IHubo 69:1-36

Kumqondisi weMinduze.+ ElikaDavide. 69  O Nkulunkulu, ngisindise, ngoba amanzi aze afika emphefumulweni.+   Ngishoné phansi odakeni olujulile, lapho kungenandawo yokuma.+Ngingené emanzini ajulile,Umsinga ogelezayo ungikhukhulile.+   Ngikhathele ukumemeza;+Umphimbo wami ushile.Amehlo ami afiphele lapho ngilindé uNkulunkulu wami.+   Abangizonda ngaphandle kwesizathu babé baningi ngisho nangaphezu kwezinwele zekhanda lami.+Labo abangithulisayo, beyizitha zami ngaphandle kwesizathu, babé baningi.+Engangingazange ngikuthathe ngokuphanga ngabe sengikubuyisela emuva.   O Nkulunkulu, wena uyabazi ubuwula bami,Ukuba necala kwami bekungafihlekile kuwe.+   Kwangathi labo abathemba wena bangebe namahloni ngenxa yami,+O Nkosi EnguMbusi, Jehova wamabutho.+Kwangathi labo abakufunayo bangangajabha ngenxa yami,+Nkulunkulu ka-Israyeli.+   Ngoba ngithwele isihlamba ngenxa yakho,+Ukululazeka kumbozé ubuso bami.+   Kubafowethu ngibé ohlukanisiwe,+Kumadodana kamama ngingowesinye isizwe.+   Ngoba intshiseko ngendlu yakho ingidlile,+Nazo kanye izihlamba zabakuhlambalazayo zehlele phezu kwami.+ 10  Ngakhala ngokuzila ukudla komphefumulo wami,+Kodwa kwaba yizihlamba kimi.+ 11  Lapho ngenza indwangu yesaka ibe yisembatho sami,Khona-ke ngaba yisaga kubo.+ 12  Labo abahlezi esangweni baqala ukuzikhathaza ngami,+Futhi ngangiyisihloko sezingoma zezinseli zophuzo oludakayo.+ 13  O Jehova, mina umthandazo wami wawubhekiswe kuwe,+Ngesikhathi esamukelekayo, Nkulunkulu.+Ngobuningi bomusa wakho wothando ngiphendule ngeqiniso lensindiso yakho.+ 14  Ngikhiphe odakeni, ukuze ngingashoni phansi.+Kwangathi ngingakhululwa kulabo abangizondayo+ nasemanzini ajulile.+ 15  Kwangathi umsinga wamanzi ogelezayo ungengikhukhule,+Nokujula kungengigwinye,Nomthombo ungengivalele emlonyeni wawo.+ 16  Ngiphendule, Jehova, ngoba umusa wakho wothando muhle.+Phendukela kimi ngokobuningi besihe sakho,+ 17  Ungabufihli ubuso bakho encekwini yakho.+Ngoba ngisebunzimeni obukhulu, ngiphendule ngokushesha.+ 18  Sondela eduze komphefumulo wami, uwophule;+Ngikhulule ngenxa yezitha zami.+ 19  Wena usazile isihlamba sami nehlazo lami nokululazeka kwami.+Bonke abanobutha nami baphambi kwakho.+ 20  Isihlamba sephulé inhliziyo yami, leli nxeba alelapheki.+Bengilokhu ngethemba ukuthi othile uzobonisa uzwela, kodwa akubanga khona noyedwa;+Futhi bengithemba ukuthi kuzoba khona abaduduzi, kodwa angitholanga noyedwa.+ 21  Kunalokho bangidlisa isitshalo esinoshevu,+Futhi bazama ukungiphuzisa uviniga ukuze ngiqede ukoma kwami.+ 22  Itafula labo phambi kwabo malibe yisicupho,+Nokungokwenhlalakahle yabo kube ugibe.+ 23  Amehlo abo mawabe mnyama ukuze angaboni;+Uxegezelise izinqulu zabo njalo.+ 24  Thululela phezu kwabo isijeziso sakho sokulahla,+Kwangathi intukuthelo yakho evuthayo ingabafica.+ 25  Ikamu labo elibiyelwe ngodonga malibe yincithakalo;+Kwangathi kungebe khona ohlala ematendeni abo.+ 26  Ngoba bamxoshile lowo omshayile wena,+Nezinhlungu zalabo abagwazwe nguwe balokhu belandisa ngazo. 27  Yenezela isiphambeko phezu kwesiphambeko sabo,+Kwangathi bangengene ekulungeni kwakho.+ 28  Mabasulwe encwadini yabaphilayo,+Kwangathi bangelotshwe kanye nabalungile.+ 29  Kodwa ngihluphekile futhi ngiyaqaqanjelwa.+O Nkulunkulu, kwangathi insindiso yakho ingangivikela.+ 30  Ngizodumisa igama likaNkulunkulu ngengoma,+Futhi ngizomphakamisa ngokubonga.+ 31  Lokhu futhi kuyothandeka kakhulu kuJehova kunenkunzi,+Kuneduna lenkomo elinezimpondo, elihlukanisa inselo.+ 32  Ngokuqinisekile abamnene bayokubona; bayojabula.+Nina enifuna uNkulunkulu, inhliziyo yenu nayo mayiqhubeke iphila.+ 33  Ngoba uJehova uyabalalela abampofu,+Impela ngeke azidelele iziboshwa zakhe.+ 34  Izulu nomhlaba makumdumise,+Izilwandle nakho konke okunyakaza kuzo.+ 35  Ngoba uNkulunkulu uyolisindisa iZiyoni+Ayakhe imizi yakwaJuda;+Ngokuqinisekile bayohlala lapho badle ifa lalo.+ 36  Inzalo yezinceku zakhe iyolizuza njengefa,+Futhi labo abathanda igama lakhe yibo abayohlala kulo.+

Imibhalo yaphansi