IHubo 84:1-12

Kumqondisi weGititi.+ Elamadodana kaKhora. Ihubo. 84  Yeka ukuthi lithandeka kanjani itabernakele lakho elikhulu,+Jehova wamabutho!+   Umphefumulo wami ulangazelele amagceke kaJehova futhi usuphelile ukuwalubela.+Inhliziyo yami ngisho nenyama yami kukhamuluka ngenjabulo kuNkulunkulu ophilayo.+   Ngisho nenyoni ngokwayo itholé indlu,Nenkonjane izitholele isidleke,Lapho ibeké khona amaphuphu ayo—I-altare lakho elikhulu, Jehova wamabutho, Nkosi yami noNkulunkulu wami!   Bayajabula abahlala endlini yakho!+Basaqhubeka bekudumisa.+ Sela.   Bayajabula abantu abazikhwepha zabo zikuwe,+Enhliziyweni yabo okukhona izindlela ezibanzi.+   Lapho bedlula ethafeni eliphansi lehlathi lamabhakha,+Baliphendula libe isiphethu;Impela ofundisayo+ uzisonga ngezibusiso.   Bayoqhubeka behamba belokhu beba namandla;+Yilowo nalowo ubonakala kuNkulunkulu eZiyoni.+   O Jehova Nkulunkulu wamabutho, yizwa umthandazo wami;+Nkulunkulu kaJakobe, beka indlebe.+ Sela.   O sihlangu sethu, bheka, Nkulunkulu,+Ubone ubuso bogcotshiweyo wakho.+ 10  Ngoba usuku emagcekeni akho lungcono kuneziyinkulungwane kwenye indawo.+Ngikhethé ukuma embundwini endlini kaNkulunkulu wami+Kunokuzulazula ematendeni obubi.+ 11  Ngoba uJehova uNkulunkulu uyilanga+ nesihlangu;+Unika umusa nenkazimulo.+UJehova akayikubagodlela okuhle labo abahamba ngokungenaphutha.+ 12  O Jehova wamabutho, uyajabula umuntu othembela kuwe.+

Imibhalo yaphansi