IHubo 7:1-17

Ingoma yokulila kaDavide ayihlabelelela uJehova ngokuphathelene namazwi kaKushe umBhenjamini. 7  O Jehova Nkulunkulu wami,+ ngiphephelé kuwe.+Ngisindise kubo bonke abangishushisayo ungikhulule,+   Ukuze kungabikho odwengula umphefumulo wami njengoba kwenza ibhubesi,+Ongihlwithayo lapho kungenamkhululi.+   O Jehova Nkulunkulu wami, uma ngikwenzile lokhu,+Uma kukhona ukungabi nabulungisa ezandleni zami,+   Uma ngimbuyiselé ngokubi umuntu ongivuzayo,+Noma uma ngiphangé noma ubani onobutha kimi wangaphumelela,+   Isitha masixoshe umphefumulo wami+Futhi masikufice ukuphila kwami sikunyathelele phansi emhlabathiniSibangele inkazimulo yami ukuba ihlale othulini. Sela.   O Jehova, vuka, ngentukuthelo yakho;+Phakama ekuqhumeni kokufutheka kwalabo ababonisa ubutha kimi,+Uvuke ngenxa yami,+ njengoba unikezé umyalo wokuba kwahlulelwe.+   Yona kanye inhlangano yamaqembu ezizwe mayikuhaqe,Futhi buyela phezulu umelane nayo.   UJehova ngokwakhe uyogweba izizwe.+O Jehova, ngahlulele ngokokulunga kwami+Nangokobuqotho bami+ obukimi.   Ngiyacela, kwangathi ububi bababi bungaphela,+Futhi kwangathi ungammisa olungileyo;+UNkulunkulu njengoba elungile+ uvivinya inhliziyo+ nezinso.+ 10  Isihlangu sami sikuNkulunkulu,+ uMsindisi wabaqotho enhliziyweni.+ 11  UNkulunkulu unguMahluleli olungile,+Futhi uNkulunkulu ujikijela amazwi okulahla nsuku zonke. 12  Uma kuba khona ongabuyi,+ uyoyilola inkemba yaKhe,+Ngokuqinisekile uyowunsala umnsalo waKhe, awulungiselele ukucibishela.+ 13  Futhi kumelwe azilungiselele amathuluzi okufa;+Uyokwenza imicibisholo yakhe ibe evutha amalangabi.+ 14  Bheka! Kukhona okhulelwe okulimazayo,+Ukhulelwe inkathazo futhi nakanjani uyozala amanga.+ 15  Ugubhé umgodi, wawumba;+Kodwa uyowela emgodini awumbile.+ 16  Inkathazo yakhe iyobuyela ekhanda lakhe,+Ubudlova bakhe buyokwehlela okhakhayini lwakhe.+ 17  Ngizomdumisa uJehova ngokokulunga kwakhe,+Futhi ngizolihubela igama+ likaJehova oPhezukonke.+

Imibhalo yaphansi