IHubo 65:1-13

Kumqondisi. Ihubo likaDavide. Ingoma. 65  O Nkulunkulu, kukhona ukudunyiswa kwakho—ukuthula—, eZiyoni;+Futhi siyofezwa kuwe isithembiso esifungelwe.+   O Muzwi womthandazo, impela abantu bayo yonke inyama bayokuza kuwe.+   Izinto zesiphambeko zibe namandla kunami.+Izeqo zethu zona, wena uyozimboza.+   Uyajabula umuntu omkhethayo wenze ukuba asondele,+Ukuze ahlale emagcekeni akho.+Ngokuqinisekile siyokwaneliswa ubuhle bendlu yakho,+Indawo engcwele yethempeli lakho.+   Ngokulunga uyosiphendula ngezinto ezesabekayo,+O Nkulunkulu wensindiso yethu,+Themba layo yonke imingcele yomhlaba nalabo abakude olwandle.+   Umisa izintaba ziqine ngamandla akhe;+Impela ubhincé amandla.+   Uthulisa umsindo wezilwandle,+Umsindo wamagagasi azo nenhlokomo yamaqembu ezizwe.+   Abakhileyo abasezingxenyeni ezisekugcineni impela bayozesaba izibonakaliso zakho;+Ubangela ukuba ukuphuma kokusa nokokuhlwa kukhamuluke ngenjabulo.+   Unaké umhlaba, ukuba uwunike inala;+Uyawucebisa kakhulu.Umfudlana ovela kuNkulunkulu ugcwele amanzi.+Ulungiselela okusanhlamvu kwabo,+Ngoba yileyo ndlela olungiselela ngayo umhlaba.+ 10  Imisele yawo iyamatiswa, amagabade awo ayahlelenjwa;+Uyawuthambisa ngezihlambi ezinkulu; amahlumela awo uyawabusisa.+ 11  Uthwesé unyaka ubuhle bakho njengomqhele,+Imikhondo yakho yona iconsa amafutha.+ 12  Amadlelo ehlane aqhubeka econsa,+Amagquma wona azibhincisa injabulo.+ 13  Amadlelo embathiswé imihlambi,+Namathafa aphansi agubuzelwé ngokusanhlamvu.+Amemeza ngokunqoba, yebo, ayahlabelela.+

Imibhalo yaphansi