IHubo 68:1-35

Kumqondisi. ElikaDavide. Ihubo, ingoma. 68  UNkulunkulu makavuke,+ izitha zakhe mazihlakazeke,+Labo abamzonda kakhulu mabambalekele.+   Kwangathi ungabaphephula njengokupheshulwa komusi;+Njengengcina incibilikiswa umlilo,+Ababi mabashabalale kanjalo phambi kukaNkulunkulu.+   Kodwa abalungile, mabajabule,+Mabesase phambi kukaNkulunkulu,+Futhi mabethabe ngokujabula.+   Hlabelelelani uNkulunkulu, hubelani igama lakhe;+Mphakamiseleni ingoma Lowo ogibela adabule emathafeni awugwadule+EnguJah igama lakhe;+ nithokoze phambi kwakhe;   UNkulunkulu unguyise wentandane nomahluleli wabafelokazi+Esendaweni yakhe yokuhlala engcwele.+   UNkulunkulu ubangela abahlala ngabodwa ukuba bahlale endlini;+Ukhipha iziboshwa azingenise ekuchumeni okuphelele.+Nokho, abanenkani bona, kumelwe bahlale ezweni elihangukile.+   O Nkulunkulu, lapho uphuma phambi kwabantu bakho,+Lapho uhamba udabula ugwadule+Sela   Umhlaba wazamazama,+Izulu nalo laconsa ngenxa kaNkulunkulu;+Leli Sinayi lazamazama ngenxa kaNkulunkulu,+ uNkulunkulu ka-Israyeli.+   O Nkulunkulu, waqala ukwehlisa imvula enkulu;+Ifa lakho, ngisho nalapho selidiniwe—wena walihlumelelisa kabusha.+ 10  Umphakathi wakho wamatende+—bahlalile kuwo;+O Nkulunkulu, ngobuhle bakho wawulungisela ohluphekile.+ 11  UJehova ngokwakhe unika izwi;+Abesifazane abalandisa izindaba ezinhle bayibutho+ elikhulu. 12  Ngisho namakhosi amabutho ayabaleka, ayabaleka.+Kepha owesifazane ohlala ekhaya, uhlanganyela empangweni.+ 13  Nakuba nina madoda nanilele phakathi kwezinqwaba zomlotha zekamu,Kuyoba khona amaphiko ejuba ambozwé ngesilivaNezimpaphe zalo ngegolide eliluhlaza ngokuphuzi.+ 14  Lapho uMninimandla onke ehlakazela kude amakhosi akulo,+Laqala ukukhithika eZalimoni.+ 15  Isifunda sezintaba saseBhashani+ siyintaba kaNkulunkulu;+Isifunda sezintaba saseBhashani siyintaba yeziqongo.+ 16  O nina zintaba zeziqongo, kungani niqhubeka nibheka ngomonaIntaba uJehova azifisele yona ukuba ahlale kuyo?+Yebo uJehova uyohlala khona kuze kube phakade.+ 17  Izinqola zempi zikaNkulunkulu zingamashumi ezinkulungwane, izinkulungwane eziphindaphindiwe.+UJehova ungene endaweni engcwele evela eSinayi.+ 18  Wena unyukelé phezulu;+Uthumbé izithunjwa;+Uthathé izipho ezingabantu,+Yebo, ngisho nabanenkani,+ ukuba uhlale phakathi kwabo,+ O Jah Nkulunkulu. 19  Makatuswe uJehova, osithwalela umthwalo nsuku zonke,+UNkulunkulu weqiniso wensindiso yethu.+ Sela. 20  UNkulunkulu weqiniso, kithi unguNkulunkulu wezenzo zokusindisa;+Izindlela zokuphuma ekufeni+ zingezikaJehova iNkosi EnguMbusi.+ 21  Impela uNkulunkulu uyophihliza ikhanda lezitha zakhe libe yizicucu,+Ukhakhayi olunezinwele lomuntu ohamba ekubeni necala.+ 22  UJehova uthé: “Kusukela eBhashani ngiyobuyisa,+Ngiyobabuyisa ezinzulwini zolwandle,+ 23  Ukuze ugeze unyawo lwakho egazini,+Ukuze ulimi lwezinja zakho lube nesabelo salo ezitheni.”+ 24  O Nkulunkulu, bazibonile izindwendwe zakho,+Izindwendwe zikaNkulunkulu wami, iNkosi yami, zingena endaweni engcwele.+ 25  Abahlabeleli bahamba phambili, belandelwa ababetha izinsimbi zomculo ezinezintambo;+Phakathi kwabo kwakukhona amantombazane ashaya amathamborini.+ 26  Tusani uNkulunkulu, uJehova, ezihlweleni ezibuthene,+nina enivela eMthonjeni ka-Israyeli.+ 27  UBhenjamini omncane uyazinqoba,+Izikhulu zakwaJuda nesixuku sazo esimemezayo,Izikhulu zakwaZebhuloni, izikhulu zakwaNafetali.+ 28  UNkulunkulu wakho ubeke umyalo phezu kwezikhwepha zakho.+O Nkulunkulu, bonisa izikhwepha, wena othathé isinyathelo ngenxa yethu.+ 29  Ngenxa yethempeli lakho eJerusalema,+Amakhosi azoletha izipho kuwe.+ 30  Khalima isilo sasendle sasemhlangeni,+ inhlangano yezinkunzi,+Kanye namathole ezizwe, ngalinye eligxobagxoba izingcezu zesiliva.+Uzihlakazile izizwe ezijabulela ukulwa.+ 31  Izinto zethusi elixutshiwe ziyovela eGibhithe;+IKushe liyolulela ngokushesha izandla zalo kuNkulunkulu zinezipho.+ 32  O nina mibuso yomhlaba, hlabelelelani uNkulunkulu,+Hubelani uJehova—Sela 33  Yena ogibele phezu kwezulu lamazulu lasendulo.+Bheka! Uyaduma ngezwi lakhe, izwi elinamandla.+ 34  Thanini izikhwepha ngezikaNkulunkulu.+Ukuphakama kwakhe kuphezu kuka-Israyeli futhi izikhwepha zakhe zisemafwini.+ 35  UNkulunkulu uyesabeka endlini yakho engcwele enkulu.+UnguNkulunkulu ka-Israyeli, onika abantu izikhwepha, ngisho namandla.+Makatuswe uNkulunkulu.+

Imibhalo yaphansi