IHubo 83:1-18

Ingoma. Ihubo lika-Asafa.+ 83  O Nkulunkulu mawungathuli;+O Muntu Waphezulu, musa ukuhlala ungakhulumi, musa ukuhlala uthule.+   Ngoba, bheka! izitha zakho ziyayaluza;+Nabo abakuzonda kakhulu baphakamisé ikhanda labo.+   Baqhuba inkulumo yabo eyisifuba ngobuqili ngokumelene nabantu bakho;+Futhi bakhela abathukusiwe bakho uzungu.+   Bathé: “Wozani masibasizile bangabi yisizwe,+Ukuze igama lika-Israyeli lingaphinde likhunjulwe.”+   Ngoba ngenhliziyo bacebisene ngobunye;+Benzé isivumelwano ngokumelene nawe,+   Amatende ka-Edomi+ nama-Ishmayeli, uMowabi+ namaHagiri,+   iGebhali no-Amoni,+ no-Amaleki,IFilistiya+ nabakhileyo eThire.+   Ne-Asiriya futhi lizihlanganisile nabo;+Babe yingalo emadodaneni kaLoti.+ Sela.   Yenza kubo njengakuMidiyani,+ njengakuSisera,+NjengakuJabini+ esigodini sesifufula saseKishoni.+ 10  Babhuqwa e-Eni-dori;+Baba umquba womhlabathi.+ 11  Izicukuthwane zabo zona, zenze zibe njengo-Orebi noZebi,+Zonke izikhulu zabo eziphakeme zenze zibe njengoZeba nanjengoZalmuna,+ 12  Abathé: “Masizithathele izindawo zokuhlala zikaNkulunkulu.”+ 13  O Nkulunkulu wami, benze babe njengekhakhasi elizululekayo,+Njengezinhlanga phambi komoya.+ 14  Njengomlilo oshisa ihlathi+Nanjengelangabi elihangula izintaba,+ 15  Ngaleyo ndlela nje kwangathi ungabaxosha ngesiphepho sakho+Futhi kwangathi ungabaphazamisa ngesivunguvungu sakho.+ 16  Gcwalisa ubuso babo ngehlazo,+Ukuze abantu bafune igama lakho Jehova.+ 17  Kwangathi bangaba namahloni baphazamiseke njalo,+Kwangathi bangajabha bashabalale;+ 18  Ukuze abantu bazi+ ukuthi wena, ogama lakho linguJehova,+Wena wedwa ungoPhezukonke+ emhlabeni wonke.+

Imibhalo yaphansi