IHubo 86:1-17

Umthandazo kaDavide. 86  O Jehova, thambekisa indlebe yakho. Ngiphendule,+Ngoba ngihluphekile futhi ngimpofu.+   O qapha umphefumulo wami, ngoba ngiqotho.+Sindisa inceku yakho ethembela kuwe—unguNkulunkulu wami.+   O Jehova, ngibonise umusa,+Ngoba ngiqhubeka ngikubiza usuku lonke.+   Yenza umphefumulo wenceku yakho ujabule,+Ngoba ngiphakamisela kuwe umphefumulo wami Jehova.+   Ngoba wena Jehova, umuhle+ futhi ukulungele ukuthethelela;+Umusa wothando kubo bonke abakubizayo uyachichima.+   O Jehova, beka indlebe emthandazweni wami;+Naka izwi lokuncenga kwami.+   Ngizokubiza ngosuku lokucindezeleka kwami,+Ngoba wena uzongiphendula.+   O Jehova, akekho ofana nawe phakathi konkulunkulu,+Futhi ayikho imisebenzi efana neyakho.+   Zonke izizwe ozenzile ziyofika,+Futhi ziyokhothama phambi kwakho, Jehova,+Zinike igama lakho inkazimulo.+ 10  Ngoba wena umkhulu futhi wenza izinto ezimangalisayo;+Wena unguNkulunkulu, wena wedwa.+ 11  O Jehova, ngifundise ngendlela yakho.+Ngizohamba eqinisweni lakho.+Yenza inhliziyo yami ibe nobunye ukuze yesabe igama lakho.+ 12  O Jehova Nkulunkulu wami, ngiyakudumisa ngayo yonke inhliziyo yami,+Ngizolikhazimulisa igama lakho kuze kube nini nanini, 13  Ngoba umusa wakho wothando mkhulu kimi,+Ukhululé umphefumulo wami eShiyoli, endaweni yalo ephansi impela.+ 14  O Nkulunkulu, abagabadelayo bangivukele;+Nenhlangano yabanobushiqela ifuné umphefumulo wami,+Abazange bakubeke wena phambi kwabo.+ 15  Kodwa wena Jehova, unguNkulunkulu onesihe nonomusa,+Ophuza ukuthukuthela+ nochichima umusa wothando neqiniso.+ 16  Phendukela kimi ungibonise umusa.+Nika inceku yakho izikhwepha zakho,+Usindise indodana yencekukazi yakho.+ 17  Ngivezele isibonakaliso esisho ubuhle,Ukuze abangizondayo basibone babe namahloni.+Ngoba wena Jehova ungisizile wangiduduza.+

Imibhalo yaphansi