IHubo 66:1-20

Kumqondisi. Ingoma, ihubo. 66  Memezani uNkulunkulu ngokunqoba, nonke nina bantu bomhlaba.+   Hubelani inkazimulo yegama lakhe.+Khazimulisani udumo lwakhe.+   Thanini kuNkulunkulu: “Yeka ukuthi imisebenzi yakho yesabeka kangakanani!+Ngenxa yobukhulu bezikhwepha zakho izitha zakho ziyoza kuwe zithothongene.+   Bonke abantu bomhlaba bayokhothama kuwe,+Futhi bayokuhubela, bahubele igama lakho.”+ Sela.   Wozani, nibone imisebenzi kaNkulunkulu.+Ukusebenzelana kwakhe nabantwana babantu kuyesabeka.+   Ushintshe ulwandle lwaba umhlabathi owomile;+Bawela umfula ngezinyawo.+Lapho sajabula ngaye.+   Ubusa ngamandla akhe kuze kube nini nanini.+Amehlo akhe ahlala eqaphe izizwe.+Labo abanenkani, mabangaziphakamisi.+ Sela.   Tusani uNkulunkulu wethu, nina zizwe,+Nizwakalise izwi lokumdumisa.+   Ubeka umphefumulo wethu ekuphileni,+Akaluvumelanga unyawo lwethu ukuba luntengantenge.+ 10  Ngoba wena usihlolile, Nkulunkulu;+Usicwengile njengalapho kucwengwa isiliva.+ 11  Usilethé enetheni lokuzingela;+Ucindezelé izinqulu zethu. 12  Wenzé umuntu ofayo ukuba agabavule phezu kwekhanda lethu;+Sichushé emlilweni nasemanzini,+Futhi usilethé empumuzweni.+ 13  Ngizongena endlini yakho neminikelo yokushiswa ephelele;+Ngizogcwalisa izithembiso zami engizifungele kuwe+ 14  Lezo izindebe zami ezivuleke zazisho+Nomlomo wami ozikhulumile lapho ngisebunzimeni obukhulu.+ 15  Ngizonikela kuwe iminikelo ephelele yokushiswa yokukhuluphalisiwe,+Nomusi womhlatshelo wezinqama.Ngizonikela inkunzi kanye nezimpongo.+ Sela. 16  Wozani, nilalele, nonke nina enesaba uNkulunkulu, ngizolandisa+Lokho akwenzele umphefumulo wami.+ 17  Ngambiza ngomlomo wami,+Futhi ngababaza ngolimi lwami.+ 18  Uma nginake noma yini elimazayo enhliziyweni yami,UJehova ngeke angizwe.+ 19  Ngempela uNkulunkulu uzwile;+Ulinakile izwi lomthandazo wami.+ 20  Makatuswe uNkulunkulu, ongazange awuchilize umthandazo wami,Noma umusa wakhe wothando kimi.+

Imibhalo yaphansi