IHubo 74:1-23

Imaskili. Elika-Asafa.+ 74  Kungani, Nkulunkulu, ulahlé kwaze kwaba phakade?+Kungani intukuthelo yakho iqhubeka ithunqela umhlambi wedlelo lakho?+   Khumbula inhlangano yakho owazitholela yona kudala,+Isizwe owasikhulula ukuba sibe yifa lakho,+Le Ntaba iZiyoni ohlalé kuyo.+   Phakamisela izinyathelo zakho ezincithakalweni ezimiyo njalo.+Yonke into isitha siyiphathé kabi endaweni engcwele.+   Labo abanobutha kuwe babhongile phakathi nendawo yakho yokuhlangana.+Bamisé izibonakaliso zabo njengokuyizona zibonakaliso.+   Umuntu uba nedumela elibi ngokuba afane nophakamisela ihlozi lemithi izimbazo.   Manje kona kanye okuqoshiweyo kwalo, konke ngothi lwako, bakushaya ngisho nangezembe nangezingongolo ezinesihloko sensimbi.+   Bafaké indlu yakho engcwele emlilweni.+Bangcolisé itabernakele legama lakho baliwisela phansi emhlabathini.+   Bona, ngisho nenzalo yabo, bathé enhliziyweni yabo kanyekanye:“Zonke izindawo zokuhlangana zikaNkulunkulu kumelwe zishiswe ezweni.”+   Asizibonanga izibonakaliso zethu; akasekho umprofethi,+Futhi akekho noyedwa kithi owaziyo ukuthi kuyoze kube nini. 10  O Nkulunkulu, Kuyoze kube nini ophikisana nawe elokhu ehlambalaza?+Ingabe isitha sizolokhu siphatha igama lakho ngendelelo kuze kube phakade?+ 11  Kungani ugcina isandla sakho, yebo isandla sakho sokunene sigodliwe sasuka+Phakathi kwesifuba sakho ukuba siqedwe? 12  Nokho uNkulunkulu uyiNkosi yami kusukela kudala,+Yena owenza insindiso enkulu phakathi komhlaba.+ 13  Wena wanyakazisa ulwandle ngezikhwepha zakho;+Wephula amakhanda ezilo zasolwandle emanzini.+ 14  Wena wachoboza amakhanda kaLeviyathani aba yizicucu.+Wakunika abantu kwaba ukudla, labo abahlala ezifundeni ezingenamanzi.+ 15  Nguwe owaqhekeza isiphethu nesifufula;+Wena ngokwakho wayomisa imifula egeleza njalo.+ 16  Imini ingeyakho; nobusuku bungobakho.+Wena ngokwakho walungiselela inkanyiso, yebo ilanga.+ 17  Nguwe owamisa yonke imingcele yomhlaba;+Ihlobo nobusika—kwenziwa nguwe ngokwakho.+ 18  Khumbula lokhu: Isitha sihlambalazile, Jehova,+Nabantu abangenangqondo baliphathé ngendelelo igama lakho.+ 19  Ungawuniki isilo sasendle umphefumulo wehobhe lakho.+Ungakukhohlwa ukuphila kwabahluphekile bakho kuze kube phakade.+ 20  Bheka isivumelwano,+Ngoba izindawo ezimnyama zomhlaba zigcwele izindawo zokuhlala zobudlova.+ 21  O kwangathi ochotshoziwe angebuye ejabhile.+Kwangathi ohluphekile nompofu bangadumisa igama lakho.+ 22  Sukuma, Nkulunkulu, singatha udaba omangalelwe ngalo.+Sikhumbule usuku lonke isihlamba ongenangqondo asilethe kuwe.+ 23  Ungalikhohlwa izwi lalabo abanobutha kuwe.+Umsindo walabo abakuvukelayo unyuka njalo.+

Imibhalo yaphansi