IHubo 71:1-24

71  O Jehova, ngiphephelé kuwe.+Kwangathi ngingeze ngaba namahloni.+   Kwangathi ungangikhulula ungenzele indlela yokuphunyuka ngokulunga kwakho.+Thambekisela indlebe yakho kimi ungisindise.+   Yiba yinqaba eyidwala kimi engizongena kuyo njalo.+Yala ukuba ngisindiswe,+Ngoba wena uyidwala lami nesiphephelo sami.+   O Nkulunkulu wami, ngenzele indlela yokuphunyuka esandleni somubi,+Entendeni yesandla sowenza ngokungabi nabulungisa nangokucindezela.+   Ngoba wena uyithemba lami,+ Nkosi EnguMbusi Jehova, ithemba lami kusukela ebusheni bami.+   Ngizisekelé kuwe kusukela esiswini;+Nguwe ongihlukanisa nezibilini zikamama.+Nguwe engikudumisa njalo.+   Ngibé njengesimangaliso nje kubantu abaningi;+Kodwa wena uyisiphephelo sami esiqinile.+   Umlomo wami ugcwele indumiso yakho,+Usuku lonke ugcwele ubuhle bakho.+   Ungangilahli esikhathini sokuguga;+Ungangishiyi lapho nje amandla ami ephela.+ 10  Ngoba izitha zami zishilo ngokuphathelene nami,+Nabo abalinde umphefumulo wami bacebisene behlangene,+ 11  Bathi: “UNkulunkulu umshiyile.+Msukeleni nimbambe, ngoba akekho umkhululi.”+ 12  O Nkulunkulu, mawungaqheleli kude nami.+Nkulunkulu wami, shesha ukuzongisiza.+ 13  Kwangathi labo abamelana nomphefumulo wami bangaba namahloni, kwangathi bangaphela.+Kwangathi labo abangifunela inhlekelele bangazemboza ngesihlamba nangokululazeka.+ 14  Kepha mina, ngizolinda njalo,+Ngizokwenezela kulo lonke udumo lwakho. 15  Umlomo wami uyolandisa ukulunga kwakho,+Insindiso yakho usuku lonke,+Ngoba angikazazi izibalo zako.+ 16  Ngizoza ngamandla amakhulu,+ Nkosi EnguMbusi+ Jehova;Ngizokhuluma ngokulunga kwakho, kwakho wedwa.+ 17  O Nkulunkulu, ungifundisile kusukela ebusheni bami kuqhubeke,+Kuze kube manje ngiyaqhubeka ngilandisa ngemisebenzi yakho emangalisayo.+ 18  O Nkulunkulu, ungangishiyi, kuze kube ngisho nasekugugeni nasebumpungeni,+Ngize ngilandise ngengalo yakho esizukulwaneni,+Ngamandla akho kubo bonke abasazofika.+ 19  Ukulunga kwakho, Nkulunkulu, kuphakeme kakhulu;+Ngokuqondene nezinto ezinkulu ozenzile,+O Nkulunkulu ubani onjengawe?+ 20  Ngoba wenze ukuba ngibone ukucindezeleka okuningi nezinhlekelele,+Kwangathi ungangivuselela futhi;+Kwangathi ungaphinda unginyuse otweni lwamanzi omhlaba.+ 21  Kwangathi ungangikhulisa nakakhulu,+Futhi kwangathi ungangihaqa ungiduduze.+ 22  Nami futhi, ngizokudumisa ngensimbi yomculo yohlobo olunezintambo,+Ngokuqondene nobuqiniso bakho, Nkulunkulu.+Ngizokuhubela ngehabhu, wena oNgcwele ka-Israyeli.+ 23  Izindebe zami ziyokhamuluka ngenjabulo lapho ngithambekela ekukuhubeleni,+Yebo umphefumulo wami owukhululile.+ 24  Futhi, ulimi lwami luzokhuluma ngezwi eliphansi ngokulunga kwakho usuku lonke,+Ngoba labo abangifunela inhlekelele babe namahloni, bajabhile.+

Imibhalo yaphansi