IHubo 87:1-7

Elamadodana kaKhora. Ihubo, ingoma. 87  Isisekelo sakhe sisezintabeni ezingcwele.+   UJehova uthanda amasango aseZiyoni+Ukwedlula wonke amatabernakele kaJakobe.+   O muzi kaNkulunkulu weqiniso, kukhulunywa izinto ezikhazimulayo ngawe.+ Sela.   Ngizokhuluma ngoRahabi+ nangeBhabhiloni+ njengokuphakathi kwalabo abangaziyo;Nali iFilistiya+ neThire kanye neKushe:“Lona nguye owazalelwa khona.”+   Ngokuphathelene neZiyoni kuyothiwa:“Ngamunye wazalelwa kulo.”+OPhezukonke+ uyolimisa liqine.+   UJehova ngokwakhe uyomemezela, lapho ebhala umbhalo ogcinwayo wezizwe, athi:+“Lo nguye owazalelwa khona.”+ Sela.   Futhi kuyoba khona abahlabeleli kanye nabadansi bemidanso yesiyingi, bethi:+“Zonke iziphethu zami zikuwe.”+

Imibhalo yaphansi