IHubo 76:1-12

Kumqondisi wezinsimbi zomculo ezinezintambo. Ihubo. Elika-Asafa.+ Ingoma. 76  UNkulunkulu uyaziwa kwaJuda;+Kwa-Israyeli igama lakhe likhulu.+   Isikhoselo sakhe siseSalema,+Nendawo yakhe yokuhlala iseZiyoni.+   Waphula lapho imiphini evuthayo yomnsalo,+isihlangu nenkemba nempi.+ Sela.   Ugutshuzelwé ukukhanya, umkhulu ngokubabazekayo kunezintaba zezinyamazane.+   Abanamandla enhliziyweni baphangiwe,+Bazumekile balala,+Ayikho neyodwa emadodeni angamaqhawe ethole izandla zayo.+   O Nkulunkulu kaJakobe, ngokukhuza kwakho umshayeli wenqola nehhashi kuzumeké ngokuphelele.+   Wena—wena uyesabeka,+Ubani ongama phambi kwakho ngenxa yezikhwepha zentukuthelo yakho?+   Usezulwini wenza ukuba impikiswano yasemthethweni izwakale;+Umhlaba wesaba wathula+   Lapho uNkulunkulu esukuma ukuba ahlulele,+Ukuze asindise bonke abamnene abasemhlabeni.+ Sela. 10  Ngoba ukufutheka komuntu kuyokudumisa;+Uyobhinca ukufutheka okusele. 11  Yenzani isithembiso esifungelwe kuJehova futhi nisigcwalise, nonke nina enimzungezile.+Mabalethe isipho ngokwesaba.+ 12  Uyothobisa umoya wabaholi;+Uyesabeka emakhosini omhlaba.+

Imibhalo yaphansi