IHubo 78:1-72

Imaskili. Elika-Asafa.+ 78  Bekani indlebe emthethweni wami, bantu bami;+Thambekiselani indlebe yenu emazwini omlomo wami.+   Ngizovula umlomo wami ngesaga;+Ngizokwenza ukuba kuphuphume izimfumbe zakudala,+   Esizizwile nesizaziyo,+Obaba bethu abasilandisa zona;+   Esingazifihli emadodaneni abo,+Esizilandisa ngisho nasesizukulwaneni esizayo,+Izindumiso zikaJehova nezikhwepha zakhe+Nezinto zakhe ezimangalisayo azenzile.+   Wavusa isikhumbuzo kwaJakobe,+Wamisa umthetho kwa-Israyeli,+Izinto aziyala okhokho bethu,+Ukuba bazazise amadodana abo;+   Ukuze isizukulwane esizayo, amadodana ayezozalwa azazi,+Ukuze asukume azilandise emadodaneni awo,+   Abeke ithemba lawo kuNkulunkulu+Futhi angazikhohlwa izenzo zikaNkulunkulu+ kodwa agcine imiyalo yakhe.+   Angabi njengokhokho bawo,+Isizukulwane esinenkani nesidlubulundayo,+Isizukulwane esasingayilungisanga inhliziyo yaso+Nesimoya waso wawungathembekile kuNkulunkulu.+   Amadodana ka-Efrayimi, nakuba ayengabacibisheli bomnsalo abahlomile,+Ahlehla ngosuku lokulwa.+ 10  Awasigcinanga isivumelwano sikaNkulunkulu,+Enqaba ukuhamba emthethweni wakhe.+ 11  Futhi azikhohlwa izenzo zakhe+Nemisebenzi yakhe yamandla awabonisa yona.+ 12  Phambi kokhokho bawo wayenzé ngendlela emangalisayo+Ezweni laseGibhithe,+ ukhalo lwaseZowani.+ 13  Waqhekeza ulwandle, ukuze abawelise,+Futhi wabangela amanzi ukuba ame njengedamu.+ 14  Waqhubeka ebahola ngefu emini+Nangokukhanya komlilo ubusuku bonke.+ 15  Waqhekeza amadwala ehlane,+Ukuze abaphuzise amathantala amanzi njengotwa.+ 16  Waveza imifudlana edwaleni+Ebangela amanzi ukuba ageleze njengemifula.+ 17  Baqhubeka bona kuye ngokwengeziwe+Ngokudlubulunda koPhezukonke esifundeni esingenamanzi;+ 18  Bamvivinya uNkulunkulu enhliziyweni yabo+Ngokucelela umphefumulo wabo okudliwayo.+ 19  Ngakho baqala ukukhuluma ngokumelene noNkulunkulu.+Bathi: “Ingabe uNkulunkulu uyakwazi ukulungiselela itafula ehlane?”+ 20  Bheka! Washaya idwala+Ukuze amanzi ageleze nezifufula ngokwazo ziphume njengesikhukhula.+“Ingabe uyakwazi futhi ukunika isinkwa,+Noma angabalungiselela yini abantu bakhe okokuzisekela?”+ 21  Yingakho uJehova ezwa futhi wafutheka;+UJakobe wabaselwa umlilo,+Intukuthelo yenyukela u-Israyeli.+ 22  Ngoba akazange abe nokholo kuNkulunkulu,+Akazange athembele ensindisweni yakhe.+ 23  Wayala isibhakabhaka esinamafu ngaphezulu,Wavula iminyango yezulu ngokwayo.+ 24  Wabanisela imana ukuze badle,+Wabanika okusanhlamvu kwasezulwini.+ 25  Abantu badla isinkwa sabanamandla;+Wabathumelela umphako baze baneliseka.+ 26  Wenza umoya wasempumalanga ukuba uvuke emazulwini+Futhi wenza iningizimu ukuba ivunguze ngezikhwepha zakhe.+ 27  Wehlisela phezu kwabo okokuzisekela okungangothuli,+Yebo izidalwa ezindizayo ezinamaphiko ezingangezihlabathi zezilwandle.+ 28  Waqhubeka enza ukuba ziwele phakathi kwekamu lakhe,+Nxazonke zamatabernakele akhe.+ 29  Badla bazanelisa kakhulu.+Ababekufisa wakuletha kubo.+ 30  Babengakadedi esifisweni sabo,Nokudla kwabo kwakusesemlonyeni wabo,+ 31  Lapho ulaka lukaNkulunkulu lunyukela kubo.+Wabulala phakathi kwabayizidlakela babo;+Waziwisa izinsizwa zika-Israyeli. 32  Naphezu kwakho konke lokhu baphinde bona+Bangaba nokholo emisebenzini yakhe emangalisayo.+ 33  Ngakho waqeda izinsuku zabo njengokungathi ziwumoya nje okhishwa ngamakhala,+Neminyaka yabo ngesiphazamiso. 34  Njalo lapho ebabulala, babemfuna futhi,+Babebuya bamfune uNkulunkulu.+ 35  Baqala ukukhumbula ukuthi uNkulunkulu wayeyiDwala labo,+Nokuthi uNkulunkulu oPhezukonke wayenguMphindiseli wabo.