IHubo 80:1-19

Kumqondisi weMinduze.+ Isikhumbuzo. Elika-Asafa.+ Ihubo. 80  O Malusi ka-Israyeli, beka indlebe,+Wena ohola uJosefa njengomhlambi.+O wena ohlezi phezu kwamakherubi,+ khanya.+   Vusa amandla akho phambi kuka-Efrayimi noBhenjamini noManase,+Usisindise.+   O Nkulunkulu, sibuyise;+Ukhanyise ubuso bakho, ukuze sisindiswe.+   O Jehova Nkulunkulu wamabutho, kuyoze kube nini ubhevele umthandazo wabantu bakho?+   Ubenzé ukuba badle isinkwa sezinyembezi,+Uqhubeka wenza ukuba baphuze amathantala ezinyembezi.+   Usimisa sibe yisisusa sombango komakhelwane bethu,+Izitha zethu zisihleka usulu ngokuthanda kwazo.+   O Nkulunkulu wamabutho, sibuyise;+Ukhanyise ubuso bakho, ukuze sisindiswe.+   Wenza ukuba umvini umuke eGibhithe.+Waxosha izizwe, ukuze uwutshale.+   Wacenta phambi kwawo,+ ukuze umile izimpande ugcwale izwe.+ 10  Izintaba zambozwa ngomthunzi wawo,Nemisedari kaNkulunkulu ngamagatsha awo.+ 11  Kancane kancane wathumela amagatsha awo kwaze kwaba solwandle,+Namahlumela awo eMfuleni.+ 12  Uzibhidlizeleni izindonga zawo zamatshe,+Futhi kungani bonke abadlula ngendlela bewunqampunile?+ 13  Ingulube yehlathi ilokhu iwudla iwuqeda,+Noquqaba lwezilwane zasendle zilokhu ziklaba kuwo.+ 14  O Nkulunkulu wamabutho, siza ubuye;+Bheka phansi usezulwini, ubone, unakekele lo mvini,+ 15  Nesiqu isandla sakho sokunene esisitshalile,+Ubheke indodana ozenzele yona ukuba ibe namandla.+ 16  Ushisiwe ngomlilo, unqunyiwe.+Ngokukhuza kobuso bakho bayashabalala.+ 17  Isandla sakho masibe phezu komuntu wesandla sakho sokunene,+Phezu kwendodana yesintu ozenzele yona ukuba ibe namandla,+ 18  Futhi ngeke sikuhlubuke.+Kwangathi ungasilonda, ukuze sibize igama lakho.+ 19  O Jehova Nkulunkulu wamabutho, sibuyise;+Khanyisa ubuso bakho, ukuze sisindiswe.+

Imibhalo yaphansi