IHubo 72:1-20

Ngokuqondene noSolomoni. 72  O Nkulunkulu, nika inkosi izinqumo zakho zokwahlulela,+Nendodana yenkosi ukulunga kwakho.+   Kwangathi ingamela udaba lwabantu bakho ngokulunga+Nolwabahluphekile bakho ngesinqumo sokwahlulela.+   Izintaba mazithwale ukuthula zikuyise kubantu,+Namagquma futhi, ngokulunga.   Mayahlulele abahluphekile kubantu,+Mayisindise amadodana ompofu,Futhi mayimchoboze umphambi.   Bayokwesaba uma nje kusenelanga,+Naphambi kwenyanga isizukulwane ngesizukulwane.+   Iyokwehla njengemvula yehlela otshanini obugundiwe,+Njengezihlambi ezinkulu ezimanzisa umhlaba.+   Ezinsukwini zayo olungile uyohluma,+Kanye nokuchichima kokuthula ize ingabe isaba khona inyanga.+   Iyoba nezikhonzi kusukela olwandle kuze kube solwandle+Kusukela eMfuleni+ kuze kube semikhawulweni yomhlaba.+   Abakhé ezifundeni ezingenamanzi bayokhothama phambi kwayo,+Nezitha zayo ziyokhotha uthuli.+ 10  Amakhosi aseTharishishi nawaseziqhingini+Ayokhokha inkokhiso.+Amakhosi aseSheba nawaseSeba—Ayoletha isipho.+ 11  Wonke amakhosi ayowa ngobuso kuyo;+Zonke izizwe ziyoyikhonza.+ 12  Ngoba iyokhulula ompofu okhalela usizo,+Nohluphekile nanoma ubani ongenamsizi.+ 13  Iyohawukela ophansi nompofu,+Imiphefumulo yabampofu iyoyisindisa.+ 14  Iyokhulula umphefumulo wabo ekucindezelweni nasebudloveni,Igazi labo liyoba yigugu emehlweni ayo.+ 15  Mayiphile,+ futhi mayinikwe elinye legolide laseSheba.+Mayithandazelwe njalo;Mayituswe usuku lonke.+ 16  Kuyoba khona inala yokusanhlamvu emhlabeni;+Kuyoba khona ukuchichima esiqongweni sezintaba.+Isithelo sayo siyoba njengaseLebhanoni,+Futhi abavela emzini bayoqhakaza njengezimila zomhlaba.+ 17  Igama layo malihlale kuze kube nini nanini;+Igama layo malande phambi kwelanga,Futhi mabazibusise ngayo;+Zonke izizwe mazithi iyajabula.+ 18  Makatuswe uJehova uNkulunkulu, uNkulunkulu ka-Israyeli,+Okunguye yedwa owenza imisebenzi emangalisayo.+ 19  Futhi malituswe igama lakhe elikhazimulayo kuze kube nini nanini,+Inkazimulo yakhe mayigcwalise umhlaba wonke.+Amen, Amen. 20  Imithandazo kaDavide, indodana kaJese,+ isiphelile.

Imibhalo yaphansi