+ 36  Bazama ukumkhohlisa ngomlomo wabo;+Nangolimi lwabo bazama ukuqamba amanga kuye.+ 37  Inhliziyo yabo yayingagxilile kuye;+Futhi abazange bathembeke esivumelwaneni sakhe.+ 38  Kodwa wayenesihe;+ wayesimboza isiphambeko+ futhi engalethi incithakalo.+Kaningi wayibuyisa intukuthelo yakhe,+Futhi wayengakuvusi konke ukufutheka kwakhe. 39  Wayelokhu ekhumbula ukuthi bayinyama,+Ukuthi umoya uyaphuma ungabuyi.+ 40  Yeka ukuthi babedlubulunda kaningi kangakanani kuye ehlane,+Babemenza azizwe kabuhlungu ogwadule!+ 41  Ngokuphindaphindiwe babevivinya uNkulunkulu,+Bamzwisa ubuhlungu oNgcwele ka-Israyeli.+ 42  Abazange basikhumbule isandla sakhe,+Usuku abakhulula ngalo kophikisana nabo,+ 43  Indlela abeka ngayo izibonakaliso zakhe eGibhithe+Nezimangaliso zakhe okhalweni lwaseZowani;+ 44  Nendlela aphendula ngayo imiselekazi yabo yeNayile yaba yigazi,+Kangangokuba babengenakuphuza emifudlaneni yabo.+ 45  Wathumela kubo izibawu, ukuba zibadle;+Namaxoxo, ukuba abachithe.+ 46  Wanika amaphela isivuno sabo,Nezinkumbi ukukhandleka kwabo.+ 47  Wabulala umvini wabo ngisho nangesichotho+Nemisikhamori yabo ngamatshe esichotho.+ 48  Wanikela izilwane zabo ezithwalayo esichothweni+Nemfuyo yabo emfiveni enamandla. 49  Wathumela phezu kwabo intukuthelo yakhe evuthayo,+Ukufutheka nokulahla nokucindezeleka,+Amanxusa ayizingelosi aletha inhlekelele.+ 50  Walungisela intukuthelo yakhe indlela.+Akazange awugodle umphefumulo wabo ekufeni;Ukuphila kwabo wakunikela nasesifweni esiwumshayabhuqe.+ 51  Ekugcineni wabulala wonke amazibulo eGibhithe,+Ukuqala kwamandla abo okuzala ematendeni kaHamu.+ 52  Ngemva kwalokho wabangela abantu bakhe ukuba bamuke njengomhlambi,+Wabahola njengomhlambi ehlane.+ 53  Waqhubeka ebahola ngokulondeka, abafikelwanga ngebhe;+Ulwandle lwamboza izitha zabo.+ 54  Wabaletha endaweni yakhe engcwele,+Lesi sifunda sezintaba isandla sakhe sokunene esazitholela sona.+ 55  Kancane kancane waxosha izizwe ngenxa yabo,+Ngomucu wokulinganisa wababela ifa,+Wabangela izizwe zakwa-Israyeli ukuba zihlale emakhaya azo.+ 56  Bamvivinya futhi badlubulunda kuNkulunkulu oPhezukonke,+Abazange bazigcine izikhumbuzo zakhe.+ 57  Baqhubeka nokuhlubuka futhi benza ngokukhohlisa njengokhokho babo;+Baphenduka njengomnsalo oxegayo.+ 58  Babelokhu bemcasula ngezindawo zabo eziphakeme,+Bemvusela umhawu ngemifanekiso yabo ebaziwe.+ 59  UNkulunkulu wezwa+ wafutheka,+Ngakho wameya kakhulu u-Israyeli.+ 60  Ekugcineni walishiya itabernakele laseShilo,+Itende ahlala kulo phakathi kwabantu basemhlabeni.+ 61  Wanikela izikhwepha zakhe ekuthunjweni+Nobuhle bakhe esandleni somphikisi.+ 62  Waqhubeka enikela abantu bakhe enkembeni,+Walifuthekela ifa lakhe.+ 63  Umlilo wazidla izinsizwa zakhe,Nezintombi zakhe azidunyiswanga.+ 64  Abapristi bakhe bawa ngenkemba,+Futhi abafelokazi babo abazange bakhale.+ 65  Khona-ke uJehova waphaphama njengokungathi wayelele,+Njengonamandla osanguluka ewayinini.+ 66  Washaya abaphikisana naye engemuva;+Wabanika isihlamba saphakade.+ 67  Walala itende likaJosefa;+Wangasikhetha isizwe sakwa-Efrayimi.+ 68  Kunalokho wakhetha isizwe sakwaJuda,+INtaba iZiyoni, ayithandile.+ 69  Waqala ukwakha indlu yakhe engcwele njengezindawo eziphakeme,+Njengomhlaba awusekelé kuze kube nini nanini.+ 70  Ngakho wakhetha uDavide inceku yakhe+Wamthatha ezibayeni zomhlambi.+ 71  Wamlanda ekulandeleni izinsikazi ezincelisayo+Wamletha ukuba abe umelusi phezu kukaJakobe isizwe sakhe+Naphezu kuka-Israyeli ifa lakhe.+ 72  Waqala ukubelusa ngokobuqotho benhliziyo yakhe,+Nangekhono lezandla zakhe waqala ukubahola.+

Imibhalo yaphansi