+ 15  Senze sithokoze ngokulingana nezinsuku osihluphe ngazo,+Iminyaka esibone ngayo inhlekelele.+ 16  Kwangathi umsebenzi wakho ungabonakala ezincekwini zakho+Nobukhazikhazi bakho kubantwana bazo.+ 17  Ubumnandi bukaNkulunkulu wethu mabube phezu kwethu,+Wumise uqine umsebenzi wezandla zethu phezu kwethu.+Yebo, wumise uqine, umsebenzi wezandla zethu.+

Imibhalo yaphansi