IHubo 73:1-28

Ihubo lika-Asafa.+ 73  Impela uNkulunkulu muhle ku-Israyeli, kulabo abahlanzekile enhliziyweni.+   Mina, kusale kancane ukuba izinyawo zami ziphambuke,+Kusale kancane ukuba izinyathelo zami zishelele.+   Ngoba ngaba nomona ngabaziqhayisayo,+Lapho ngibona ukuthula kwabantu ababi.+   Ngoba abanayo imihelo yokufa;+Futhi banomkhaba omkhulu.+   Abekho ngisho nasenkathazweni yomuntu ofayo,+Futhi abahlushwa njengabanye abantu.+   Ngakho-ke ukuzidla kuye kwaba umgexo kubo;+Ubudlova buyabagubuzela njengengubo.+   Iso labo liqhunsukile ngenxa yokukhuluphala;+Badlulelé ngalé kwemicabango yenhliziyo.+   Bayakloloda futhi bakhuluma ngokubi;+Bakhuluma ngokuphamba ngendlela ephakeme.+   Umlomo wabo bawubeke emazulwini uqobo,+Nolimi lwabo luhambahamba emhlabeni.+ 10  Ngakho-ke ubuyisa abantu bakhe lapha,Amanzi alokho okugcwele athululelwa bona. 11  Bathé: “UNkulunkulu wazé kanjani?+Ingabe lukhona ulwazi koPhezukonke?”+ 12  Bheka! Laba yibo ababi, abanethezekile kuze kube nini nanini.+Bakwandisile abaziphilisa ngakho.+ 13  Impela inhliziyo yami ngiyihlanzé ngeze+Nezandla zami ngizigezelé ize ngobumsulwa.+ 14  Ngahlushwa usuku lonke,+Futhi ngiyaqondiswa njalo ekuseni.+ 15  Ukube bengithé: “Ngizolandisa indaba enjengaleyo,”Bheka! Bengiyobe ngenzé ngokukhohlisaEsizukulwaneni samadodana akho.+ 16  Ngaqhubeka ngicabangisisa ukuze ngikwazi lokhu;+Kwakuyinkathazo emehlweni ami, 17  Kwaze kwaba yilapho ngingena endlini engcwele enkulu kaNkulunkulu.+Ngangifuna ukuqonda ikusasa labo.+ 18  Ngokuqinisekile ubabeka emhlabathini oshelelayo.+Ubenzé bawela ezincithakalweni.+ 19  O yeka ukuthi babé yinto eshaqisa kanjani njengokungathi ngomzuzwana nje!+Yeka indlela abaye bafinyelela ngayo ekupheleni kwabo, abaye baqedwa ngayo ngokwesabisa kakhulu obekungazelelwe! 20  O Jehova, njengephupho ngemva kokuphaphama,+Uyowudelela kanjalo umfanekiso wabo lapho uvuka.+ 21  Ngoba inhliziyo yami yenziwa yaba muncu+Ngazwiswa ubuhlungu obuhlabayo ezinsweni zami,+ 22  Ngangingongacabangiyo futhi ngangingeke ngazi;+Ngaba njengezilwane nje ngokombono wakho.+ 23  Kodwa nginawe njalo;+Usibambile isandla sami sokunene.+ 24  Uyongihola ngeseluleko sakho,+Kamuva uyongithatha ungiyise ngisho nasenkazimulweni.+ 25  Ubani enginaye emazulwini?+Ngaphandle kwakho anginakho okunye ukujabula emhlabeni.+ 26  Umzimba wami nenhliziyo yami kuyekile ukusebenza.+UNkulunkulu uyidwala lenhliziyo yami nesabelo sami kuze kube nini nanini.+ 27  Ngoba, bheka! bona kanye abadedayo kuwe bayoshabalala.+Ngokuqinisekile uyobathulisa bonke abakushiya ngokuziphatha okubi.+ 28  Kepha mina, ukusondela kuNkulunkulu kuhle kimi.+Isiphephelo sami ngisibeké eNkosini EnguMbusi uJehova,+Ukuba ngimemezele yonke imisebenzi yakho.+

Imibhalo yaphansi