IHubo 79:1-13

Ihubo lika-Asafa. 79  O Nkulunkulu, izizwe zingené efeni lakho;+Zingcolisé ithempeli lakho elingcwele;+Zenzé iJerusalema laba yinqwaba yezincithakalo.+   Ziniké izinyoni zamazulu izidumbu zezinceku zakho njengokudla,+Zanika izilo zomhlaba inyama yabaqotho bakho.+   Zithululé igazi lazo njengamanziNxazonke zeJerusalema, futhi akukho muntu wokungcwaba.+   Sibé isihlamba komakhelwane bethu,+Into yokuhlekwa usulu nokuklolodelwa kwabasizungezile.+   O Jehova, kuyoze kube nini uvutha ngolaka? Kuyoze kube phakade?+Kuyoze kube nini intshiseko yakho ivutha njengomlilo?+   Thululela ukufutheka kwakho phezu kwezizwe ezingazange zikwazi,+Naphezu kwemibuso engazange ilibize igama lakho.+   Ngoba zimdlile uJakobe,+Futhi zibangelé indawo yakhe yokuhlala ukuba yenziwe incithakalo.+   Ungasibaleli iziphambeko zokhokho.+Shesha! Isihe sakho masisihlangabeze,+Ngoba sibe mpofu kakhulu.+   Sisize, Nkulunkulu wensindiso yethu,+Ngenxa yenkazimulo yegama lakho;+Usikhulule futhi umboze izono zethu ngenxa yegama lakho.+ 10  Kungani izizwe kufanele zithi: “Uphi uNkulunkulu wabo?”+Phakathi kwezizwe makwaziwe phambi kwamehlo ethu+Ukuphindiselelwa kwegazi elichithiwe lezinceku zakho.+ 11  Kwangathi ukububula kwesiboshwa kungafika phambi kwakho.+Ngokobukhulu bengalo yakho balonde labo abamiselwe ukufa.+ 12  Ubuyisele komakhelwane bethu kasikhombisa esifubeni sabo+Isihlamba sabo abakuhlambalaze ngaso Jehova.+ 13  Kepha thina bantu bakho nomhlambi wedlelo lakho,+Siyokubonga kuze kube nini nanini;Esizukulwaneni ngesizukulwane siyomemezela udumo lwakho.+

Imibhalo yaphansi